Кукурудза Семен Ілліч

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:теорія і методика ландшафтознавства, метризація і моніторинг ландшафтних систем, оцінка наслідків антропічного впливу на ландшафтні системи, гідроекологічні проблеми суходолу, історичні та освітні аспекти географії та краєзнавства. Загальна кількість наукових і науково-методичних праць, опублікованих  професором С.Кукурудзою, перевищила 150. Працюючи в структурі науково-дослідного сектору, навчаючись в аспірантурі та займаючись викладацькою роботою С.Кукурудза взяв участь у виконані і науковому керівництві двох десятків госпдоговірних і держбюджетних тем та дослідницьких проектів. Серед держбюджетних тем, керівництво якими здійснював С.Кукурудза „Розробити геосистемний моніторинг регіонів України” та „Моніторинг геосистем заходу України”, результатом виконання яких стала монографія „Моніторинг природних комплексів” (1994), „Розробити систему метризації природних комплексів для оцінки екологічної ситуації в регіоні” (1998), а також взяв участь у виконанні науково-дослідницьких проектів „Аналіз існуючого стану спостережень за екологічною ситуацією на території Львівської області з метою розробки концепції та програм регіонального моніторингу довкілля”(за матеріалами дослідження підготовлено  і рекомендовано до друку монографію), „Підготовка переліку природних комплексів для формування національної екомережі (в окремому коридорі чи регіоні)” (2003) та інші.
Наукові інтереси С.Кукурудзи охоплюють широке коло питань, які загалом вписуються в такі основні напрями:
1. Теорія, методика і практика ландшафтних досліджень. До цього напрямку досліджень можна віднести праці, присвячені: класифікації природних територіальних комплексів, визначенню ландшафтної інформативності тематичних природничих карт та особливостям її використання в ландшафтних дослідженнях, аналізові спорідненості територіальних структур фізико-географічних карт; плануванню польових ландшафтних досліджень для потреб середньомасштабного ландшафтного картографування; алгоритмізації процесу середньомасштабних ландшафтних досліджень, процесам антропізації і трансформації ландшафтних систем.  Карта фізико-географічного районування  території Волинської області, складена на ландшафтній основі, опублікована в російсько- і українськомовних виданнях Атласу Волинської області (1990, 1991).
2. Метризація й моніторинг ландшафтних систем та їх компонентів. Цій проблематиці присвячена колективна монографія “Моніторинг природних комплексів” (1995). В  праці обґрунтовано концептуальні засади моніторингу природного довкілля загалом і національної системи, зокрема. В УГЖ опубліковано статтю “Метризація ландшафтних систем: сутність і проблеми”(1999), в якій  обгрунтовано доцільність розвитку нового наукового напрямку – ландшафтометрії – як складової частини ландшафтознавства, у якій розглядаються теоретичні, методичні і прикладні аспекти метризації ландшафтних систем. , Спільна монографія з Федором Кіптачем “Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів”( 2002) є практичним втіленням теоретичних розробок вчених.
3. Оцінка стану природних ресурсів та наслідків антропічного впливу на ландшафтні системи. Цей напрямок охоплює праці присвячені теретичним, методичним і прикладним питанням природної і антропічної трансформації територіальних і аквальних ландшафтних систем. Концептуальні засади проблеми антропізації в концентрованому вигляді викладені в праці: “Теоретичні аспекти дослідження антропізації ландшафтних систем” (2000), у якій викладено фундаментальні поняття: ландшафтна система та її параметри, метризація, функціїї, стійкість, стан тощо. Всі вони скеровані на підготовку уніфікованої методики вивчення антропічного впливу на ландшафтні системи.
4. Гідроекологічні проблеми суходолу. Використання та охорона водних ресурсів. Цим проблемам присвячено навчальний посібник  “Гідроекологічні проблеми суходолу”(1999), схвалений Міністерством освіти і науки України. Окрім традиційних розділів стосовно обсягів, обліку, використання й забруднення водних ресурсів світу й України, в ньому містяться такі актуальні проблеми як: принципи й підходи до водогосподарського районування в умовах України, оригінальна класифікація річок України, зарубіжні системи моніторингу вод тощо. Разом з О. Перхач підготовлено і рекомендовано до друку навчальний посібник „Використання та охорона водних ресурсів”(2008) у якому на підставі новітніх даних викладено стан використання, забруднення й виснаження, очищення й охорони від забруднення водних ресурсів світу та України.
5. Географічна освіта й екологічне виховання. На тему географічної освіти написано чимало праць – від методичних розробок про проходження практик до підручників і навчальних посібників, про які йшлося вище. Найпопулярнішими з них є: підручник „Біогеографія” (2006) і лабораторний практикум: “Біогеографія” (два видання – 1990 і 2000 рр.), а також «Гідроекологічні проблеми суходолу» (1999).
6. Історія географічної науки та географічне краєзнавство. Історичну проблематику С. Кукурудза почав розробляти ще в студентські роки. Через 28 років матеріали студентської доповіді опублікувані під назвою “Штрихи до історії географічного вивчення Галичини” (1995, співавтор С. Трохимчук). В останні роки опубліковано статті, присвячені географу і краєзнавцю Якову Миколаєвичу, автору першої україномовної географічно-краєзнавчої монографії в Галичині.. Низка праць присвячена історії розвитку ландшафтознавства загалом і середньомасштабних ландшафтних досліджень зокрема (1977, 2004). Окремі праці присвячені таким визначним постатям як академіки Л. Берг, М. Вавилов (неопублікована) П. Тутковський, П. Погребняк, Ю. Туниця, С. Стойко. Найчастіше С.Кукурудза звертається до постаті свого вчителя К. Геренчука, якому присвятив від першої статті в університетській багатотиражці, опублікованій до 75-річчя від дня народження вченого, до монографії „Професор Каленик Геренчук” (2004), що вийшла друком до 100-річчя вченого у серії «Постаті українського землезнання”
30 років С. Кукурудза викладає на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. За цей час ним розроблено такі спецкурси як: “Ландшафтне картографування”, “Географічні основи природокористування”, “Моніторинг природних комплексів”, “Гідроекологічні проблеми суходолу”, “Організація природоохоронної діяльності”, „Метризація природного довкілля”, які й нині залишаються актуальними і читаються молодшими колегами. Нині  він читає курс “Біогеографія” для географів та „Основи біогеографії” – для менеджерів природоохоронної діяльності, спецкурс „Методологія і організація наукової діяльності”.
С. Кукурудза підготував шість кандидатів географічних наук: аспірантів І. Койнову, О. Федунь, М. Рутинського та трьох пошукувачів – М. Сиротюк, Ф. Кіптача, О.Ільїну. Як науковець, С. Кукурудза підтримує контакти з ученими Інституту географії НАНУ – В. Пащенком, к.г.н. В. Гриневецьким, п.н.с., к.г.н. В.Давидчуком, КНУ імені Тараса Шевченка професорами: П. Шищенком (член-кор.АПН), В. Хільчевським, М. Гродзинським, Харківського – професорами В. Некосом і І. Черваньовим, Одеського – професороми О. Топчієвим, Є. Красехою, Чернівецького – професорами Я. Жупанським, В. Гуцуляком, М. Кирилюком, В. Руденком, Вінницького педуніверситету – професором Г. Денисиком і доцентом А. Гудзевичем, Волинського – деканом М.Мельнійчуком, доцентами Л. і О. Ільїними, Н. і Ф. Тарасюками, Тернопільського – професорами О.Заставецькою, І. Пушкарем, Й. Свинком, Л. Цариком, доцентами – Я. Мариняком, І. Дітчуком.

Публікації

Монографії і посібники

 • Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.
 • Кукурудза С., Блажко Н., Сенчина Б. Біогеографія: навч. – метод. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с.
 • Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів / С.І.Кукурудза. О.Р.Перхач. Навч.-метод. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2017. – 62 с.
 • Семен Кукурудза. Метризація природного довкілля: навч. посібник / Семен Кукурудза.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. –237 с.
 • Кукурудза Семен. Біогеографія: навч. метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.
 • Кукурудза С.І. Болотні геокомплекси Волині: монографія / С.І. Кукурудза, О.В. Ільїна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 242 с.
 • Екологічний моніторинг регіону / І. Ковальчук, С. Кукурудза, А. Мельник [та ін.]. – Львів: ГО „Опілля”, 2009. – 608 с.
 • Ільїна О.В., Кукурудза С.І. Болотні геокомплекси Волині. Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.- 270 с.
 • Кукурудза С.І., Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.- 356 с.
 • Кукурудза С.І. Біогеографія. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.– 504 с.
 • Професор Каленик Геренчук /Упор. і автор передньої статті С.Кукурудза. Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2004.- 343 с.
 • Кіптач Ф.Я., Кукурудза С.І. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів. Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2002.- 119 с.
 • Кукурудза С. Гідроекологічні проблеми суходолу. навч. посібник /За ред. проф. В. Хільчевського – Львів: Світ, 1999. – 232с.
 • Кукурудза С. (співавтор і ред.). Моніторинг природних комплексів. – Львів: ЛДУ, 1995. – 144с.

 

Статті та матеріали конференцій

 • Семен Кукурудза. Юліан Левицький – педагог – географ. (до 100-річчя виходу підручника “ Географія ”). Семен Кукурудза // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль “СМП Тайп”, – №1 (випуск 46). –2019. – С.4-12.
 • Семен Кукурудза. Природоохоронні висловлювання відомих постатей – запорука гуманного ставлення до природи / Кукурудза С. І. // Всеукраїнська наук.-практ. конференція з міжнародною участю “ Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи ” / Збірник статей. частина 1. 22 травня 2019 р. Львів. – С.78-83.
 • Кукурудза С.І. У вінок пам’яті Богдана Павловича Мухи / Кукурудза С. І. // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б.П.Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, Львів-Брюховичі, 10-12 травня 2019 р. – С.193-195
 • Кукурудза С.І. Мисливські ресурси // «Львівська область: природні умови та ресурси: за заг. ред. д-ра геогр.. наук, проф. М.М.Назарука» – Львів:Вид-во Старого Лева, 2018. – 592 с., с. 394 – 398.
 • Кукурудза С.І. Луки та пасовища // «Львівська область: природні умови та ресурси: за заг. ред. д-ра геогр.. наук, проф. М.М.Назарука» – Львів:Вид-во Старого Лева, 2018. – 592 с., с. 399 – 402.
 • Туниця Ю.Ю., Кукурудза С.І., Рожко І.М. 30 років кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: м-ли ІІІ-го міжн.-го наукового семінару – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 391с. – С.10-18
 • Блажко Н.Б., Кукурудза С.І. Екологічні проблеми малих річок (на прикладі басейну річки Давидівки) // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: м-ли ІІІ-го міжн.-го наукового семінару – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 391 с. С. 51-55.
 • Семен Кукурудза Мій науковий і моральний авторитет – професор Степан Михайлович Стойко / Зб. статей: Основоположник геосозології – науки про охорону біосфери. Роздуми друзів, колег, учнів з нагоди 95-річчя професора С.М.Стойка. – Львів: ТОВ ”Простір М“, 2017. – 114 с. С. 62-66.
 • С.І. Кукурудза. Метризація природного довкілля – актуальний предмет підготовки фахових екологів // Збірник тез доповідей ХХ Міжн. наук.- практ. конф., присвяченій 10-річчю створення екологічного факультету (мюХарків 19-22 квітня 2017 року) – С.- 247-248.
 • Кукурудза С. І. Ґрунтознавчі дослідження Поділля в 1970 –72 рр. ХХ ст. / С.І.Кукурудза /. – Генеза, географія та екологія ґрунтів. – Зб. наук. праць міжн. наук. семінару “Ґрунти і сучасність” (Львів-Ворохта), 11-13 вересня 2015 р.) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 5. – С. 124-130.
 • Кукурудза С. І. Ретроспективний аналіз та перспективні напрямки досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи / С. І. Кукурудза // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 46–53.
 • Кормило О. Спроба визначення форм зосередження мінеральних ресурсів Львівської області та оцінка екологічного стану / О. Кормило, С. Кукурудза // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 101-107.
 • Кукурудза С. І. Культурологічно-ландшафтознавча сутність поняття “куль-турний ландшафті” / С. І. Кукурудза, Л. С. Белінська // Наукові записки Вінницького ДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2011. – Вип. 23. – С. 18–23.
 • Кукурудза С. І. Метризація ландшафтного різноманіття та оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіонів для обґрунтування ідеї запро-вадження Екологічної Конституції Землі / С. І. Кукурудза, Ф. Я. Кіптач, О. Р. Перхач, Я. О. Чопик // Матер. ІІ туру Всеукр. наук. -практ. конф. “Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку”. У 2-х томах (24–25 листопада 2011 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Т. 2. – С. 94–96.
 • Кукурудза С. І. Соціоекологічні параметри передгірських та гірських міст Львівської області / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач // Наук. вісник НЛТУ України: Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання. Львів: РВВ НЛТУК України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 157–161.

 

 

 

 

 

Біографія

Народився в селі Баланівка Бершадського району Вінницької області. Протягом 1965-1970 рр. навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
Після завершення навчання працював інженером-грунтознавцем, старшим інженером, молодшим науковим співробітником Грунтознавчої експедиції НДС  Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1974 – 77 рр навчався в аспірантурі кафедри фізичної географії під керівництвом професора К.Геренчука. Кандидатську дисертацію на тему “Теоретичні й методичні проблеми середньомасштабних ландшафтних досліджень (на прикладі Волинської області)” захистив у 1979 р. У 1978 році його обирають асистентом, а в 1980 році – доцентом кафедри фізичної географії, на якій  працює до 1988 року. В тому ж році створюється кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи і він стає одним з фундаторів цієї кафедри. Спочатку працює доцентом, з 2000 року – професором, а з 2003 року завідувачем кафедри. У 1979-80 рр С.Кукурудза – заступник декана факультету, у 1980-82 рр. – заступник та відповідальний секретар Приймальної комісії ЛДУ імені Івана Франка.
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів.Кандидат географічних наук (1980), вчені звання: доцент (1984), професор (2002), член Вченої ради факультету, науково-технічної ради університету, член редакційної колегії „Вісника ЛНУ”, серія географічна, член Українського географічного товариства, Наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондент Української екологічної академії наук, спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій, Наукової ради з проблем навколишнього середовища і розвитку  при Західному науковому центрі НАН України.

У складі делегації Львівського університету С. Кукурудза взяв участь у підписанні Програми про співпрацю з Університетом М. Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща, 1986), проходив наукове стажування в цьому ж (1990), Білоруському (1991), Вроцлавському (2003) університетах, що дало змогу познайомитися з науковими школами відомих вчених та використати їхні досягнення в навчальному процесі й наукових пошуках.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Кукурудза Семен. Біогеографія. Навч. – метод. посібник /Семен Кукурудза, Наталія Блажко, Богдана Сенчина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 91 с.

Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів / С.І.Кукурудза. О.Р.Перхач. Навч.-метод. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2017. – 62 с.

Семен Кукурудза. Метризація природного довкілля: навч. посібник / Семен Кукурудза.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. –237 с.

Кукурудза Семен. Біогеографія: навч. метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!