БОТА Олег

Наукові інтереси

 • екологічний аудит;
 • екологічний моніторинг;
 • оцінка впливу на довкілля.

Публікації

Монографії і посібники

 • Назарук М., Бота О., Жук Ю., Зюзін С. Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля. Навчальний посібник. Львів, 2022. 248 с.
 • Назарук М., Жук Ю., Бота О. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічне дослідження. Монографія. Львів, 2020. 202 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Tymchuk, I., Malovanyy, M., Bota, O., Shkvirko, O., and Popovych, O. (2022). Biological Reclamation Using a Sewage Sludge-Based Substrate – A Way to Ensure Sustainable Development of Urban Areas. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(1), pp. 34-41. https://doi.org/10.12912/27197050/143029
 • Назарук М., Бота О. Сучасні системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022». Полтава: НУПП, 2022. С. 435-438.
 • Бота О. Екологічний аудит підприємства як інструмент екологічної безпеки. Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту: зб. тез доповідей I Міжнародної інтернет-конференції (м. Харків, 24 лютого 2021 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 10-12.
 • Бота О. Обгрунтування необхідності розробки системи мобільного екологічного моніторингу з використанням дистанційних методів. Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (м. Київ, 16 вересня 2021 р.) К.: ІТТА, 2021. С. 52-56.
 • Бота О. Моніторинг довкілля: навіщо обирати акредитовану лабораторію? Журнал ECOBUSINESS. № 8 (109). 2021. С. 52-56.
 • Vankovyсh, D., Bota, O., Malovanyy, M., Odusha, M., Tymchuk, I., Sachnyk, I., Shkvirko, O., and Garasymchuk, V. (2021). Assessment of the Prospects of Application of Sewage Sludge from Lviv Wastewater Treatment Plants for the Purpose of Conducting the Biological Reclamation. Journal of Ecological Engineering, 22(2), pp. 134-143. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/130892
 • Tymchuk I., Malovanyy M., Shkvirko O., Vankovych D., Odusha M. Bota O. Monitoring of the condition of the accumulated sludge on the territory of Lviv wastewater treatment plants. Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», Dec 2020, Volume 2020, p. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205714
 • Бота О. В. Екологічний аудит – вимога часу та елемент успішності ведення бізнесу. Журнал № 10 (99). 2020. С. 84-88.
 • Бота О. В. Європейський контекст оцінки геоекологічної складової обʼєднаних територіальних громад. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2020. С. 59-61.
 • Бота О. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент ефективної екологічної політики. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 15-17.
 • Бота О. Управління екобезпекою регіону: екологічний аудит та екологічний моніторинг. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 198-200.
 • Назарук М. М., Бота О. В. Дослідження екологічних ризиків як ключовий елемент оцінки впливу на довкілля. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 34. Харків, 2020. С. 100-107. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-10
 • Назарук М. М., Бота О. В. Споживацтво – одна з причин руйнації довкілля. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. № 2. 2018. С. 153-159.

Біографія

Народився 07 грудня 1983 року в смт. Великий Бичків Закарпатської області.

У 2001 році закінчив СЗШ в смт. Великий Бичків із золотою медаллю. У цьому ж році вступив до Львівського Національного Університету імені Івана Франка на географічний факультет.

У 2006 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організації природоохоронної діяльності».
У вересні 2020 року вступив до аспірантури при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету.

Тема дисертації: «Система екологічного моніторингу на території Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації».
Науковий керівник – д. геогр. наук, професор Назарук М. М.

Методичні матеріали

 • Назарук М., Бота О., Жук Ю., Зюзін С. Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля. Навчальний посібник. Львів, 2022. 248 с.