Загальна гідрологія (106Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Тиханович Є. Є.ГрФ-21с, ГРФЕ-21с, ГрФУ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21сТиханович Є. Є., Тиханович Є. Є.
ГРФЕ-21сТиханович Є. Є., Тиханович Є. Є.
ГрФУ-21сТиханович Є. Є., Тиханович Є. Є.

Опис курсу

Мета курсу “Загальні гідрологія”: формування теоретичних знань з фундаментальних наук про природні води як складову гідросфери Землі, опанування студентами законів і наслідків взаємовідносин людини і гідросфери, набуття практичних навичок у галузі використання, збереження і відновлення водних ресурсів.

Відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 106 Географія, дисципліна забезпечує такі важливі компетентності і програмні результати навчання:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, у вирішенні конкретних проблем.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК2. Здатність застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на різних просторово-часових рівнях.
ФК3. Здатність застосовувати знання з історії географії, теорії, парадигми, концепції для дослідження географічних явищ і процесів, ідентифікувати нові об’єкти, реєструвати їх властивості та класифікувати.
ФК4. Здатність проводити та інтегрувати польові та лабораторні дослідження з допомогою відповідної методології та технологічних засобів, аналізувати та узагальнювати інформацію, моделювати процеси.
ФК14 Здатність самостійно досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси, явища з використанням теорій, парадигм, концепцій.
ФК15. Здатність аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у прикладній сфері.

Програмні результати навчання (РН):
РН 3. Знати: основні фундаментальні закони фізики у формуванні гідросфери Землі. Механізми формування колообігу води, ланки гідроциклу і взаємозв’язки між ними.
РН 4. Вміти використовувати прилади, якими забезпечується збір інформації для гідрологічних досліджень. Орієнтуватися у проведенні промірних робіт на гідрологічних постах. Обробляти і систематизовувати вихідну багаторічну гідрометеорологічну
інформацію.
РН 5. Знати класифікацію, склад і будову водних об’єктів суходолу (річок, озер і водосховищ, підземних вод, льодовиків, боліт).
класифікацію морів, фізико-хімічні властивості вод Світового океану, закономірності руху води в океані.
РН 6. Вміти пояснювати особливості організації гідросфери, оцінювати потенціал річкових басейну та периферійних областей морів, у тім числі природний, ресурсний, економічний.
РН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні гідросфери, її взаємозв’язків з літосферою, атмосферою, біосферою та суспільством.
РН 14. Вміти проводити комплексні і прикладні ландшафтні дослідження річкових басейнів з застосуванням ГІС-технології.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

  • Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 32 с.
  • Водний фонд України. Штучні водойми – водосховища і ставки [Електронний ресурс] : довідник / В. К. Хільчевський [та ін.]. – Київ : Інтерпрес, 2014. – 164 с.
  • Водный кодекс Украины. – К., 2000. – 36 с.
  • Загальна гідрологія. Підручник / Левківський С.С. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2000.
  • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідро екологічні аспекти. – К.: ВЦ „Київ. ун-т”, 1999.
  • Малі річки України. Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін.; за ред. Яцика А.В. – Київ: Урожай, 1991.
  • Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И.Стрельца. – Киев: Урожай, 1987.
  • Чеботарев А.И. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Лекції

Лабораторні роботи

Перелік питань для підготовки до контрольної роботи (Модуль 1) можна завантажити у системі Moodle за посиланням http://e-learning.lnu.edu.ua/