Загальна гідрологія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шушняк В. М.ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23, ГРН-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21доцент Шушняк В. М.
ГрФ-22доцент Шушняк В. М.
ГрФ-23доцент Шушняк В. М.
ГРН-21Буряник О. О.

Опис курсу

Навчальний курс «Загальна гідрологія» призначений для формування теоретичних знань з фундаментальних наук про природні води як складову гідросфери Землі, опанування студентами законів і наслідків взаємовідносин людини і гідросфери,  набуття практичних навичок у галузі використання, збереження і відновлення водних ресурсів.

Висвітлюються базові питання, які стосуються розподілу води в гідросфері та її колообігу, головних фізичних властивостей і хімічного складу природних вод, гідрологічних характеристик водних об’єктів суходолу – річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків і підземних вод, вивчаються їх гідрологічний, термічний та льодовий режими.

Окремий модуль присвячено гідрології моря, процесів і явищ, що відбуваються в Світовому океані, їхньої взаємодії зі суходолом і наслідками впливу на довкілля у контексті глобальних кліматичних змін.

Зосереджено увагу на  важливості водних ресурсів для розвитку економіки України.

Результати навчання:

знати:

 • Структуру гідрології як науки та історію її становлення.
 • Основні фундаментальні закони фізики у формуванні гідросфери Землі.
 • Фізичні та хімічні властивості природних вод.
 • Механізми формування колообігу води, ланки гідроциклу і взаємозв’язки між ними.
 • Класифікацію річок, їх морфометричні параметри, термічний та льодовий режими. Види живлення річок. Залежність живлення від физико-географічних умов місцевості. Водний баланс басейну річки. Особливості розподілу швидкостей течії гірських та рівнинних рік. Фази водного режиму.
 • Поняття озеро, стічні, проточні та безстічні озера. Походження озер та типи озерних улоговин. Основні частини озера та озерного дна, озерні водні маси. Морфометричні характеристики озер.
 • Типи боліт, процеси утворення боліт, їх гідрологічний та термічний режими. Чинники та причин заболочення територій. Рівняння водного балансу для різних типів боліт. Рух води в болотах та головні закономірності коливання рівня ґрунтових вод. Особливості водно-теплових властивостей боліт.
 • Поняття снігова лінія, льодовик, фірн, глетчерний лід, кристалізація. Області живлення та стоку льодовика. Основні джерела живлення та витрати речовини льодовиків. Типи і поширення льодовиків. Гідрологічне значення льодовиків. Порівняльна характеристика материкових та гірських льодовиків. Основні типи гірських льодовиків. Сучасне зледеніння земної кулі.
 • Види підземних вод, види води в порах ґрунту, та роль ґрунтових вод у живленні гідрологічних об’єктів. Теорії походження підземних вод та класифікацію підземних вод.
 • Класифікацію морів, фізико-хімічні властивості вод Світового океану, закономірності руху води в океані.

вміти:

 • Класифікувати води за іонним складом.
 • Обчислювати морфометричні параметри річки та її басейну. Використовувати методику дослідження річок під час проведення польових досліджень. Самостійно отримувати дані для побудови поперечного перерізу русла, обчислювати його морфометричні параметри, швидкості течії, витрати води. Будувати епюри та ізотахи.
 • Використовувати прилади, якими забезпечується збір інформації для гідрологічних досліджень. Орієнтуватися у проведенні промірних робіт на гідрологічних постах. Обробляти і систематизувати вихідну багаторічну гідрометеорологічну інформацію.
 • Аналізувати гідрографи. Визначати типи живлення водних об’єктів, їх льодовий та гідрологічний режими. Аргументувати зміну рівнів та витрат води гідрологічних об’єктів в залежності від кліматичних особливостей території дослідження.
 • Обчислювати базові параметри стоку. Аналізувати їх залежність від природних чинників формування водозбірного басейну. Визначати фактори господарської діяльності, оцінювати вплив антропогенних чинників на річний стік.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

 • Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. К. Хільчевський [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 32 с.
 • Водний фонд України. Штучні водойми — водосховища і ставки [Електронний ресурс] : довідник / В. К. Хільчевський [та ін.]. – Київ : Інтерпрес, 2014. – 164 с.
 • Водный кодекс Украины. –К., 2000. – 36 с.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Лекції

Лабораторні роботи

Перелік питань для підготовки до контрольної роботи (Модуль 1) можна завантажити у системі Moodle за посиланням http://e-learning.lnu.edu.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму