Виробнича практика (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ГРГ-31с
ГРГ-32с

Опис курсу

Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду організації й управління готельно-ресторанними підприємствами м. Львова безпосередньо на виробництві. Практики реалізують шляхом стажування у готельно-ресторанних комплексах та інших закладах гостинності, діалогу з провідними спеціалістами різних напрямів сфери гостинності м. Львова.

Основними завданнями є:

– закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці;

– вивчення сучасного стану готельно-ресторанної індустрії, перейняття передового досвіду управлінських та виробничих процесів у бізнесі;

– ознайомлення особливостями завдань і функціями основних структурних підрозділів підприємства

; – ознайомлення з нормативними документами та технологічними стандартами обслуговування на підприємстві, а також системою контролю за дотриманням якості послуг;

– зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження в перспективі у формі курсової, дипломної та іншого виду студентської наукової роботи.

Компетенції вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати :

організацію, особливості управління, технології функціонування підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої практики;

механізм створення продукту гостинності в процесі взаємодії підприємств;

просторову та функціональну організацію підприємств сфери гостинності у місті Львові;

проблеми функціонування локального ринку (місто Львів) та національного ринку послуг гостинності;

вимоги національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств готельно-ресторанного господарства;

основні положення законодавства, національних та міжнародних стандартів діяльності готельно-ресторанної сфери.

Вміти:

аналізувати особливості функціонування об’єктів готельно-ресторанного господарсва згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами;

виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, наявної ресурсної, інформаційно-комунікативної бази;

обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну документацію щодо польових та камеральних досліджень;

вести документацію дослідження, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією; проводити польові і камеральні дослідження об’єктів готельно-ресторанного господарства

Рекомендована література

 • Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 1998. – 400 с.
 • Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. – 170 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: – К. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944
 • Лук’янова Л.Г. Унiфiкованi технологiї готельних послуг: Навч. по-сiбник/ Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, I.М. Мiнiч; Ред. В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2001. – 238 с.
 • Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навчальний посібник / під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.Кондор, 2008. – 460
 • Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : [навчальний посібник] / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 • Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах – Альтерпрес. Підручник 2009. – 447 с.
 • Ткачова С. С. Автоматизація управління підприємствами ресторанного господарства / С. С. Ткачова, Т. П. Іванова / Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортнорекреаційною економікою : Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції. – Бердянськ : АУІТ “АРІУ”, 2007.Допоміжна
 • Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутворення, конкуренцiя, державне регулювання: Навч. посiбник/ Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
 • Алфьорова Е. А. Інноваційна діяльність / Е. А. Алфьорова, М. І. Лисовская. – М., 2004. – 300 с.
 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. евроремонт, эксплуатация, Киев. – 2003, 296 с.
 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. – Киев. – 2006. – 285 с.
 • Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес : учет, налоги, маркетинг, менеджмент / В. В. Бородина. – М. : Книжный мир, 2006. – 165 с.
 • Донцова Л. В. Інноваційна діяльність / Л. В. Донцова. – М., 2006. – 320 с.
 • Івченко Л. М. Інновації в туризмі / Л. М. Івченко. – К., 2007. – 268 с. 8. . – С. 56.
 • Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : [навчальний посібник] / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 298 с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг : [геопросторові аспекти] / О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Малахова Н. Н. Інновації в туризмі й сервісі / Н. Н. Малахова, Д. С. Ушаков. – М. : ИКЦ “МАРТ” ; Ростов на Дону : Видавничий центр “МАРТ”, 2008. – 224 с.
 • Молчанов Н. Н. Інноваційний процес: організація й маркетинг / Н. Н. Молчанов. СанктПетербург, 1995. – 287 с.
 • Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент / Ю. П. Морозов, А. И. Гаврилов, А. Г. Городнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 • Петрушенко Ю. М. Інституційні основи інноваційного управління розвитком ринку туризму в Україні / Ю. М. Петрушенко, І. О. Кугук / Інформаційні технології в управлінні  туристичною та курортно-рекреаційною економікою : Матеріали доповідей ІІІ науковопрактичної конференції. – Бердянськ : АУІТ “АРІУ”, 2007.
 • Романенко І. Ф. Інновації в туризмі / І. Ф. Романенко. – К., 2005. – 235 с. 16. Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв, Є.В. Самарцев // за ред. проф. С.І.Дорогунцова. –К. : Ліра, 2005.- 520 с.
 • Федченко Л. А. Інновації в туризмі / Л. А. Федченко. – К., 2005. – 220 с.
 • Геншафт Л. Стратегічний менеджмент розробки та просування нових продуктів в готельному бізнесі. – Режим доступу : http://tourlib.net 16.

Інформаційні ресурси

 • Періодичні фахові видання.
 • Статистичні довідники.

Інтернет ресурси.

 • www.world-tourism.org (Всесвітня туристична організація)
 • www.tourism.gov.ua (Державне агентство з туризму і курортів України)
 • www.nbuv.gov.ua (наукова бібліотека ім.Вернадського)
 • http://tourlib.net/ (електронна туристична бібліотека)
 • http://world-turne.ru/ (Курорты мира)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус