Виробнича (переддипломна) практика (103-3)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрНМ-21с-2

Опис курсу

Мета практики – застосувати отримані теоретичні знання зі спеціальних та профілюючих предметів у дослідницькій діяльності, набути на виробництві практичного досвіду та вмінь проведення пошукувань глобальних змін геоморфосистем і спричинених ними геозагроз.
Основні цілі практики полягають у набутті практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення діяльності у виробничому середовищі. Магістри завершують збір фактичного матеріалу, необхідного для написання магістерської роботи. Здобутий фактичний матеріал узагальнюється та оформлюється у вигляді звіту.

Зміст ОК 08 Виробнича переддипломна практика розроблений з урахуванням формування у магістрів таких загальних компетентностей:
ЗК01 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації.
ЗК02 Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми. ЗК03 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Фахові компетентності: ФК02 Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів та екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства в умовах активізації глобальних змін геоморфосистем і виникнення геозагроз.
ФК04 Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.
ФК05 Здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування, контролю та регулювання діяльності профільних підприємств і установ.
ФК06 Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм.
ФК07 Сприйняття довкілля як комплексної динамічної екосистеми, володіння методиками інтегрованих геоморфологічних і палеогеографічних досліджень геоморфосистем.
ФК08 Здатність застосовувати знання для розуміння циклічності природних умов в антропогені, передбачати й аналізувати можливі ризики, пов’язані з деградацією вічної мерзлоти, змінами рівня Світового океану, розвитку геоморфологічних процесів в умовах глобальних змін клімату.
ФК09 Здатність ідентифікувати відомі і нові об’єкти у геоморфосферах, їхні зміни та притаманні їм небезпечні процеси, що розвиваються, визначати стійкість геоморфосистем, приймати рішення під час виникнення геозагроз.
ФК10 Здатність генерувати нові ідеї (креативність), приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді з метою навчитися писати наукові проєкти.

Програмні результати навчання: ПР01 Аналізувати особливості природних та антропогенних геоморфосистем.
ПР02 Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань глобальних змін геоморфосистем та прийняття обґрунтованих рішень в умовах виникнення геозагроз.
ПР03 Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому числі міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі.
ПР05 Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи з проблем глобальних змін геоморфосистем у антропогені і виникнення спричинених ними геозагрозами.
ПР06 Вміти здійснювати оцінку розвитку морфодинамічних процесів, прогнозувати розвиток екологічних, та соціальних наслідків на окремих об’єктах природокористування.

ПР07 Знати сучасні методи дослідження Землі та її геоморфосистем і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності.
ПР08 Знати основні принципи управління підприємств сфери природокористування, їхньої організації, виробничої та організаційної структури управління.
ПР09 Розробляти та впроваджувати механізми територіального менеджменту, геопланування, здійснювати моніторинг регіонального розвитку, складати плани та програми.
ПР10 Вирішувати практичні задачі використання геоморфосистем та попередження геозагроз з використанням теорій, принципів та методів різних спеціальностей з галузі природничих наук.
ПР12 Самостійно планувати виконання інноваційного завдання у сфері вивчення глобальних змін геоморфосистем і попередження геозагроз та формулювати висновки за його результатами.
ПР13 Ідентифікувати та класифікувати відклади, процеси і форми відповідного генезису й інтерпретувати умови їхнього утворення.
ПР14 Прогнозувати ризики виникнення небезпечних природних і природно-антропогенних процесів та планувати способи захисту від них.
ПР15 Аналізувати особливості розвитку морфодинамічних процесів, їх поширення у природних та антропогенних геоморфосистемах Землі.

Рекомендована література

Основна:

Допоміжна:

 • Адаменко О., Зоріна Н. Методологія та організації наукових досліджень в екології : підручник. – Івано-Франківськ, 2015. 169 с.
 • Байрак Г., Муха Б. Дистанційні дослідження Землі : навч. посібник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 712 с.
 • Байрак Г., Муха І. Комп’ютерні технології у професійній освіті. – Львів : «ГаличПрес», 2022. – 164 с. https://geography.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2022/09/Bayrak_Muha_2022.pdf
 • Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум : навч. посібник ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
 • Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. – К. : НікаЦентр, 2008. 172 с.
 • Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу : навч. посібник – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 120 с.
 • Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – ЛьвівКиїв, 2002. 624 с.
 • Ковальчук М. С. Геологія і геоморфологія (геологічні процеси) : навч. посібник. – К. : НАУ, 2018. 148 с.
 • Колтун О., Ковальчук І. Антропогенні геоморфологія: навч. посібник. ‒ Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 193 с.
 • Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 176 с.
 • Мельничук Г. В., Мельничук В. Г. Геоморфологія з основами четвертинної геології : навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2021. 212 с.
 • Моніторинг довкілля : навч.-метод. посібник. – Київ: РВЦ Київ. ун-ту, 1998. 99 с.
 • Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту . / І. В. Мороз. – К.: Т-во Знання, 1997. – 56 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 • Про вищу освіту . Закон України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність .Електронний ресурс. К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// zakon1. rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1977-12,
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с.
 • Стецюк В. В., Сілецький Ю. А. Основи екологічної геоморфології. Київ : Четверта хвиля, 2000. 368 с.
 • Сучасна динаміка рельєфу України / Палієнко В. П., Матошко А. В., Барщевський М. Є., та ін. Київ : Наук. думка, 2005. 267 с.
 • Цись П. М. Геоморфологія УРСР. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 223 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. Київ: Знання-прес, 2002. 295 с.
 • Шуйский Ю. Д. Типи берегів Світового океану. Одеса : Астропринт, 2000. 480 с.
 • Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел : монографія. Чернівці : Рута, 2005. 319 с.
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Толока, 2007. — 80 с.
 • Яцишин А. М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/litologichni_metodu.pdf
 • Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) http://geography.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/07/sedumentologia_1.pdf
 • Bridge John, Demicco Robert Earth Surface Processes. Landforms and Sediment Deposits. Cambridge University Press, 2008. 815 p.
 • Charlton R. Fundamentals of fluvial geomorphology. Routledge, 2008. 234 р.
 • Embleton C., Thornes J. Process in Geomorphology. London : Edward Arnold Ltd. 1979. 436 р. ISBN: 0713162430.
 • Ford D. C., Williams P. W. Karst hydrogeology and geomorphology. London : John Wiley & Sons, 2007. 562 p.
 • French H. The periglacial environment. London : John Wiley & Sons, 2007. 458 р.
 • Geomorphological Processes and Landscape Change : Britain In The Last 1000 Years. David L. Higgitt, E. Mark Lee (eds). London : John Wiley & Sons, 2011. 320 p. ISBN: 978-1-444-39942-4.
 • Geomorphology. Nature portfolio. https://www.nature.com/subjects/geomorphology.
 • Huggett Richard John. Fundamentals of Geomorphology. Second Edition. ‒ London : Routledge Fundamentals of Physical Geography, 2007. 483 p.

Інформаційні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/.
 • Ресурси космознімків: Google Earth, EO Browser.

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус