Управління проектами в туристичній діяльності (242М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Худо В. В.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрТМ-11сХудо В. В.
ГрТМ-12сХудо В. В.

Опис курсу

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління проектами в туристичній діяльності» є теоретична та практична підготовка майбутніх менеджерів у галузі управління інвестиційними проектами підприємств, засвоєння особливостей їх реалізації у сфері туризму, формування у студентів цілісної системи знань і вмінь ефективного управління інвестиційними проектами на підприємствах галузі туризму.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом менеджменту туристичних проектів;
 • вивчення сутності і принципів управління проектами в туристичній діяльності;
 • вивчення функцій управління туристичними проектами;
 • засвоєння етапів процесу управління туристичними проектами;
 • засвоєння методичного інструментарію менеджменту туристичних проектів; набуття навичок ініціації та планування туристичних проектів;
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Рекомендована література

Основна:

 • Бабаєв В.М. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс]
 • / В.М. Бабаєв. — Режим доступу : : http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний посібник_Лекції_1-16.pdf.
 • Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник [Електронний ресурс] / Л.В. Ноздріна, В.Е. Ящук, 04. Полотай // За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 432 с. — Режим доступу : http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010/Upravlinnya%20proektami-Nozdrina2010.pdf.
 • Петренко Н.О. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. — К. : Центр учбової літератури, 2015. — 244 с. — Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_pdf.
 • Угоднікова О.І. Управління проєктами в туризмі: навч. посібник / О. І. Угоднікова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 141 с. — Режим доступу :
 • http://eprints.kname.edu.ua/57435/1/2020%2032%D0%9D%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
 • Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. — 3- є вид., — К. : Каравелла , 2009. — 320 с.
 • Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко. — К. : Центр навч. л-ри, 2004 — 224с.
 • Фесенко Т. Г. Управління проектами : теорія та практика виконання проектних дій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко. — X. : ХНАМГ, 2012. -181 с. — Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/29445/.

Додаткова:

 • Андрєєва Т.Є. Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства [Електронний ресурс] / Т.Є. Андрєєва, Т.Е. Петровська, Т.С. Титар // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2011. — № — С. 364-370.
 • Батенко Л.П. Управління проектами : навч. посіб. / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська В.В. — К. : КНЕУ, 2003. — 231 с.
 • Карпов В.А. Проектний аналіз : конспект лекцій та практичні завдання [Електронний ресурс] / В.А. Карпов, В.А. Улибіна. — Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/176/1/Karpov,%20Ulib        %D1%96na.pdf
 • Кобилянський Л.С. Управління проектами : навч. посіб. / Л.С.
 • Кобилянський. — К. : МАУП, 2002. — 200 с.
 • Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність : теорія та практика : підручник/ М. П.Мальська, І. С. Пурська. — К. «Центр учбової літератури», 2013. — 288 с.
 • Мальська М. П., Худо В.В. Туристичний бізнес : теорія та практика : підручник, 2-е вид. перероб. та доп. — К.: «Центр учбової літератури», 2012. — 368 с.
 • Матвіїшин Є.Г. Планування проектних дій : навч. посіб. / Євген Матвіїшин. — К. : Хай-Тек-Прес, 2008. — 216 с. (С.41-56, 78-91).
 • Проектний аналіз : навч. посіб. / [С.О. Москвін, С.М. Бевз, В.А. Верба, В.Г. Дідик та ін.]; – К. : Лібра, 1999. – 368 с.
 • Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник / [В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби. -К. : КНЕУ, 2009.-299 с.
 • Трілленберг Вілфрід. Проектний менеджмент : конспект лекцій і семінарів / Трілленберг Вілфрід. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 95 с.
 • Господарський кодекс України. — Режим доступу :

Силабус: Силабус: Управління проектами в туристичній діяльності. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус