Управління персоналом (242 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Біланюк О. П.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сдоцент Біланюк О. П.
ГрТМ-12сдоцент Біланюк О. П.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Управління персоналом» є формування у студентів системи знань про основні поняття і категорії, особливості теорії, методології та практики управління персоналом. Завдання курсу: сформувати у студентів стійкі знання теорії, методології та практики управління персоналом, допомогти набути вмінь і навичок самостійно розробляти заходи щодо вдосконалення системи управління персоналом.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні елементи системи управління персоналом у туризмі;
– методи планування людських ресурсів (складання планів та прогнозів роботи з персоналом, планування чисельності та складу працівників);
– закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників;
– основні методи та способи підбору персоналу;
– технології формування кадрового потенціалу управління;
– закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності; принципи та методи роботи з резервом;
– професійні посадові обовязки в стандартних ситуаціях в туристичній сфері

вміти:
– розробляти оптимальні структури та штати, структуру професійної підготовки та професійно важливих якостей працівників;
– планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в роботі з персоналом, планувати чисельність та склад працівників;
– підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела задоволення потреби в кадрах);
– формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи підбору та розміщення керівних кадрів).
– організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи та методи роботи з резервом;
– організовувати навчання персоналу (розробляти програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників);
– розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, пониження, переводу та звільнення працівників.

Рекомендована література

Основна:

Допоміжна:

  • HRM сучасної організації [Текст] : навч. посіб. / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2011. – 496 с. – Бібліогр.: с. 330-333. – ISBN 978-966-622-416-6
  • HR-менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 270 с.
  • Human Resource Management”. Human Resource Management. doi:10.1002/(issn)1099-050x.(available at 05.08.21)
  • Levchenko, A. Development of human resources in Ukraine: key challenges and prospects in dimension of international comparisons / A. Levchenko, T. Nemchenko // Economics & Education. 2020. Vol. 05, Issue 02. P. 56—64.
  • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. Models of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of Human Intelligence (2nd ed). – 2000. – pp 396-420. New York: Cambridge.

Силабус: Управління персоналом. 2023-2024 н. р. (242 Міжнародний туризм)

Завантажити силабус

Силабус: Управління персоналом. 2023-2024 н. р. (242 Туристична діяльність)

Завантажити силабус