Управління персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Кравців В. С.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрТМ-12Кравців В. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння виконувати свої професійні посадові обов’язки у колективі туристичного підприємства. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, видів мотивації в туризмі, так і процесів та інструментів, які потрібні для управління персоналом в туристичній сфері.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • основні елементи системи управління персоналом у туризмі;
 • методи планування людських ресурсів (складання планів та прогнозів роботи з персоналом, планування чисельності та складу працівників);
 • закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників;
 • основні методи та способи підбору персоналу;
 • технології формування кадрового потенціалу управління;
 • закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності; принципи та методи роботи з резервом;
 • професійні посадові обовязки в стандартних ситуаціях в туристичній сфері

вміти:

 • розробляти оптимальні структури та штати, структуру професійної підготовки та професійно важливих якостей працівників;
 • планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в роботі з персоналом, планувати чисельність та склад працівників;
 • підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела задоволення потреби в кадрах);
 • формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи підбору та розміщення керівних кадрів).
 • організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи та методи роботи з резервом;
 • організовувати навчання персоналу (розробляти програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників);
 • розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, пониження, переводу та звільнення працівників.

Рекомендована література

Основна

 • Бордун О. Ю. Плинність кадрів на туристичних підприємствах міста Львова. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14.
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю., Жук І.З.Управління персоналом в туризмі: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 256 с.
 • Мальська М.П.,Бордун О.Ю.Організація та планування туристичної діяльності: теорія та практика. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012.– 346 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-272с.
 • Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Організація туризму в Україні: Конспект лекцій.- К., 1995.-175с.

Допоміжна

 • Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с.
 • Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 1888 с.
 • Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
 • Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 1998. – 224 с.
 • Козоріз В. П. Основи кадрового діловодства: Практ. посібн. Для керівників і працівників кадрових служб. – К., 2003. – 127 с.
 • Лук’яніхін В. О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб.- Суми:Втд «Університетська книга», 2004.-592 с.
 • Менеджмент для магистров : Учеб. пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, проф. С. Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.
 • Менеджмент персоналу: Навч. пособ. – Суми: ВТД «Університетська книа», 2004. – 592 с.
 • Мошек Г.Є. Гомба Л. А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства : Підручник – К. : Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2002. – 371 с.
 • Старобинський Э. К. Как управлять персоналом

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус