Управління персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Біланюк О. П.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сБіланюк О. П.
ГрТМ-12сБіланюк О. П.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Управління персоналом» є поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із туризму особливостей менеджменту в сфері туристичного бізнесу. Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • ефективність діяльності туристичного підприємства

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • основні елементи системи управління персоналом у туризмі;
 • методи планування людських ресурсів (складання планів та прогнозів роботи з персоналом, планування чисельності та складу працівників);
 • закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників;
 • основні методи та способи підбору персоналу;
 • технології формування кадрового потенціалу управління;
 • закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності; принципи та методи роботи з резервом;
 • професійні посадові обовязки в стандартних ситуаціях в туристичній сфері

вміти:

 • розробляти оптимальні структури та штати, структуру професійної підготовки та професійно важливих якостей працівників;
 • планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в роботі з персоналом, планувати чисельність та склад працівників;
 • підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела задоволення потреби в кадрах);
 • формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи підбору та розміщення керівних кадрів).
 • організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи та методи роботи з резервом;
 • організовувати навчання персоналу (розробляти програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників);
 • розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, пониження, переводу та звільнення працівників.

Рекомендована література

Основна

Допоміжна

 • Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с.
 • Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 1888 с.
 • Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
 • Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 1998. – 224 с.
 • Козоріз В. П. Основи кадрового діловодства: Практ. посібн. Для керівників і працівників кадрових служб. – К., 2003. – 127 с.
 • Лук’яніхін В. О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб.- Суми:Втд «Університетська книга», 2004.-592 с.
 • Менеджмент для магистров : Учеб. пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, проф. С. Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.
 • Менеджмент персоналу: Навч. пособ. – Суми: ВТД «Університетська книа», 2004. – 592 с.
 • Мошек Г.Є. Гомба Л. А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства : Підручник – К. : Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2002. – 371 с.
 • Старобинський Э. К. Как управлять персоналом

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Управління персоналом

Завантажити силабус