Туристична політика (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецький В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108доцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою «Туристичної політики» є засвоєння студентами глибоких наукових знань із сутності світової і національної туристичної політики, її видів, механізмів формування, прийняття й виконання.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристична політика” є вивчення студентами системи методів, впливів і заходів соціально-економічного, правового, зовнішньополітичного, культурного та іншого характеру, які здійснюється парламентами, урядами, державними приватними організаціями і відповідають за туристичну діяльність з метою регулювання та координації туристичної галузі, створення умов для розвитку туризму.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• суть і завдання туристичної політики;
• науко-правові основи міжнародної і національної туристичних політик;
• завдання і вплив уповноважених органів на розвиток туризму;
• основні аспекти світової міжнародної туристичної політики;
• національна і регіональна туристична політика;
• основні види туристичної політики та їхнє завдання;
• основні форми і напрямки роботи з населенням, що до цінностей туристичного відпочинку й дозвілля.

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України про внесення змін до Закону України “Про туризм”.Відомості Верховної Раади України. – 2004.- №4. – С. 180
 • Бедрак Н.О. Адміністративно-правове регулювання туристичною галуззю: автореф. дис… канд. юрид. наук / Н.О.Бедрак. -К.: Київ. Нау.ун-т внутр. Справ, 2010. – 16 с.
 • Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика : [навч. посіб.] / В.В. Дерега. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 168–174.
 • Килин О.В. Державне регулювання туристичної політики /О.В. Килин// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип.21.15. – С199-203.
 • Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – Київ : “Центр учбової лiтератури”, 2015. – 272 с.
 • Любінцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) /О.О. Любінцева. – К.; Альтепрес, 2005. – 436 с.
 • Мальська М. П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність./ М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н.М. Паньків: монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.- 268 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос. – К: Центр учбової літератури, 2007
 • Парфіненко А.Ю .Сутність поняття туристична політика держави: теоретичний аспект //Вісник  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», 2013.- №1042.-С.119-123.
 • Стецький В.В. Регіональні програми розвитку туризму, курортів і рекреації у контексті сучасних викликів./ Р.М. Скабара, В.В. Стецький. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики.: зб. наук. праць Міжнар.наук.-практ. конф., 14-16 квітня 2021 р.- Дніпро: Біла К.О., 2021. – С.34-36.

Додаткова:

 • Антоняк Н., Занько Ю. Державна політика у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації / Н. Антоняк, Ю. Занько // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2008. – Вип. 24. – С.7-20
 • Василиха Н.В.Регіональна політика як чинник ефективного розвитку ринку туристичних послуг /Н.В.Василиха //Вісник Сумського національного аграрного університету.Серія «Економіка і менеджмент»  2011. – Вип. №. 3. – С. 31-35.

Силабус: Силабус: Туристична політика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус