Туроперейтинг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Манько А. М.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сЗавадовський Т. Б.
ГРТ-42сЗавадовський Т. Б.
ГРТ-43сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю, принципами та технологією туроперейтингу;
 • формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок з методики турпланування  та тур-проектування;
 • сформувати необхідні навички і вміння розробляти тури та маршрути.

Завдання:

 • ознайомлення з термінологією, понятійним апаратом туроперейтингу;
 • визначення сутності і принципів туроперейтингу;
 • вивчення технології та методики турпланування та тур-проектування;
 • ознайомлення з особливостями просування турів на ринку
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат туроперейтингу, технології та методику розробки турів та їх просування на туристичному ринку.

вміти: розробляти тури та маршрути з урахуванням попиту та побажань туристів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Туроперейтинг” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 11 с.
 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Туроперейтинг” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 11 с.
 • Манько А. М Навчально-методичні матеріали з курсу «Туроперейтинг» спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 23 с.
 • Манько А. М  Навчально-методичні матеріали з курсу «Туроперейтинг» спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 23 с.

Базова:

 • Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 288 с.

Допоміжна:

 • Балабанов И.Т. Экономика туризма. М., Финансы и статистика, 1999.
 • Гуляєв В.Г. Организация турист ской деятельности. – М., 1996. – С. 50.
 • Зорин И.В, Квартальонов В.А. Энциклопедия туризма: – М., 2000. – С.302.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., Финансы и статистика, 2002.
 • Квартальнов В. А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность. К.: Высшая школа, 1989.
 • Квартальонов В.А. Туризм. – М., 2000. – С.71.
 • Крачило Н П. Георафия туризма. Учебное пособие. К.: Вища школа, 1987.
 • Мальська М.П., Худо В. В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. − Львів. − Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 360 с.
 • Косаченко Н. А. Умови і якість розвитку внутрішнього туризму в Україні.
 • Уокер Д. Введение в гостепримство. М., Юнити, 1999.

Інтернет-ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус