Суспільно-природні адаптивні системи (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Блажко Н. Б.ГрФ-21с, ГрФ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрФ-21сдоцент Блажко Н. Б.
ГрФ-22сдоцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

Головною метою курсу є сформувати в студентів загальне уявлення про суспільно-природні адаптивні системи. Розглянути головні види суспільно-природних систем, їхню будову та структуру, особливості функціонування. Ці системи володіють адаптаційними можливостями. Ця властивість дозволяє суспільно-природним системам стабільно функціонувати та еволюціонувати. Вивчення таких адаптаційних механізмів є важливим інструментом управління суспільно-природними системами.

Основними завданнями курсує:

 • дослідження структури та особливостей функціонування суспільно-природних адаптивних систем;
 • виявлення головних проблем сталого розвитку суспільно-природних адаптивних систем;
 • вивчення адаптаційних механізмів суспільно-природних систем та механізмів управління суспільно-природними системами.

 Результати навчання:

знати:

 • основні складові суспільно-природних адаптивних систем;
 • історичні, методологічні, організаційні засади та етапи формування суспільно-природних адаптивних систем;
 • прикладні аспекти функціонування суспільно природних систем.

вміти

 • оцінювати вплив природних, історико-культурних та антропогенних чинників на формування суспільно-природних систем;
 • аналізувати будову та структуру існуючих суспільно-природних систем;
 • виявляти головні проблеми у функціонуванні суспільно-природних систем, розуміти головні шляхи їхнього вирішення;
 • розуміти основні механізми управління функціонуванням суспільно-природних систем.

брати активну участь у проведенні громадських слухань, екологічного аудиту об’єктів.

Рекомендована література

Базова:

 • Величко О.М. Контроль забруднення довкілля: навч. посібник / О.М. Величко, Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2002. – 256 с.
 • Войницький А. П. Нормування антропогенного навантаження на природнесередоднесередовище. Конспект лекцій. – Житомир: ДАУ, 2005. – с.75-81.
 • Голубець М. А. Вступ до системології. – Львів: Поллі, 2005. – 200 с.
 • Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. ­– 310 с.
 • Загальнагігієна з основами екології/ за ред. В. А. Кондратюка. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2003. – с. 277-282.
 • Кайку М. Візії: як наука змінить ХХI століття. – Львів: Літопис, 2004. – 544 с
 • Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 493 с. 11.
 • Кучерявий В. П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 2002. – 440 с.
 • Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку. – Суми: Університетська книга, 2006. – 325 с.
 • Мягченко О. П. Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.
 • Стандарти України 2000: покажчик. – Львів, 2000. – 320с.
 • Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічнастандартизація і нормування антропогенного навантаження на природнесередовище: Навч. посібник. – Київ: Ніка-Центр, 2007. – с.129-134, с.232-241.

 Допоміжна:

 • Владимиров В.В. Урбоэкология. Курс лекций. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – 400 с.
 • Джигирей В. С. Основиекології та охоронанавколишнього природного середовища.Навчальнийпосібник. – Київ: Знання, 2004. –  с.93-102.
 • Дорст Ж. До того, какумрет природа. М.: Прогресс, 1968. – 415 с.
 • Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О.Є.Пахомова; худож.-оформлювач Г.В.Кісель. – Харків: Фоліо, 2014. — 666 с.
 • Іванюк Д.П. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алеута, 2007. – 368 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів, 2008. – 288 с.
 • Назарук М. М.  Екологічна реконструкція громадських просторів – шлях до гармонійного конструювання життєвого середовища м. Львова / М. М. Назарук // Збірник тез доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (м. Харків, 19-22 квітня 2017 року) «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017». – Харків, 2017. – С. 155-156.

Інформаційні ресурси:

 •  https://zakon.rada.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 • http://www.dei.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державної екологічної інспекції України.
 • https://menr.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Міністерство екології та природних ресурсів України.
 • http://www.ecology.lviv.ua – веб-сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 • http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 • https://city-adm.lviv.ua/ – Офіційний веб-сайт Львівської міської ради.