Страхування в туризмі (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Стецький В. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-42сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-43сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою курсу “Страхування в туризмі” є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань з питань оволодіння теорією і практикою страхової справи, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування та вміння організувати страхування у туристичній сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ страхування; сформувати уміння фахового аналіз ринку оцінки страхування і страхового ринку в Україні, сформувати навики здійснення різних видів страхування в туристичній діяльності; підготовити студентів до практичних дій із організації отримання страхових послуг на час туристичних атракцій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• суть, принципи та функції страхування;
• основні підходи до класифікації страхування;
• форми проведення страхування;
• поняття та структуру страхового ринку;
• форми державного регулювання страхової діяльності;
• особливості особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, підприємницьких та зовнішньоекономічних ризиків;
• сутність та методи перестрахування;
• особливості та принципи фінансового-економічної діяльності страховика;
• економічний зміст доходів, витрат і фінансових результатів страховика;
• характеристику ризиків у туристичній діяльності ;
• місце страхування серед методів керування ризиками в туристичній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 • Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
 • Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002. – 203 с.
 • Полторак А.С., Бобровська Н.В., Шишпанова Н.О. Страхуваннявтуризмі. Курс лекцій.- Миколаїв, 2021. .- 85 с..
 • Стецький В.В., Гаталяк О.М. Страхування в туризмі.Навч. посінбн. / В.В.Стецький ., О.М.Гаталяк — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. — 110 с.

Допоміжна:

 • Внукова Н. М., Успаленко В. I., Временно Л. В. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. Н. М. Внукової – Харків: Бурун Книга, 2004. – 376 с.
 • Вовчак О.Д. Страхові послуги: Навчальний посібник/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська.- Львів: Компакт-ЛВ, 2005, – 656с.
 • Вовчак О.Д. Страхування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 479с
 • Горбач Л. М. Страхова справа: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправл. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.
 • Завора Т.М. Соціальне страхування: навч. посіб. для практ. занять / Т.М. Завора. – 2-ге вид., змін. й доп. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 319 с.
 • Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. — К.: Кондор. 2006. — 576 с.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос. – К: Центр учбової літератури, 2007.
 • Плиса В. Й. Страхування: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197 с.
 • Плиса В.Й. Основи страхування: Навч. Посібник /За ред.М. I. Крупки. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 144 с.
 • Реверчук С.К. Історія страхування : підручник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; [за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука].- К. : Знання, 2005.- 213 с.

Інтернет-ресурси:

Силабус: Страхування в туризмі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус