Сталий туризм (242 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Жук Ю. І.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сЖук Ю. І.
ГРТ-42сЖук Ю. І.
ГРТ-43сЖук Ю. І.

Опис курсу

Мета курсу: Метою дисципліни «Сталий туризм» у системі підготовки фахівців сфери туризму за напрямом 242 «Туризм» є набуття знань та системного мислення щодо теоретичних, методологічних та прикладних проблеми розвитку туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів.

Основними завданнями навчального курсу «Сталий туризм» є:

 • формування світогляду майбутнього фахівця щодо розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції сталості;
 • визначення сучасного місця туризму в системі наук у процесі суспільного відтворення і структурі економіки;
 • ознайомлення студентів з концептуальними засадами формування ринкового механізму управління туризмом і суб’єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища;
 • набуття професійних знань щодо визначення стратегічних орієнтирів сталого розвитку суб’єктів господарювання у сфері туризму та відповідного інструментарію формування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • предметну сферу і методологічну основу сталого розвитку туризму;
 • перспективні наукові напрями розвитку туризму у світу, державі, регіоні в контексті сталого розвитку;
 • технології та процедури формування цілей сталого розвитку туризму для різних суб’єктівгосподарської діяльності;
 • закони, принципи та механізми забезпечення сталого розвитку туризму.

вміти:

 • дати оцінку та рекомендації для регіону, територіальної громади та суб’єкта господарювання з відповідності стратегій сталого розвитку туризму;
 • забезпечити процедуру розробки стратегії сталого розвитку туризму для регіону та територіальної громади;
 • визначати технологію управління суб’єкта господарювання за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта в контексті сталого розвитку;
 • вміти здійснити моніторинг за процесом виконання стратегії сталого розвитку туризму.

Рекомендована література

Базова:

 • Про туризм: Закон України / в редакції від 2003 р. // zakon.rada.gov.ua
 • Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку Т. : Терно-граф, 2008
 • Квартальное В. А. Туризм: учебник М. : Финансы и статистика, 2007
 • Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 2008
 • Писаревський І.М. та ін. Туризм як національний пріоритет Колективна монографія. — X.: ХНАМГ, 2010. — 284 с
 • Руснак Ю. І. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р.К.: ЦУЛ, 2012
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу Монографія. — 2-ге вид., випр. та доповн. — К. : Київ, нац.торг.-екон. ун-т, 2009. — 463 с

 Допоміжна:

 • Бабарицька В.К.,      Малиновська      О.Ю.      Менеджмент      туризму. Туроперейтинг. Вид-во: Альтпрес, К. 2009 р. – 288 с
 • ГаничН.М., Антонюк Н.В., Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник Из-во: Знання, 2008 г., с. 661.
 • Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева,В.К. Бабарицька. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 р. 335 с
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. – К. : Знання, 2008 p. – 661 с.
 • Ткаченко Т.І.   Сталий розвиток туризму:   теорія,  методологія,  реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с
 • Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. – К. : Атіка, 2006. – 254 с
 • Ушаков Д.С. Стратегическое  планирование  в  туризме.  М.   :  Изд.-во: Феникс, 2007 г. – 288 с.
 • Ушаков Д.С, Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе. М. : Изд-во: Издательский центр МарТ, Феникс, 2010 г., с. 256.
 • Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів: розпорядження КМУ від 06.08.2008 р. № 1088-р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 60., с 27-32.
 • Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития. М. : Изд.-во: Юнити-Дана 2007 г., с. 160.
 • Кучеров А.П.  Объектное управление. Новационный и инновационный менеджмент в туризме. М. : Изд.-во Компания Спутник +, 2009 г., с. 208.
 • Мельниченко СВ.    Інформаційні    технології    в    туризмі:    теорія, методологія, практика: монографія / СВ. Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2008. – 494 с.
 • Туризмологія (теорія туризму) : навч.-метод, посіб. зі спецкурсу. – К. : КУТЕП, 2010 р. – 70 с