Ревіталізація природно-техногенних геосистем (183 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Блажко Н. Б.ГрЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрЕМ-21сдоцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

Під час вивчення дисципліни студенти вивчають особливості процесу ревіталізації природно-техногенних геосистем, та оцінюють практичні можливості сприяння процесам ревіталізації під час господарської діяльності людини.

Метою викладання навчальної дисципліни «Ревіталізація природно-техногенних геосистем» є навчити студентів оцінювати роль та значення ревіталізації окремих природних геосистем, придатність їх до відновлення та виконання корисних екологічних функцій. У результаті вивчення дисципліни «Ревіталізація природно-техногенних геосистем» студенти ознайомлюються із головними типами процесів ревіталізації природного середовища, вивчають здатність різних природно-техногенних геосистем до ревіталізації, оцінюють ефективність ревіталізованих природно-техногенних геосистем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ревіталізація природно-техногенних геосистем» є:

 • ознайомитись із головними типами процесів ревіталізації природного середовища;
 • вивчити здатність різних природно-техногенних геосистем до ревіталізації;
 • оцінити ефективність ревіталізованих природно-техногенних геосистем.

Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення

Спеціальні (фахові) компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій

Рекомендована література

Основна:

 • Блажко Н. Роль боліт у ревіталізації міського середовища та екологічній інфраструктурі міста Львова // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) У 3-ох томах. – Львів: Простір-М, 2023. – Том 3. – С. 46-48.
 • Блажко Н. Болота Малого Полісся та їхнє геоекологічне значення / Є. Іванов, Н. Блажко, О. Пилипович // Гідрологія, Гідрохімія та Гідроекологія. –  № 3(65). –  – С. 15-23.
 • Блажко Н. Природні та штучно створені об’єкти поверхневих вод у користуванні лісогосподарських підприємств Львівської області / Ф. Кіптач, Н. Блажко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. – Випуск 53. – С. 177-185.
 • Блажко Н. Стан використання та охорона водно-болотних угідь. Біотичні ресурси / Н. Блажко, С. Кукурудза, П. Теліш // Геоекологія Львівської області / Під редакцією Є. Іванова. – Львів: Простір-М, 2021. – С. 139-158.
 • Блажко Н., Смерековська В. Лісові ресурси ДП «Воловецьке лісове господарство»: стан, проблеми та охорона // Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студ., аспір. та молод. учених, м. Маріуполь, 29 травня 2020 р. / за заг. ред. Г.О. Черніченка. – Маріуполь: МДУ, 2020. – С. 9-12.
 • Назарук М. Ревіталізація – крок до еколого-збалансованого розвитку міста Львова / М. Назарук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 271-276.
 • Багорка М. О. Основні напрями та механізми екологізації аграрного виробництва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017 – Вип.16. – С.13-16.
 • Бурляй А.П. Зарубіжний досвід екологізації сільського господарства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 2. – С.61-71.
 • Волкова Л.А. Рекультивація земель. Інтерактивний комплекс навчальнометодичного забезпечення / Л.А. Волкова. – Рівне: НУВГП, 2009.- 88 с.
 • Геник Я. В. Ревіталізація антропогенно порушених екосистем: методологічні та технологічні особливості // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – С. 180-185.
 • Геник Я.В. Фітомеліорація та рекультивація як складники сталого розвитку територій. // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 8-12.
 • Геник Я.В., Дида А.П. Рекультивація: навч. посіб. – Львів: НВК „АТБ”, 2019. – 288 с.
 • Гуцуляк Ю.Г. Сталий та екологобезпечний розвиток агроекосистем в Україні / Ю.Г. Гуцуляк // Землевпорядний вісник. – № 3. – 2009. – С. 24-30.
 • Коваленко І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення. – К.: Університетська книга, 2023. – 240с.
 • Котикова О.І. Зміст поняття сталого розвитку / О. І. Котикова // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – № 12. – С. 173.
 • Кучерявий В.П., Геник Я.В. Дида А.П., та ін. Рекультивація та фітомеліорація. Львів: ГАФСА, 2006. 116 с.
 • Кучерявий В.П. Фітомеліорація. Львів: Вид-во “Світ”, 2003. 540 с.
 • Торкатюк В.І. Сталий розвиток територій: Основні науково-теоретичні підходи до визначення та сутність поняття / В.І. Торкатюк, Н.В. Бібік // Бізнес-информ. – 2009. – № 4. – С.
 • Цибуляк А. Г. Екологізація сільського господарства в умовахглобалізації // Агросвіт – 2016. – №9. – С. 34-38.
 • A Study of Historic Waterfront Revitalization: from Clarke Quay-Boat Quay, Singapore to Puerto Madero, Argentina / Ari Widyati Purwantiasning, Saeful Bahri, Lut Prayogi, Dedi Hantono, Sari Yeptadian (Indonesia), Valeria Schneider (Argentina) // Journal of Urban Culture Research. – 2023. – Volume 26. – S.156-174.
 • Environmental and Natural Resource Economics A Contemporary Approach / By Jonathan M. Harris, Brian Roach. – 2022
 • Urban Revitalization. Remaking cities in a changing world / By Carl Grodach, Renia Ehrenfeucht. – 2016

Допоміжна:

 • Адамовський О. Комплексне лісокористування: методи оптимізації. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 187с.
 • Андронов В.А. Заповідна справа: навч. посіб. / В.А. Андронов, Є.О. Варивода, Г.В. Тітенко. –Х.: НУЦЗУ, 2013. ‒ 204 с.
 • Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадський. – М.: Наука, 1989. – 263с.
 • Войницький А. П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Конспект лекцій. – Житомир: ДАУ, 2005. – 132с.
 • Геник Я. В., Чернявський М. В., Ященко П. Т. Природність компонентів лісу як показник рівня його трансформованості // Науковий вісникНЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 24-30.
 • Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Ліней, 1995. – 224 с.
 • Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2004. – 203с.
 • Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / під ред. проф . Ковальчука І. П. – Львів: Науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2009. – 608 с.
 • Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О.Є.Пахомова; худож.-оформлювач Г.В.Кісель. –Харків: Фоліо, 2014. —666 с.
 • Загальна гігієна з основами екології / за ред. В. А. Кондратюка. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2003. – 592с.
 • Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України. –2000. –№ 47. –С. 405-434.
 • Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992 № 2456-ХІІ, остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинннй / Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. –№ 34. –С. 1130–1156.
 • Іванюк Д.П. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К.: Алеута, 2007. – 368 с.
 • Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг: навч. посібник / І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 • Кучерявий В.О. –Урбоекологія: Підручник. Львів: Світ, 2002. –440с.
 • Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України / С. А. Лісовський. – К., 2009. –296с.
 • Назарук М. М. Екологічна реконструкція громадських просторів –шлях до гармонійного конструювання життєвого середовища м. Львова / М. М. Назарук // Збірник тез доповідей XХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (м. Харків, 19-22 квітня 2017 року) «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво –2017». –Харків, 2017. –С. 155-156.
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року : затв. Законом України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI // Офіційний вісник України. –2011. –№ 3. –С.158.
 • Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття»: (пер. з анг.: ВГО Україна. Порядок денний на ХХІ століття). К.: Інтелсфера, 2000. –360с.
 • Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – Київ: Ніка-Центр, 2007. – 276с.

Інформаційні ресурси:

 • https://zakon.rada.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 • http://www.dei.gov.ua/  – офіційний веб-сайт Державної екологічної інспекції України.
 • https://menr.gov.ua/  – офіційний веб-сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
 • https://deplv.gov.ua/  – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 • http://www.nature.org.ua/  – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 • https://city-adm.lviv.ua/  – Офіційний веб-сайт Львівської міської ради.