Раціональне використання та охорона атмосферного повітря (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Зюзін С. Ю.ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-42сЗюзін С. Ю.

Опис курсу

Мета даного курсу полягає у підготовці фахівців, які володіють теоретичними знаннями, комплексними методичними прийомами та практичними навиками вирішення проблем в галузі охорони атмосферного повітря.

 • Основні цілі:
 • засвоєння теоретичних і методичних основ охорони атмосферного повітря;
 • вивчення нормативно-законодавчої бази в галузі охорони атмосферного повітря та нормування якості атмосферного повітря;
 • ознайомлення з методами очищення атмосферного повітря;
 • оволодіння методикою розрахунків концентрації домішок в повітрі та визначення комплексних показників забруднення
  атмосфери.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: постійний і перемінний склад тропосфери, основні джерела забруднення атмосферного повітря та інградієнтний склад забруднюючих речовин; вплив забруднюючих речовин на організм людини; закономірності розсіювання полютантів в атмосфері, вплив різноманітних чинників на процес розсіювання; нормативно-правову базу щодо охорони атмосфери; технічні засоби очищення атмосфери від забруднюючих речовин.

вміти: визначати ступінь стійкості атмосфери; розраховувати максимальну висоту шару перемішування; визначати концентрації домішок в повітрі на різних віддалях від джерела викиду; розраховувати межі СЗЗ підприємства; розробляти проект ГДВ підприємства; розробляти заходи щодо захисту атмосфери від забруднення.

Рекомендована література

Базова

 • Гавриленко О.П. Сучасний стан та основні проблеми ресурсів атмосферного повітря в Україні / О.П. Гавриленко //
  Екогеографія України: навчальний посібник / Олена Гавриленко. – К. : Знання, 2008. – 646 с.
 •  Воронов Г.С.Охорона атмосфери: Навч.посібник.-К.: РВЦ Київ.ун-ту, Ч.1, 1997.-85с.
 •  Воронов Г.С.Охорона атмосфери : Навч.посібник.-К.: РВЦ Київ.ун-ту, Ч.2, 1997.-101с.
 • Сиротюк М.І., Проць Г.Л. Забруднення атмосфери: метеорологічні аспекти: Тексти лекцій.- Львів: Вид.центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2000.- 39с.
 • Сафранов Т. А. Антропогенне забруднення атмосферного повітря та його негативні екологічні наслідки // Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студ. вузів / Тамерлан Сафранов. – Львів : Новий Світ-2000. – 247 с.
 • Термена Б.К. Забруднення атмосфери та його наслідки / Б.К. Термена // Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навчальний посібник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 167 с.

 

Допоміжна

 • Нікітченко О. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Промислова екологія” / О. Ю. Нікітченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 164 с.
 • Сторожук В.М., Батлук В.А., Назарук М.М. Промислова екологія: Підручник. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 574 с.
 • Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. Навч. посіб. – Івано-Франківськ:
  «Полум’я», 2004. – 452 с.
 • Топольний, Ф. П. Метеорологія і кліматологія : Навчальний посібник / Ф. П. Топольний, О. В. Медведєва. – Кіровоград :
  КНТУ, 2006. – 88 с.
 •  Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней,
  2004. – 216с.
 •  Стадницький Ю.І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля. – Львів, 1999.– 260 с.
 • Хімія та екологія атмосфери Навчальний посібник / Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк; Ред. Б. М. Федишин. – К. :
  Алерта, 2003. – 272 с.
 • Бойченко С.В.,Федорович Л.А., Іванов С.В. Система очищення атмосферного повітря від вуглеводної пари / С.В. Бойченко, Л.А. Федорович, С.В. Іванов // Энергетика и Электрификация. – 2004. – №3. – С.49-53.
 • Торговець А.Г., Солдатов В.Б. Комплексний екотехнологічний і енергозберігаючий захист від просторових джерел забруднення атмосфери / А.Г. Торговець, В.Б. Солдатов // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №6. – С.18-20.
 •  Моніторинг атмосферного повітря: Навч.посібник / Лалюк О.Г., Ратушняк .- Вінниця: Вінницький держ.техн.ун-т, 1998.-93с.
 •  Владимирова О. Г. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище (повітряне середовище): Конспект лекцій / О. Г. Владимирова. – Одеса : „ТЭС”, 2007. – 100 с. Клименко В.Г., Цигічко О.Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студентів-географів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 26 с.
 • Хижняк М. І.Здоров’я людини та екологія : Навч. посіб. для студ. вуз. / М.І.Хижняк, А.М.Нагорна; Міжнародни Фонд
  “Відродження”; Програма “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. – К. : Здоров’я, 1995. – 228,
 •  Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 48. – Ст. 252.
 •  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради
  України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 1999. – N 10. – Ст. 393.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки
  атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих
  речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 29 листопада 2001 р. № 1598 // Офіційний
  вісник України. – 2001. – № 49. – Ст. 2187.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони
  атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. № 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2274.
 •  Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого
  рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13
  березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 572.
 •  Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля
  [Електронний ресурс] – режим доступу:
  http://www.menr.gov.ua/control/control4

 

Нормативно-правові акти

 • Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N – Ст. 252.
 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 1999. – N – Ст. 393.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. № 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2274.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 572.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” від 29 березня 2002 р. № 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 742.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 575.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 року № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.
 • Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 р. № 639 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 5. – Ст. 151.