Раціональне природокористування (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Рожко І. М.ГрФ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Рожко І. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, сформувати у студентів комплексний погляд на головні проблеми у галузі природокористування та охорони природи, окреслити головні напрями подолання актуальних екологічних проблем. Тому у курсі представлено як огляд природохоронних концепцій та концепцій збалансованого еколого-економічного розвитку, так і процесів та інструментів, які потрібні для розробки і рекомендацій і системи заходів у галузі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи в процесі господарської
діяльності людини.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи» є: навчити студентів розробляти і рекомендувати головні напрями і системи заходів для досягнення цілей збалансованого розвитку, враховуючи екологічні проблеми в процесі природокористування та особливості раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Основні цілі:
Ознайомити студентів із класифікаціями природних ресурсів, а також будовою і властивостями природних ресурсів Світу та України. Висвітлити головні особливості впливу антропогенної діяльності на
компоненти довкілля. Проаналізувати сучасний стан використання природних ресурсів. Показати причинно-наслідкові взаємозв’язки сучасних глобальних екологічних проблем із природокористуванням Сформувати комплексне уявлення про можливі шляхи покращення природокористування з точи зору досягнення цілей Сталого розвитку

Рекомендована література

Базова:

 • Львівська область: природні умови та ресурси. Монографія. За заг. ред. д.г.н., проф. М. М. Назарук. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
 • Кіптач Федір. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи / Електронний курс лекцій, 2018.
 • Кіптач Ф. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів : монографія / Ф. Кіптач, С. Кукурудза. – Львів, 2002. – 119 с.
 • Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2010. – 240 с.
 • Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф., Аблова О. К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

 Допоміжна:

 • Доценко Ю. М. Природні ресурси світу / Ю. М. Доценко, Г. О. Мішогло // Економічна і соціальна географія світу. – К. : Знання, 2000. – 316 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента : монографія / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с
 •  Заставний Ф. Д. Географія України. У 2-х кн. / Ред. M. П. Паpцeй. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 •  Закон України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр.
 • Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р. № 2707-XII; редакція від 26 квітня 2014 р. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.
 • Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. № 962-ІV; редакція від 27 червня 2015 р. – Режим доступу :
  http://zakon.rada.gov.ua/go/962-15.
 •  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 р. № 1264-XII; редакція від 1 січня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/.
 •  Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 2456-XII; редакція від 9 травня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.
 • Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р. № 2894- III; редакція від 9 травня 2015 р. – Режим доступу :
  http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2894-14.
 • Гілецький Й. P. Мінеральні ресурси України / Й. P. Гілецький // Географія України. – К. : Знання, 2005. – 312 с.
 •  Кіптач Федір. Використання та охорона земельних і лісових ресурсів : навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 142 с.