Психологія

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Чолій С. М.ГРТ-31, ГРТ-32, ГРТ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31доцент Чолій С. М.
ГРТ-32Сеник О. М.
ГРТ-33Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

На всіх етапах розвитку суспільства людину цікавив її внутрішній світ, причини та закономірності виникнення тих чи інших вчинків, закони поведінки людини в суспільстві. Не менш цікавим було завдання зрозуміти, як виникають мисленнєві образи, що таке свідомість, мислення, творчість, якими є механізми виникнення цих явищ. В сучасному світі базові знання з психології потрібні всім людям, оскільки професійна діяльність більшості передбачає постійне
спілкування і взаємодію з іншими людьми.
Мета курсу – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, закони, практичні можливості. Оволодіння курсом психології передбачає не просто засвоєння певних знань, але і формування психологічної культури. Вона включає в себе комплекс психологічних вмінь та знань, які необхідні для розв’язання різноманітних психологічних проблем, які виникають в професійному та приватному житті людини.
Основні завдання курсу:
• Ознайомлення слухачів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
• Усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості;
• Розуміння суті різних психічних явищ та фактів;
• Допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до розв’язання особистих та професійних проблем.
Отже, по закінченню курсу, студенти повинні ЗНАТИ:

 1. Основні наукові психологічні категорії
 2. Психологічне походження індивідуальних особливостей людини
 3. Психологічні особливості різних етапів розвитку особистості
 4. Особливості міжособистісного спілкування

ВМІТИ:
1. Аналізувати психічні стани та явища
2. Вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку,
користуючись термінами наукової психології
3. Психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та
особистих проблем.
КОМПЕТЕНЦІЇ:
• Знання та розуміння: Знання основних принципів та методів наукового психологічного дослідження; базові уявлення про психічні явища та феномени, сучасні напрямки та галузі психології, аспекти та види спілкування. Розуміння можливостей та специфіки різних форм фахової психологічної допомоги.
• Застосування знань та розумінь: Вміння виділяти та аналізувати психологічні аспекти власної професійної діяльності: здатність до ефективної співпраці в умовах командної роботи, аналіз та врахування індивідуальних особливостей колег по роботі, використання психологічних знань в роботі з учнями; здатність до розуміння власних психічних станів.
• Формування тверджень: Здатність критично оцінювати ситуації та сторони взаємодії, ідентифікувати конструктивні та деструктивні впливи на особистість та ділову взаємодію;
• Комунікативні навички: Здатність ефективно використовувати психологічні прийоми та засоби подачі інформації під час публічного виступу, у ході міжособової та групової взаємодії.
• Навички навчання: Здатність знаходити оптимальні шляхи конструктивного розв’язання комунікативних задач та завдань, пов’язаних із особистісним розвитком і самореалізацією. Вміння прогнозувати особисті та соціальні наслідки власних дій; формувати і досягати цілі, відповідно до наявних психологічних ресурсів та зони своєї відповідальності.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальний курс «Психологія» актуалізує знання студентів з курсів «Філософія», «Історія», «Біологія» та є підставою для вивчення курсів «Педагогіка» та «Психологія вищої школи».

Рекомендована література

Базова

 • Гамезо М., Домашенко И. Атлас по психологии. – – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.
 • Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. / Ю.Б.Гиппенрейтер.- М.: Изд-во «Астрель»,- 2008. – 352 с.
 • Кун Д. Основы психологии: все тайны поведения человека. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 864 с.Психологія: підруч. для студ.вищ.навч.закл./Т.Б.Партико,С.Л.Грабовська, А.О.Вовк та ін..; за заг.ред. Т.Б.Партико. – К.: Ін Юре,2014. – 664 с.
 • Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

Допоміжна

 •  Андреева Г.М. Социальная психология М.: Наука, 1994. – 325 с. 7. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1: Пер. с франц.-М.: Мир 1992. – 430 с.
 • Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 2: Пер. с франц.-М.: Мир,
  1992.-376 с.
 • Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки:Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.
 • Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
 • Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 688 с.
 • Майерс Д. Социальная психология. – СПб: Питер, 1997 – 688 с.
 • Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.
 • Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
 • Квинн В. Прикладная психология. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 560 с.
 • Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 • Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. –720 с.
 • Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. -672 с.
 • Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.
 • Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізація особистості): навч. Посібник / О.С.Штепа. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 362 с.

Інформаційні ресурси

 

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. Куб – электронная библиотека http://www.koob.ru/
 2. Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму