Практика виробнича ( зі внутрішньої спеціалізації “Фізична географія і геоекологія”) (106, фіз. геогр.)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7180ГрФ-41сБуряник О. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Виробнича практика» є ознайомлення студентів із завданнями для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

Метою виробничої практики є:

 • закріпити та застосувати на практиці знання з теорії та методики геоекології, ландшафтознавства і геоінформаційних систем набуті під час аудиторних занять;
 • здобути навики комплексних загальнонаукових і прикладних геоеколгічних досліджень;
 • стажуючись у навчальних, науково-дослідних, проектно-пошукових, господарських, природоохоронних, чи інших установах, підприємствах або організаціях провести фахове геоеколгічне дослідження з певної наукової чи прикладної проблеми, спрямоване на її вирішення.

 

У результаті проходження виробничої практики студент повинен

Знати:

 • основні принципи і методи організації польових великомасштабних загальногеографічних досліджень;
 • чинники формування території дослідження;
 • будову геокомплексів території дослідження і ключової ділянки;
 • взаємозв’язки між компонентами геокомплексів;
 • антропогенні трансформації геокомплексів території дослідження.

Вміти:

 • виконувати польові дослідження;
 • опрацьовувати зібраний фактичний матеріал, узагальнювати його;
 • аналізувати будову геокомплексів території.
 • аналізувати вплив антропогенної діяльності на вертикальну та горизонтальну будову геокомплексів.

Набути навичок польових комплексних досліджень та аналізу зібраних матеріалів.

Рекомендована література

Основна:

Додаткова:

 • Гори Гуцульщини. Путівник, який об’єднує. / Під ред. Анджея Вальо­хи. Центральний осередок гірського туризму ПТТК. Краків, 2006. – 224 с.
 • Зюзін С.Ю. Організація рекреаційного природокористування на полонинах масиву чивчин Українських Карпат/., Зюзін С.Ю., Андрейчук Ю.М., Рожко І.М Матвіїв В.П.,//науковий вісник Херсонсонського державного університету. Серія: гографічні науки. Вип. – 8. Херсон – 2018. – С 244-251
 • Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высш. шк., 1991.367с.
 • Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Л.: Наука, 1980.222с.
 • Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: Наука, 1980.264с.
 • Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну Верхнього Дністра [Стаття] / І. Круглов // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 312–320.
 • . Круглов І. С. Геоінформаційний аспект організації державного земельного кадастру України [Збірка доповідей] / І. С. Круглов // Budownictwo i Inzyneria Srodowiska (Rzeszow, Poland). – 1998. – Т. 29. – С. 85–93.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник.-К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. 479с.
 • Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999.-286с.
 • Природа Українських Карпат.-Львів: Вид-во Львів. ун-ту.1968. 265с.
 • Природа Львівської (Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Рівненської, Тернопільської) області / Під ред. К.І. Геренчука. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. 1981.
 • І. Рожко,. Навчально-екологічні маршрути Чорногори / І. Рожко ,В. Матвіїв // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. Мат. міжн. наук.-конференції присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська». – Львів, 2008. С.356-357.
 • І. Рожко, Історико-географічна та господарська характеристика Чорногори / І. Рожко, В. Матвіїв, В. Біланюк.// Генеза, географія та екологія грунтів. Збірник наукових праць. – Львів: В-цтво ЛНУ, 2008. – С. 443-447
 • Тиханович Є. Лавинний режим ландшафтів Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, В. Матвіїв // Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С 28–29