Перигляціал в Україні: відклади, форми, процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Томенюк О. М.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГРНМ-11с-3Томенюк О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Перигляціал в Україні: відклади, форми, процеси» є нормативною дисципліною для галузі знань 10 Природничі науки зі спеціальності 103 Науки про Землю для магістерської освітньої програми «Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози», яка викладається у 2 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для їхньої наукової і практичної роботи, а також підготовки до слухання подальших навчальних курсів і виконання кваліфікаційних робіт.

Дисципліна забезпечує вивчення процесів і явищ, характерних для перигляціальних умов, які неодноразово встановлювалися на території України внаслідок глобальних змін у четвертинному періоді. Водночас у курсі проаналізовано суттєвий вплив плейстоценових кліматичних флуктуацій на формування сучасного рельєфу і четвертинних відкладів території України, оцінено можливості використання даних про минулий перигляціальний морфо- і літогенез для прогнозування майбутніх змін природного середовища в регіональному та глобальному вимірах.

Метою курсу «Перигляціал в Україні: відклади, форми, процеси» є ознайомлення студентів із особливостями перигляціальних зон, перебігом специфічних геоморфологічних процесів, формуванням порід та рельєфу у їхніх межах, а також продемонструвати значення вивчення минулих глобальних змін для адаптації до майбутніх.

Під час вивчення дисципліни перед студентами постають наступні завдання:

 • дослідити природну зональність плейстоцену і навчитися обґрунтовувати особливості та значення вивчення перигляціальних процесів;
 • опанувати головні особливості формування генетичних типів порід у перигляціальних зонах та вміти їх розрізняти у польових умовах за діагностичними ознаками;
 • навчитися визначати головні текстури порід перигляціальних зон;
 • ознайомитися з основними формами рельєфу перигляціальних зон;
 • дослідити головні закономірності перигляціальних процесів та пов’язаних із ними геозагроз.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати: предмет і основні завдання перигляціальної геоморфології; особливості порід, сформованих у перигляціальних зонах, а також головні риси перигляціального морфогенезу; особливості перебігу геоморфологічних процесів у плейстоцені на території України; взаємозв’язки між перигляціальним, парагляціальним та прогляціальним середовищами, внесок українських дослідників у вивчення перигляціальних зон.

вміти: виділити серед плейстоценових нагромаджень перигляціальні утворення, а серед сучасного рельєфу – реліктові перигляціальні форми; оцінювати вплив глобальних факторів на розвиток геоморфосфери у плейстоцені на території України; робити палеогеографічні реконструкції на основі вивчення перигляціальних зон як індикаторів минулих глобальних змін з метою прогнозування майбутніх.

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): критичне мислення, професійна самопрезентація, когнітивна гнучкість, формування та відстоювання власної думки.

У результаті вивчення цього курсу здобувачі набудуть таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.

ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з галузей знань 1 Освіта/Педагогіка (15 Професійна освіта (за спеціалізаціями)), 9 Біологія (91 Біологія), 10 Природничі науки (101 Екологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія), 18 Виробництво та технології (183 Технології захисту навколишнього середовища, 184 Гірництво), 24 Сфера обслуговування (242 Туризм)).

Фахові компетентності:

ФК10. Розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку в умовах глобальних змін геоморфосистем.

ФК11. Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.

ФК13. Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм.

Програмні результати навчання:

ПР02. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань глобальних змін геоморфосистем та прийняття обґрунтованих рішень в умовах виникнення геозагроз.

ПР03. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня в галузі Освіти/Педагогіки (15 Професійної освіти (за спеціалізаціями)), 9 Біології (91 Біологія), 10 Природничих наук (101 Екології, 103 Наук про Землю, 106 Географії), 18 Виробництва та технологій (183 Технологій захисту навколишнього середовища, 184 Гірництва), 24 Сфери обслуговування (242 Туризму), у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі.

ПР05. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи з проблем глобальних змін геоморфосистем у антропогені і виникнення спричинених ними геозагрозами.

ПР07. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геоморфосистем і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності.

ПР13. Ідентифікувати та класифікувати відклади, процеси і форми відповідного генезису й інтерпретувати умови їхнього утворення.

Рекомендована література

Основна:

 1. Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с.
 2. Ballantyne K. Periglacial Geomorphology. John Wiley & Sons Ltd, 2018. 472 p.
 3. Berry T. W., Fish P. R., Price S. J., Hadlow N. W. Periglacial geohazards in the UK. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications. Vol. 29(1). P. 259–289. https://doi.org/10.1144/egsp29.10
 4. French H.M. The Periglacial Environment. 4th Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2017. 544 p.
 5. French H., Thorn C. E. The changing nature of periglacial geomorphology // Géomorphologie: relief, processus, environnement. 2006. N 3. P.165–174.
 6. Slaymaker O. Criteria to distinguish between periglacial, proglacial and paraglacial environments. Quaestiones Geographicae. Poznań, 2011. 30(1). P. 85–94. https://doi.org/10.2478/v10117-011-0008-y
 7. Volume 4: Cryospheric Geomorphology // Treatise on Geomorphology: Second Edition / John (Jack) F. Shroder (Ed.). Academic Press, 2022. 628 р.

Додаткова:

 1. Beylich A. A. The International Association of Geomorphologists (IAG) Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE): Scientific need, research objective, key activities and products // Geomorphology. Vol. 373, 107476. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107476
 2. Cohen K.M., Gibbard P.L. Global Chronostratigraphical Correlation Table for the Last 2.7 Million Years. Subcommissionon Quaternary Stratigraphy (International Commission on Stratigraphy), Cambridge, UK. 2011.
 3. Giles D.P., Griffiths J.S., Evans D.J.A., Murton J.B. Geomorphological framework: glacial and periglacial sediments,structures and landforms // Griffiths J.S. & Martin C.J. (eds). Engineering Geology and Geomorphology of Glaciated andPeriglaciated Terrains. Engineering Group Working Party Geological Society of London, Engineering GeologySpecial Publication. 2017.No. 28.P. 59–368.
 4. Jary Z., Bogucki A., Krawczyk M., Raczyk J., Skurzyński J., Tomeniuk O. Last Glacial sudden climate changes recorded in periglacial loess of Poland and western part of Ukraine // Abstracts of the 2022 INQUA LoessFest (Beijing, China, 20–23 August, 2022) / Yang S.L. (ed.). Beijing, China, 2022. P. 24–25.
 5. Łanczont M., Komar M., Madeyska T., Mroczek P., Standzikowski K., Hołub B., Fedorowicz S., Sytnyk O., Bogucki A., Dmytruk R., Yatsyshyn A., Koropetskyi R., Tomeniuk O. Spatio-temporal variability of topoclimates and local palaeoenvironments in the Upper Dniester River valley: Insights from the Middle and Upper Palaeolithic key-sites of the Halych region (western Ukraine) // Quaternary International. 2022. Vol. 632. P. 112–131. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.10.013
 6. Lisiecki L.E., Raymo M.E. A Pliocene-Pleistocene stack of57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography.Vol. 20. https://doi.org/10.1029/2004PA001071
 7. Murton J.B., Kolstrup E. Ice-wedge casts as indicators of palaeotemperatures: precise proxy or wishful thinking? Progress in Physical Geography. Vol. 2. P. 155–170. https://doi.org/10.1191/0309133303pp365ra
 8. Tomeniuk O., Bogucki A. The oldest palaeocryogenic stages in the Quaternary loess-palaeosol sequences of Ukraine // EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022. 2022. EGU22-5740. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5740.
 9. Tomeniuk O., Bogucki A. Correlation of Quaternary glaciations and palaeocryogenic stages in the loess-palaeosol sequences of Volhyn-Podillya (Ukraine) // XXVII Stratygrafia Plejstocenu Polski: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego (Stara Kiszewa, Poland, 5–9 września 2022 r.). Wrocław, 2022. P. 54–56.

Інформаційні ресурси:

 1. Міжнародна асоціація геоморфологів (The International Association of Geomorphologists). Офіційний сайт: http://www.geomorph.org/
 2. Журнал «Permafrost and Periglacial Processes». URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991530
 3. Журнал «Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology». URL: https://www.sciencedirect.com/journal/palaeogeography-palaeoclimatology-palaeoecology
 4. Журнал «Global and Planetary Change». URL: https://www.journals.elsevier.com/global-and-planetary-change
 5. Журнал «Geomorphology». URL: https://www.sciencedirect.com/journal/geomorphology
 6. Бібліотека географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 7. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 8. sciencedirect.com.
 9. http://onlinelibrary.wiley.com.

Силабус: Перигляціал в Україні: відклади, форми, процеси. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус