Основи сервісу (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Іваник М. Б.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРГ-21с
ГРГ-22с

Опис курсу

Мета – навчальної дисципліни «Основи сервісу» є формування та розвиток професійних компетентностей фахівців для здійснення ефективної діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу; набуття здатності у визначенні цілей і завдань сервісної діяльності закладів готельно – ресторанного господарства; здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб’єктів готельно – ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорії та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Мета пропонованої дисципліни спрямована на поглиблення та засвоєння фахівцями особливостей морально-етичних норм поведінки в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Завдання навчальної дисципліни «Основи сервісу» полягає у формуванні розвитку та удосконаленні фахових компетентностей, серед яких загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати такі компетентності:

1. Загальні компетентності:

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя;

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

– здатність працювати в команді;

– навики здійснення безпечної діяльності;

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

– розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності;

– здатність організовувати сервісно

-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність;

– здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни;

– здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії;

– здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

– знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;

– знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук;

– аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства;

– розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;

– організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на
основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки;

– застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг;

– здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів;

– розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та обслуговування споживачів;

– застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства;

– здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства;

– організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки;

– виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності;

– презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу;

– діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості

Рекомендована література

 • Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика). – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c.
 • Пандяк І.Г., Мальська М.П., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.
 • Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
 • Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. Організація обслуговування в ресторанному господарстві: підручник. Харків: Світ Книг, 2018. 657.
 • Машир М.П., Пасюк А.П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності: навч. посіб. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. 392 с.
 • Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). К.: КУТЕП. 2004. 163 с
 • Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : Навчальний посібник / Тетяна Андріївна Стоян; В.о. Київ. екон. ін-т менеджменту.– К. : Центр навчальної літератури, 2004.– 232 с.

Додаткова література:

 • Машир Н. П. Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закл. / Надія Пилипівна Машир.– Київ : Кондор, 2010.– 213,[2] с.
 • Радченко JI.O., Пивоваров П.П., Новікова О.В., Льовшина Л.Д., Ніколаєнко – Ломакіна А.М. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів: навч. посіб. Xарків: Світ книг, 2012. 288.
 • Сало Я.М. Технологія ресторанної справи: навч.-практ. посібник. Львів: Афіша, 2013. 560.
 • Самодай В.П., Кравченко А. І. Організація ресторанної справи.  Навчальнийпосібник.URL:http://www.file:///D:/Zagruzky/Orhanizatsiia_restora nnoi_spravy%20(2).pdf. (дата звернення 26.08.2019)

Інформаційні ресурси

 •  Журнал «Ресторатор».URL: http://www.restorator.ua. (дата звернення 28.08.2019)