Основи фізичної географії (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Круглов І. С.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРФ-11сдоцент Круглов І. С., Буряник О. О.
ГрФУ-11сТиханович Є. Є.
ГрФЕ-11сБуряник О. О.

Опис курсу

Навчальний курс «Основи фізичної географії» призначений для формування знань та уявлень студентів щодо формування Всесвіту, Сонячної системи, планети Земля. Під час читання навчального курсу подаються відомості про історію розвитку географічної науки від давніх часів до сьогодення. Подаються відомості розвитку освіти, науки та практики географічної освіти у Львівському університеті. Під час читання курсу значна частина присвячена характеристикам сферам Землі. Вивчається літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера. Ці знання узагальнюються у темах, які стосуються географічної оболонки землі, її формування, розвитку та біострафікацїї. Вивчається історичний розвиток континентів. Завершується навчальний курс «Основи фізичної географії» поданням матеріалу, який стосується антропосфери та вчення Вернадського про ноосферу.

Цей курс подає загальне уявлення щодо географічної оболонки Землі та формує підґрунтя для вивчення для таких нормативних курсів, як: «Геоморфологія», «Загальна гідрологія», «Метеорологія і кліматологія», «Біогеографія» та значної кількості вибіркових дисциплін природничого напряму.

Результати навчання:

знати:

 • Історію розвитку знань про Землю від стародавніх часів до сьогодення. Розуміння географії середньовіччя, та ідеї геоцентризму та геліоцентризму. Великі географічні відкриття. Особливості розвитку географічної науки, освіти та практики у Львівському університеті
 • Теорії походження та розвитку Всесвіту, будову Всесвіту, визначення та характеристики космічних тіл. Особливості Сонячної системи, її будову, загальні характеристики планет. Особливості планети Земля та наслідки її обертових рухів навколо Сонця та навколо власної осі.
 • Внутрішню будову Землі: ядро, мантія, земна кора. Особливості літосфери, як однієї зі геосфер планети. Межі літосфери. Астеносфера, типи земної кори, основні типи гірських порід. Тектонічні рухи земної кори, сейсмічність, вулканізм.
 • Історію формування атмосфери, її хімічний склад. Вертикальну стратифікацію атмосфери та характеристики усіх шарів. Глобальну циркуляцію атмосфери, циклони та антициклони, типи вітрів. Гідросферу та її складові частини. Водні об’єкти на території Землі. Океани та їх особливості. Біосферу та типи живих організмів.
 • Особливості географічної оболонки, біостратиграфічні етапи її розвитку та межі.
 • Вчення Вернадського про ноосферу. Антропосфера.

вміти:

 • Розв’язувати задачі, які стосуються поясного та місцевого часу.
 • Характеризувати пори року та головні дати орбітального руху Землі.
 • Використовувати картографічні матеріали для локалізації географічних об’єктів, які представлені у розділах географічної номенклатури, а саме мисів, півостровів, островів, морів, заток, проток, гірських хребтів, височин, низовин, озер, рік та ін.,
 • Характеризувати структурні елементи геосфер. Аналізувати взаємозалежності між геооболонками Землі – літосферою, атмосферою, гідросферою, біосферою. Розрізняти кліматичні відмінності, розподіл рослинного покриву та зміни природних зон залежно від радіаційного балансу Землі. Застосовувати схему планетарної циркуляції атмосфери для розуміння поширення постійних та місцевих вітрів. Вміти характеризувати зміну тепла та вологи у залежності від впливу океанічних течій.
 • Працювати з загальногеографічними та спеціалізованими (тематичними) картами. Проводити відповідні розрахунки за допомогою сітки координат та масштабів – відстані між географічними об’єктами, кут падіння сонячних променів та ін. Опрацьовувати, аналізувати та використовувати у науковій та навчальній роботі статистичні, картографічні, інформаційні комп’ютерні джерела, що характеризують основні параметри географічної оболонки та її складових частин.

Рекомендована література

Підручники:

 • Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. Київ: Вища школа, 199 – 223 с.
 • Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Київ, Знання-Прес, 2003. 247 с.
 • Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. Київ: Либідь, 2000.- 463 с.
 • Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. Москва: Мысль, 1970. – 284с.
 • Коротун І.М.Основи загального землезнавства.Рівне: 1999. – 308с.
 • Медина В.С. Основи загального землезнавства. Київ: Вища школа, 1974. – 232с.
 • Медина В.С. Загальна фізична географія. Київ: Радянська школа, 1974.- 214с.
 • Загальне землезнавство. Практикум. За ред. Кулаковської М.Ю. і Шкрябія П.Ю. Київ: Вища школа, 1981. – 247 с.
 • Геренчук К.И. Боков В.А. Черванев И.Г. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1984. -255с.
 • Неклюкова Н.П. Общее землевединие. Москва: Просвещение, 1976. – 336с.
 • Шубаев Л.П. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1977. – 455с.
 • Мильков Ф.Н. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1990. – 336с.
 • Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. Москва: Высшая школа, 1982. – 223с.

Рекомендована література:

 • Das Gesicht der Erde. Mit einem ABC. Red. Dr. E.Neef. Leipzieg: F.A. Brockhaus Verlag, 1962.- 926 s.
 • Die Entwicklungs Geschichte der Erde. Mit einem ABC der Geologie. –Leipzieg:A. Brockhaus Verlag, 1961.-772 s.
 • Kant Physische Gejgraphie/ Konigsberg 1802/
 • Mitchel Beazley Anatomie Zeme/ Albatros, Praha: 1981. – Z anglickeho originalu The joy of Knoowledge – The Anatomy of the Earth. vydaneho v Londyne roku 1976.
 • Ratcel Die Erde und das Leben/ Leipzig, 1901/02
 • Ursula Kossowska-Cezak Podstawy meteorologii i klimatologii. Warszawa, wydawn. Szkoły Wyższej Przymiera Rodzin_ 2007.179 s.
 • Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и развитие океана. Москва: Мысль,1978. – 157 с.
 • Будыко М.И. Эволюция биосферы. Ленинград: Гидрометиздат, 1984. – 488с.
 • Валяев Б.М. Материки и океаны в истории Земли. Москва: Знание, 1986. – 48с.
 • Головна астрономічна обсерваторія НАН України Українська астрономічна асоціація. Астрономічний календар 2000. Випуск сорок шостий. Київ: 1999. – 238 с.
 • Гончаренко С.У. Фізика атмосфери для допитливих. Київ, Техніка, 1981.159 с.
 • Дольницький Мирон Основи фізичного землезнання. Ч. 1 Витяг з лекцій , читаних на математ. – природничому відділі Педаґнґічного інституту ім.. М.Драгоманова у Празі у шк. Р. 1925 – 26. На правах рукопису. Прага, Сіяч,1926 195 с.
 • Джон Гарвей Атмосфера и океан. Наша жидкая окружающая середа. Перевод с английского. Краснопевцева А.Ю. , Сюзюмова А.Е. Москва, Прогресс, 1982. 183 с.
 • Климишин І., Козаренко Б., Олійник П. Цікава астрономія. Київ: Техніка, 1972. – 218 с.
 • Котляков В.М. Проблемы гляциологии в системе взаимодействия природной среды и общества. Москва: Знание, 1980. – 48с.
 • Крубер А.А. Общее землеведение, Москва – Петроград, 1923.
 • Минору Озима История Земли. Происхождение Земли и атмосферы, возникновение ядра и мантии, дрейф континентов. Перевод с японского Н.И.Жукова. Москва: «Знание», 1983. – 203 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення. Львів, Видав. Центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2007.237 с.+ ілюстр.
 • Ретеюм А.Ю.Земные миры. Москва: Мысль, 1988. – 267с.
 • Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы. ее естественное развитие и измененное человеком. Москва: Мысль, 1972. – 223 с.
 • Спенглер О.А. Слово о воде. Ленінград, Гидрометиздат, 1980.152 с.
 • Струве О., Линдс Б.,Палланс Э. Элементарная астрономия. Изд. Второе. Перевод с английскогоЩерьиной-Самойловой И.С. под ред. М с дополн. Каплана С.А. Москва, Наука, 1967.483 с.
 • Сузюмов А.Е. Земной магнетизм и тектоника дна океана. Москва: Знание, 1981. – 47с.

Словники:

 • Барков О.С. Словник-довідник з фізичної географії.- Київ: Радянська школа, 1954. 287 с.
 • Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. Сост. Щукин И.С. =Москва: Советская Энциклопедия, 1980.- 703с.
 • Словарь общегеографических терминов. Ред. Д.Стамп. Том 1. Перевод с английского. –Москва: Прогресс, 1975. – 407 с.
 • Словарь общегеографических терминов. Ред. Д.Стамп. Том 1. Перевод с английского. –Москва: Прогресс, 1976. – 400 с.
 • Черваньов І.Г. Довідковий словник термінів із землезнавства. Харків: Основа, 1997. – 32с.