Норми академічного спілкування (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Елбакідзе М. М.ГрФМ-11с, ГрУМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ГрФМ-11сдоцент Елбакідзе М. М.
ГрУМ-11сдоцент Елбакідзе М. М.

Опис курсу

Цей курс націлений на підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців, засвоєння теоретичних знань і вироблення стійких навичок з мовної культури та етики сучасних професійно-ділових комунікацій, практичне оволодіння різноманітними стратегіями й тактиками для здійснення ефективної письмової й усної комунікації в професійному середовищі на міжособистісному й організаційному рівнях.

Цілі курсу: засвоєння сукупності етичних принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень; застосовувати на практиці правила культури наукового спілкування; навчити анотувати та реферувати наукові, публіцистичні текстові матеріали, списки ключових термінів, глосарії; опанувати специфіку функціонування наукового стилю, особливості наукового усного та писемного мовлення, правила оформлення наукового тексту (доповіді, виступу, статті, тез тощо); підготувати студентів до наукового публічного виступу, що супроводжується презентацією; розвинути навички використання спеціалізованими пошуковими та наукометричними ресурсами.

Рекомендована література

Базова:

 • Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю: Монографія / НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 627 с.
 • Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2010. 216 с.
 • Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма : навч. посіб. для студентів, аспірантів, науковців. Вид. 2-ге. Львів :ПАІС, 2003. 220 с.
 • Химиця Н.О., Морушко О.О. Ділова комунікація : навч. посібник / Н.О. Химиця, О.О. Морушко. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 224 с.
 • АвраменкоО. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: Навчальний посібник. / За наук. ред. О. О. Авраменко. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2015. – 160 с
 • Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення. Навч. посіб./ Чернівці : Книги-XXI, 2013., 556 с.
 • Козловська Л. С. Культура мови. Усна наукова комунікація. К.: КНЕУ, 2011, 170 с.
 • Яхонтова Т. В. Сучасна наукова комунікація: жанрові інновації . Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2015. Вип. 14. С. 232–234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_14_65
 • Bailey S. Academic Writing. A Handbook for International Students. 3rd Edition / Stephen Bailey. – NY: Routledge, 2011. – 314 p.

Допоміжна:

 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. Благод. Фонд «Міжнарод. Фонд. Дослідж. Освіт. Політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
 • Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т Інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.
 • Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СУМДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.
 • Діденко О. В., Дияк В. В., Голярдик Н. А., Купчишина В. Ч., Шумовецька С. П. Культура наукового мовлення : навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. 248 с.
 • Діденко О. В., Наконечна А. О., Шумовецька С. П. Основи наукової комунікації : навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. 220 с.
 • Жабін А. О. База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу / Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського ; відп. Ред. Т. В. Добко. – Київ, 2016. – 24 с.
 • Колесніков О. Є. Послідовність створення акаунту “Google Академія” [Електронний ресурс] / О. Є. Колесніков, В. Д. Гогунський. – Режим доступу : URL : http://storage.library.opu.ua/online/periodic/2013-21/006-009.pdf
 • Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Є. Копанєва // Наук. Праці НБУВ : зб. Наук. Праць. – 2014. – С. 41–51.
 • Костенко Л. Й. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко. – Режим доступу : URL : http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?Option=com_content&view=category&layout=blog&id=107&Itemid=439.
 • Костенко Л., Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. Наукометрія: методологія та інструментарій. Вісник Книжкової палати. 2015. № 9. С. 25 – 29. 3. Копанєва, Вікторія. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни. Вісник Книжкової палати, 2017, 6: 29-31. ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2017. № 6.
 • Логвиненко, Микола; Диковець, Анна. Правові проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі інтернет. Теорія і практика інтелектуальної власності, 2020, 2.
 • Мельник О. Порівняльний аналіз бібліографічних менеджерів / О. Мельник // Збірник  СНТКУ 74– 2016. – С. 26-27.
 • Мриглод О., Назаровець С. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 9. С. 81–94.
 • Назаровець М. А. Google академія для науковців. Практичний посібник.: Київ – 2016.
 • Назаровець С. Google Академія для молодих дослідників [Електронний ресурс] / С. Назаровець. – Режим доступу : URL : https://app.box.com/s/z0xxm7tls75suf1f2go2 .
 • Назаровець С. Алтметрікс: новий підхід до оцінки якості наукових досліджень [Електронний ресурс] / С. Назаровець. – Режим доступу : URL : http://eprints.rclis.org/18908/1/nazarovets_kyiv2012.pdf .
 • Наукова періодика України та бібліометричні дослідження: [монографія] / Костенко Л.Й. та ін. – К., 2014. –173 с.
 • Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху: рекомендації для закладів системи післядипломної педагогічної освіти України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / авт.-упоряд. О. В. Стоцька. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 115 c.
 • Олена Мельник, Соломія Федушко. Бібліографічний менеджер ENDNOTE як допоміжний інструмент при написанні наукової роботи. Національний університет «Львівська політехніка», М. Львів, 79013, Україна
 • Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах : Методичний порадник / автори-укладачі: І. Костина, В. Каленська, О. Олабоді ; ред. Н. Левченко. – Київ : Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій, 2017. – 31 с.
 • Роман Р.М., Олендр Т.М., Левчик І.Ю. Англійська мова для ділового та академічного письма (базовий курс для магістрантів): навч. посіб. для магістрантів вищих навч. закл. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. 187 с.
 • Собочан, Ана Марія; ТЕРЕЗА, Бертотті; Стром-Готфрід, Кім. Етичні міркування у дослідженнях із соціальної роботи. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 2019, 1: 86-101.
 • Чуканова, Світлана. Управління даними досліджень: важливість застосування репозитаріїв для збереження даних. 2020.
 • Ярошенко, Тетяна. Вільний доступ до інформації: нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві. 2007. Наукові праці. Том 68. Випуск 55.
 • Ярошенко, Тетяна; Ярошенко, Олександра. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів. 2020.
 • Armer T. Cambridge English for Scientists. GB : Cambridge University Press, 2011.128 p.
 • Інформаційні ресурси:
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Офіційний сайт ENDNOTE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://endnote.com/product-details.
 • Офіційний сайт Google академія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/ .
 • Офіційний сайт Scopus Preview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.scopus.com/home.uri .
 • Офіційний сайт Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product.
 • Kiiborn J. Writing Abstracts. Purdue University, 2006: веб-сайт URL: http://leo.stcloudstate.edu/bizwrite/abstracts.html