Навчальна туристична практика (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Звіт

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4ГРТ-21сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-22сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Навчальна туристична практика передбачає як організацію низки екскурсій по закладах туристичного та готельно-ресторанного господарства, так і ознайомлення із тенденціями розвитку туристичної сфери. Зокрема, туристична практика дає змогу студентам вивчити види та напрями діяльності туристичних фірм, ознайомитись з історико-культурним середовищем бази практики, дослідити природні туристичні ресурси регіонів та ін.

Метою навчальної туристичної практики є:

 • вивчити польові і камеральні методи дослідження туристичних об’єктів природного, історико-культурного та соціально-економічного типу;
 • ознайомити студентів з визначними регіональними туристичними центрами, маршрутами Західної України;
 • ознайомлення із  виробничою матеріально-технічною та організаційно-функціональною структурою управління рекреаційно-туристичними підприємствами, готельно-ресторанними підприємствами, вивчення  їх рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій;
 • загальним сучасним станом туристичної індустрії та ринку туристичних послуг у регіоні дослідження.

Основні завдання навчальної туристичної практики – ознайомлення студентів з практичною стороною туристичної індустрії, засвоєння практичних умінь і навичок у туристичному бізнесі; організації та технології діяльності туристичних і готельних підприємств; ознайомитись з історією туристичної та природоохоронної діяльності у гірському масиві Чорногорі; під час маршрутів оглянути головні природні об’єкти та оцінити рекреаційні ресурси Чорногори, а також виявити ступінь рекреаційного навантаження на геокомплекси території; оволодіти необхідними навичками для проведення туристичних походів; зібрати матеріал для написання й оформлення звіту про розділ практики.

У результаті проходження практики студенти повинні знати:

 • основні принципи і методи організації польових краєзнавчих досліджень туристичних ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів;
 • просторову організацію, назви, зв’язки між туристичними об’єктами, центрами району проходження практики;
 • проблеми освоєння туристичних ресурсів, розвитку туризму у регіоні проходження практики;
 • організацію та технології діяльності туристичних підприємств;
 • взаємовплив туризму на інші сфери господарства в регіоні проходження практики.

Вміти:

 • користуватись рекламно-інформаційними матеріалами, довідниковою літературою для вивчення туристичної сфери регіону проходження практики;
 • опрацьовувати фактичний матеріал, його узагальнювати, набуття навичок аналітично-конструктивної обробки та самостійного дослідження;
 • застосовувати набутих навиків ділового спілкування із працівниками туристичної індустрії та клієнтами, вивчення психолого-етичних особливостей ділового спілкування;
 • аналізувати діяльність туристичних фірм, агенцій, туроператорів, закладів готельного господарства;
 • аналізувати функціональну структуру краєзнавчих туристичних ресурсів.

Набути навичок:

 • проведення польових досліджень;
 • збору краєзнавчого туристичного матеріалу;
 • узагальнення зібраної інформації;
 • профілю туристичної спеціалізації туристичних центрів, районів.

Рекомендована література

Базова:

 • Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.
 • Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В Скалій, Т.В. Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с.
 • Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.
 • Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2008. – 280 с.
 • Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Книга вчителя географії: довідково-методичне видання / Упорядники Н.В. Беснова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 288 с.
 • Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 • Мальська М. П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк . – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової літератури , 2017. – 244 с.
 • Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32497/
 • Романенмо О.В. Туризм та спортивне орієнтування: Навчально-методичні рекомендації. – Київ: КУТЕП, 2003. – 74с.
 • Рожко І.М. Географо-екологічні маршрути Чорногори : навч. посібник / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 224 с.
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344
 • Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 3. – С. 156.
 • Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 4. – С. 181.
 • Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 344 с.
 • Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.

Допоміжна:

 •  Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 • Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 • Постанова президії Федерації спортивного туризму України “Про перелік класифікованих печер України” // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 61-66.
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344.

Інформаційні ресурси:

 • Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/453464/
 • Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gua.convdocs.org/docs/1311/index-6488.html.
 • Презентація «Спортивний туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-drugie/9454-prezentaciya-na-temu-sportyvnyy-turyzm.html
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/
 • Спортивний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/.