Моніторинг світового ринку туристичних послуг (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Красько А. Б.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є оволодіння технологією, інструментарієм та методичними прийомами щодо здійснення моніторингу міжнародних туристичних ринків.
Курс розроблено таким чином, щоб студенти отримали необхідні знання
і набули навиків:

 • систематичної роботи з різноманітними джерелами кон’юнктурної інформації щодо світового ринку туристичних послуг;
 • збору і накопичення кон’юнктурної інформації щодо світового ринку туристичних послуг;
 • використання кон’юнктурних показників та індикаторів для аналізу та оцінки стану ринкової ситуації у міжнародному туризмі;
 • підготовки прогнозів кон’юнктури щодо основних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг;
 • складання звітів за результатами дослідження кон’юнктури світового ринку туристичних послуг, оглядів кон’юнктури, аналітичних довідок та інших документів.

Знання, отримані при вивченні дисципліни, сприятимуть більш якісному освоєнню фахових дисциплін, підготовці наукових статей та здійсненню досліджень в магістерських роботах.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: – основні аспекти міжнародного туризму як суспільного явища і складників туристичної системи; загальний взаємозв’язок процесів і явищ у світовій економіці та їх вплив на кон’юнктуру ринку туристичних послуг; кількісні та якісні характеристики основних ринкових процесів; основні ознаки та особливості міжнародних туристичних ринків; сучасні особливості трансформації світової індустрії туризму; загальні та специфічні методи кон’юнктурного аналізу та прогнозу світового ринку туристичних послуг.
вмітиме: – аналізувати різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни, стратегію діяльності і розвитку туристичної індустрії; професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного туристичного ринку; виявити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку кон’юнктури світового ринку туристичних послуг; виділити головні умови, що визначають ринкову ситуацію у туризмі; сформулювати висновки щодо перспектив розвитку світового ринку туристичних послуг.

Рекомендована література

Основна

 • Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 2016. – 110 с.
 • Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес», 2002.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, – 661 с.
 • Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 • Редина А.И. Мониторинг малого предпринимательства в Днепропетровской области / А.И. Редина // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – №2. – С.96-98.

Додаткова

 • Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. –К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с
 • Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 300 с.
 • Кравців В.С. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті державних та регіональних інтересів // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – К., 1993.
 • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. – 2-ге вид.,випр. і допов. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
 • Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна  енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін./ О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією: навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. –Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. – 78 c.
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П.Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П.Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український бестселер, 2015. –364 с.
 • Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] –
  Режим доступу: www.mincult.gov.ua.
 • Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ. / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький, О.В. Оніщук та ін. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.
 • Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади теорії  туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с.
 • CompendiumofTourismStatistics. – 1994-1998. WTO. – Madrid, Spain, 2000. – 243 p.
 • CompendiumofTourismStatistics. – 2000. WTO. – Madrid, Spain, 2001. – 230 p. 192. TourismHighlights, 2004: Preliminaryresults. – Madrid: WorldTourismOrganization, 2005. – 27 p.
 • TourismMarketTrends, 2006 / WorldTourismOrganization. – Madrid : UNWTO, 2007. – 20 p.
 • UNWTO WorldTourismBarometer. – Madrid : UNWTO Publications. – 2018. – Vol. 6, № 1, January. – 12 p.