Моніторинг світового ринку туристичних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Шульц С. Л.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрТМ-12доцент Красько А. Б.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку туристичних послуг» є формування теоретичних знань і практичних навичок зі збору кон’юнктурної інформації, аналітичного опрацювання даних економічних оглядів, поглиблене вивчення особливостей методології і набуття практичного досвіду організації та проведення моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг; використання сучасних методик для здійснення моніторингу та прогнозування коливання попиту та пропозиції на світовому ринку готельних і ресторанних послуг з метою прийняття адекватних економічній ситуації підприємницьких рішень.

 Завдання курсу є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань: сутність та структурно-логічна схема моніторингу світового туристичного ринку; методики макрорегіональних досліджень, дослідження національного та світового туристичного ринку; організація та планування моніторингу світового туристичного ринку; характеристика міжнародного туристичного ринку, місце України та її окремих туристичних послуг на світовому туристичному ринку.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

 • основні аспекти міжнародного туризму як суспільного явища і складників туристичної системи;
 • загальний взаємозв’язок процесів і явищ у світовій економіці та їх вплив на кон’юнктуру ринку туристичних послуг;
 • кількісні та якісні характеристики основних ринкових процесів;
 • основні ознаки та особливості міжнародних туристичних ринків;
 • сучасні особливості трансформації світової індустрії туризму;
 • загальні та специфічні методи кон’юнктурного аналізу та прогнозу світового ринку туристичних послуг.

 вміти:

 • аналізувати різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни, стратегію діяльності і розвитку туристичної індустрії;
 • професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного туристичного ринку;
 • виявити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку кон’юнктури світового ринку туристичних послуг; виділити головні умови, що визначають ринкову ситуацію у туризмі;
 • сформулювати висновки щодо перспектив розвитку світового ринку туристичних послуг.

Рекомендована література

 • Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 2016. – 110 с.
 • Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес», 2002.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, – 661 с.
 • Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 • Редина А.И. Мониторинг малого предпринимательства в Днепропетровской области / А.И. Редина // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – №2. – С.96-98.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус