Метризація природного довкілля (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
73Зюзін С. Ю.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-41сЗюзін С. Ю.
ГрФ-42сЗюзін С. Ю.

Опис курсу

Мета. Навчити студентів методів визначення параметрів елементів та компонентів природного довкілля – четвертинних
відкладів, ґрунтів, атмосферного повітря, вод, живих організмів, ознайомити їх із засобами вимірювання, що фіксують екологічний стан природного середовища, а також із загально прийнятими нормативними показниками, що відображають стан функціонування природних об’єктів. Такі параметри служать основою для розробки програм або заходів щодо меліорації ландшафтних систем в широкому розумінні цього поняття та збереження життєвого середовища.
Завдання:

 • Висвітлити історичний аспект та сучасні підходи до метризації природного довкілля.
 •  Ознайомити студентів з методами і засобами вимірювання стану природного середовища.
 • Засвоїти методику вимірювання компонентів природного довкілля.
 •  Опрацювати сучасні польові методи метризації компонентів природного довкілля.
 •  Оволодіти сучасними польовими методами метризації ландшафтних систем.
 •  Навчити «читати» результати аналізів проб та зразків, відібраних в польових умовах та визначених в сертифікованих
  лабораторіях.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати: історичні події (моменти), що послужили метризації (вимірюванню) земельних, водних, біотичних ресурсів, яким чином і якими підручними засобами визначати головні параметри компонентів природного довкілля, їх камеральне опрацювання та використання отриманої інформації для потреб практики, в тому числі, організації природоохоронних заходів тощо.
вміти: працювати в польових і камеральних умовах з підручними засобами та портативними приладами, що фіксують параметри стану компонентів довкілля, відображають їх якісний та кількісний стан. Читати та аналізувати дані лабораторних аналізів проб компонентів природного довкілля – ґрунтів, повітря, вод, картографувати та оцінювати екостан ландшафтних систем локального рівня, проводити їх метризацію традиційними методами, а також визначати структурний і функціональний блоки параметрів.

Рекомендована література

Базова

 •  Горошко М. П, Миклуш С. І., Хомюк П.Г. Біометрія: навчальний посіб. – Львів: Канула, 2004. -236 с.
 •  Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. -Кіровоград: ТОВ «ІМЕКС – ЛТД», 2006. – 146 с.
 •  Екологічний моніторинг регіону. Експертна оцінка стану і функціонування / За ред. д. геогр. н., проф. І. Ковальчука /1. Ковальчук, П.Волошин, А. Міхнович, Й, Вишневський, С.Кукурудза та ін. Львів: ГО «Опілля», 2009. – 608 с.
 •  Кіптач Ф.Я. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів / . Кіптач Ф.Я., Кукурудза С.І. Львів: Видав, центр ЛНУ Імені Івана Франка, 2002.-118с.
 •  Кукурудза С.І. Моніторинг природних комплексів / С.І.Кукурудза, Н.О.Гумницька, М.С.Нижник та ін. Львів: Вид.- ред. відділ Львів, ун-ту, 1995. -144с.
 •  Кукурудза С.І. Метризація ландшафтних систем: сутність і проблеми // Укр. геогр. журн. – 1999. – № 2; – С. 6-10.
 •  Кукурудза С.І. Біогеографія. Підручник. – Львів: Видав, центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.-504с.
 •  Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів.: навчальний посіб. : [для вищ.навч. закл.] / Кукурудза С.І., Перхач О.Р. – Львів: Видав, центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 304 с.
 •  Позняк С,П. Ґрунтознавство і географія грунтів: підручник. У двох частинах 4.1 / С.П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. -270 с.
 •  Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології. Підр. для ВНЗ/ Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак – Чернівці: Букрек, 2010 – 400 с.
 •  Рутинський М. И. Метризація екологічних станів ландшафтних систем /За ред. проф. С. І. Кукурудзи. – Львів: Фенікс, 2002. – 244 с.
 •  Солнцев Н.А. Учение о ландшафте (избранные труды). – М.: Изд-во Моск. унта, 2001.-384 с.
 •  Яцишин А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів Навч.- метод. Посібник / Яцишин А. М., Дмитрук Р.Л., Богуцький А.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Допоміжна

 •  Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Мысль, 1975. – 288с.
 •  Борщ В.І. Біологія медоносної бджоли і кормова база у бджільництві / В.І.Борщ. -К.: Урожай. 1995. – 192 с.
 •  Бурений Н.Л. Справочник по пчеловодству / Н.Л.Буренин, Г.Н.Котова. М.: Колос, 1984.-368с.
 •  Герасимович В.Н. Теоретические вопросн определения интегральной оценки природньїх ресурсов / В.Н.Герасимович, А.А.Голуб // Сб.тр. ВНИИ систем, исслед., 1984, вьш. 7. – С. 29 -35.
 • Гончаренко Г.Є. Природні ресурси України, їх стан та перспективи раціонального використання: навч. посіб. /Г.Є.Гончаренко, С.В.Совгіра. – К.: Науковий світ, 2002. – 130 с.
 •  Гринжевський М.В. Аквакультура України / М.В.Гринжевський. – Львів: Вільна Україна, 1998. – 364 с.
 •  ДідухЯ.П. Популяційна екологія. -К.: Фітосоціоцентр, 1988. – 192 с. . журнал. – №3, – 2006.- С. 62-63.
 •  Ильина Л. Й. Географические проблеми биоресурсоведения / Л.М.Ильина. -М.: Наука, 1982.- 191 с.
 • Круглов І. Делімітація, метризація та класифікація морфогенних екорегіонів Українських Карпат//УГЖ-2008, №3.-С.59-68 .карта М: 1: 750000.
 •  Куаммен Д. Страть к порядку // National Geografphic. Россия. Июнь. 2007. – С. 74 – 89.
 •  Кукурудза С.І. Моніторинг природних комплексів / С.І.Кукурудза, Н.О. Гумницька, М.С.Нижник та ін. Львів: Ред. видав,
  відділ Львів, ун-ту, 1995. -144 с.
 •  Кукурудза С. І. Гідроекологічні проблеми суходолу / За ред. В.К.Хільчевського. Львів: Світ, 1999. – 232 с.
 •  Методы охотничьего ресурсоведения. Сбор. науч. трудов / ЦНИЛ ГлавохотьІ РСФСР.-М, 1981.-168с.
 • Методическое руководство по изучению й геологической сьемке четвертичньїх отложений / А. К. Агаджанян, Б,
  А. Борисов, О. А. Брайцева й др.-Л.:Недра, 1987.-З08с.
 •  Настанова з упорядкування мисливських угідь / Державний комітет лісового господарства України. – Київ, 2002. -113с.
 •  Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. К.: 1999. -284с.
 •  Петлін В.М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих.
 •  Рельєф України. Навч. посібник / За загальною, ред.. В.В.Стецюка. – К.: Видав, дім „Слово”, 2010. – 688 с.
 •  Рибне господарство внутрішніх водойм // Водні ресурси на рубежі XXI ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення. – К., 2005. – С. 209-277.
 •  Ханвелл Дж., Ньюсон М. МетодьІ географических исследований. 2-й вьшуск. Физическая география. Пер. с англ. М.:
  Прогресе, 1977. – 390с.
 •  Хромов С.П. Метеорология й климатология для географических факультетов / Изд. 2-е, переработанное. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 492 с.
 •  Цурик Є.І. Таксаційні ознаки й будова насаджень: навчальний посібник. -Львів: Укр. ДЛТУ, 2001. -362 с.
 •  O’Neil R.V., Krummel J.R., Gardner R.H. et. at. Indices of landscape pattern // Landscape Ecolog. – 1988.-Jfe 1. – P.153-162.
 •  World Reference for Soils Resources. Vol. 84. Roma FAO OUN?
  ROMA, – 2006. -Vol.103.