Методика розробки турів (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-42сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-43с

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб стати фахівцем туристичної галузі і посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці. Тому у курсі представлено як огляд особливостей рекреаційно- туристичних ресурсів, так і процесів та інструментів, які потрібні для створення ефективного туристичного продукту.

Предмет «Методика розробки турів» розроблений для фахової підготовки студентів-бакалаврів. У даному курсі висвітлюються питання вивчення рекреаційно- туристичних ресурсів, організації і проведення турів, природні та культурні атракції та їхроль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку туризму в Україні.
Цей навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, основи туризмознавства, системи гостинності, основи маркетингу і менеджменту.
Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.
Після завершення цього курсу студент:
знатиме:

 • загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі методики розробки турів;
 • оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при розробці турів;
 • чинники просування, удосконалення та розвитку туристичного продукту;

вмітиме:

 • вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку туризму;
 • критично осмислювати і аналізувати туристичні події в Україні та світі;
 • проводити дослідження туристичних ресурсів;
 • збирати та обробляти інформацію;
 • систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, з змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009
 2. Закон України “Про охорону культурної спадщини” 3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1998. – 130 с.
 3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та
  рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1998. – 130 с
 4. Бабарицька В.К., Любіцева О.О. Організація туризму. Навчальний посібник. Част.І. –Київ: КУ, 1998.
 5. Любіцева О.О. Методика розробки турів / О.О. Любіцева. – Київ : Альтерпрес, 2003. -104 с.
 6. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. – Львів: Вид.центр. ЛНУ, 2002. – 314 с.