Методика комплексних фізико-географічних досліджень (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Костів Л. Я.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Костів Л. Я.
ГрФ-32сдоцент Костів Л. Я.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методика комплексних фізико-географічних досліджень» є формування базових, систематизованих знань та практичних вмінь з організації комплексних фізико-географічних досліджень як складової частини наук географічного циклу на основі ознайомлення студентів із теоретичними основами методики досліджень; набуття практичних навиків комплексних досліджень; організації польових досліджень (з наступним закріпленням на практиці); здатності самостійно досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси, явища; розробляти і створювати картографічні моделі із застосування геоінформаційних технологій.

Після завершення цього курсу студент буде :

 • Знати 
  • методи комплексних фізико-географічних досліджень та сфери їх застосування
  • закономірності регіональної та локальної диференціації географічної оболонки на природні територіальні комплекси різних рангів
  • чинники (компоненти), що визначають ландшафтну структуру території
  • зміст польових ландшафтознавчих досліджень
 • Вміти
  • аналізувати склад і будову природних та суспільно-географічних систем на різних просторово-часових рівнях
  • проводити комплексні фізико-географічні дослідження території з застосуванням ГІС-технології, базових знань з геології, хімії, фізики, екології, біогеографії.
  • систематизувати природні територіальні комплекси, аналізувати їх горизонтальну і вертикальну структуру
  • організовувати і проводити польові дослідження
  • використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації, аналізу, узагальнення інформації про природно- і суспільно-географічні об’єкти і систем
  • укладати ландшафтні карти та легенди до них.

Рекомендована література

Основна

 • Беручашвили Н.Л. Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований. Москва: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
 • Геренчук K.I., Раковська Е.М., Топчієв А.Г. Польові географічні дослідження. К.: Вища школа. 1975.
 • Жучкова В. К. Раковская Э. М. Методы комплексных физико-географических исследований. М. : Академия. 2004. 368 с.
 • Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій  К. : ІЗИН. 1996. 168 с.
 • Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: навч. посібн. К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. 259 с

Допоміжна

 • Андрейчук Ю.М., Ямелинець Т.С. ГІС в екологічних дослідженнях аа природоохоронній справі. Львів: “Простір-М”, 2015. 284 с.
 • Байрак Г. Муха Б. Дистанційні дослідження Землі: навч. посіб. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 712 с.
 • Геренчук К. І. Основні проблеми фізичної географії. К. : Вища школа, 1969. 132 с.
 • Гриневецький В.Т, Маринич О. М., Шевченко Л. М Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся. К., 1994. 108 с
 • Давидчук В., Сорокіна Л., Родіна В. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп’ютерних технологій. Вісн. Львів. нац. ун-у ім. І. Франка. Сер. Географ. 2004. Вип. 31. С. 263-270.
 • Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических исследований. М.: Мысль, 1996. 184 с.
 • Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Ленинград: Наука, 1980. 222 с
 • Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований: учеб. Москва: Изд. центр “Академия”, 2004. 336 с.
 • Методика полевих физико-географических исследований / Под ред. А.М. Архангельського. М.: ВШ, 1972, 300 с.
 • Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. Львов : Вища школа. 1974. 202 с.
 • Міллер Г. П., Петлін В. М., Мельник А. В Ландшафтознавство: теорія і практика : навч. посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. 172 с.
 • Петлін В.М. Методологія та методика ландшафтознавчих експериментальних досліджень. Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. С. 307–340.
 • Черваньов І.Г., Ігнатьєв, С.Є. Ландшафтне картографування з використанням ГІС-технологій. Харків. 2006. 109 с.
 • Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. К.: Фитосоциоцентр, 1999. 283 с.