Методологія і організація наукових досліджень (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дубіс Л. Ф.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Дубіс Л. Ф.
ГрТМ-12сдоцент Дубіс Л. Ф.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» призначена для ознайомлення магістра за спеціальністю 242 Туризм з теоретичними основами наукових досліджень (науково-методичними засадами, методиками, методами тощо) та можливостями їх застосування при написанні різних видів студентських науково-дослідних робіт (статей, тез, матеріалів конференцій, магістерських праць тощо). Навчальна дисципліна скерована також на підготовку студентів до вирішення науковими методами різнопланових практичних завдань управління і організації виробничої діяльності готельно-ресторанних підприємств.

Мета курсу – розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення наукових досліджень для підготовки фахівців із здатністю організувати та побудувати алгоритм власних наукових досліджень у галузі знань 24 Сфера обслуговування. Важливим аспектом дисципліни є практичне застосування теоретичних знань, зокрема правильно визначити науково-методичні засади власного дослідження, вміти правильно  підібрати відповідні методи дослідження, сподоби та методи аналізу й представлення інформації та емпіричних даних, що є необхідною умовою кваліфікаційних робіт магістерського рівня.
Завдання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»:
1) розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, проаналізувати зміст і функції науки як соціокультурного феномена;
2) ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення наукових досліджень;
3) сформувати у студентів теоретичні знання про методологію та методи наукових досліджень, навички їх практичного застосування на різних етапах написання наукових робіт;
4) ознайомити студентів із принципами організації наукових досліджень, головними його етапами та засадами створення алгоритму наукових досліджень;
5) сформувати у студентів систему знань про інформаційне забезпечення наукових досліджень, в тім про види джерел інформації, принципи її систематизації та представлення;
6) ознайомити студентів з принципами доброчесності й вміння правильно й коректно використовувати почерпнуту з інформаційних джерел і  наукових публікацій інформацію та наукові ідеї;
7) окреслити засади та принципи ведення наукової дискусії.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є.Юринець. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / В. М.Михайлов [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 220 с.
 • Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю.Парфіненка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
 • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. Київ : КНТЕУ, 2009. – 436с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії.– Львів: ЛНУ, 2001. – 565 с
 • Alejziak W. Międzynarodowe organizacje turystyczne / W. Alejziak, T. Marciniec. – Kraków, 2003. – 421 s.
 • Kiryluk H. Współpraca międzynarodowa w turystyce / H. Kiryluk. –Politechnika Białostocka. – 2014. – 328 s. DOI: 10.12846/j.em.2014.04.23
 • Globalny kodeks etyki w turystyce (1999) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ poland_0.pdf [20.11.2014]
 • Dąbrowska B. J. Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce / B. J.Dąbrowska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень:навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 • Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
 • Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. І. І. Гутиря. – К., 1997. – 23 с.
 • Українські ресурси мережі Інтернет та громадсько-політичні центри /Укл. Ю. Шайгородський. – К. : Укр. центр політ, менеджменту, 2003. –296 с.
 • Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрові. –К. : Слово, 2003. – 240 с.
 • Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика  науководослідницької діяльность: підручник ; 3-тє видання / В. М. Шейко,Н. М. Куштаренко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 205 с.
 • Білим П. А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр»за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 40 с.
 • Колесников О. В. Основи наукових досліджень./ О. В. Колесников.
  К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 144 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.

Допоміжна

 • Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Підр. для студ. екон. спец. Вузів / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.
 • Британ В. Т. Организация вузовской науки: опыт и уроки / В. Т. Британ. К. : Либидь, 1992. – 168 с.
 • Грищенко І. М. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. /І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисенко. – К. : КНТЕУ,2001. – 185 с.
 • Криницкий И. И. Основы научных исследований / И. И. Криницкий.– М. : Мысль, 1981. – 208 с.
 • Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент невиробничої сфери» / В. І. Романчиков. – К.: ІЗМН, 1997. – 234 с.
 • Сопер П. Основы искусства речи: пер. с. англ. ; 2-е узд., исп. / П. Сопер. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 416 с.
 • Удалов В. Л., Зубович В. С. Цілісно-системний метод пізнання, дослідження і практичної діяльності / В. Л. Удалов, В. С. Зубович. – Луцьк : АН вищ. шк. України, 1996. – 136 с.
 • Про вищу освіту. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/1556-18
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http:www.mon.gov.ua/newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc
 • Про наукову і науково-технічну діяльність / Верховна рада України
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1/rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1977-12
 • А.Ю. Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища /А.Ю. Парфіненко. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 126 (частина І),
  2015. – С. 12-23
 • Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego z dnia 30.6.2010 / Komunikat Komisji KOM 352 (2010), Bruksela
 • Dąbrowska B. J. Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia / B. J. Dąbrowska. – Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i
  Hotelarstwa, 2008.
 • Ворошилова Г. А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму у формуванні глобально-конкурентних переваг / Г. А. Ворошилова. – International Scientific Journal, 2016. – № 1. – С. 6-74.

Інформаційні ресурси:

 • Про вищу освіту. Закон України (№ 1556-VII дата звернення 01.07.2014; редакція від 01.09.2021) [Електронний ресурс]. – Електронні
  дані. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.– Назва з екрана.
 • Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, 2019). [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу :
  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
  – Назва з екрана.
 • Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах). Постанова Кабінету Міністрів України (від 23
  березня 2016 р. № 261. Редакція від 19.04.2019) [Електронний ресурс]. –
  Електронні дані. – Режим доступу :
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text. – Назва з екрана.
 • Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих
  навчальних закладів в Україні (Наказ N 588 від 14.12.2000 р.
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 р.
  за N 925/5146) [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0925-00#Text. – Назва з екрана.
 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (N 161 від 2.06.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173. Редакція від 13.11.2014)[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93#Text. – Назва з екрана.
 • Про практичну підготовку студентів (N 93 від 08.04.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. за N 35) [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text. – Назва з екрана.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. –
  Електронні дані. – Київ. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12. – Назва з екрана.
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
  закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані.– К. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944. – Назва з екрана.
  9. Про туризм. Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – К. – Режим доступу :
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
  (редакція від 16.10.2020) – Назва з екрана.
 • Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
  продуктів. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані.–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-
  %D0%B2%D1%80#Text (редакція від 21.03.2021) – Назва з екрана.
 •  Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Верховна Рада України. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. –Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text (дата звернення 09.02.2006; редакція від 20.02.2021) – Назва з екрана.