Метеорологія і кліматологія (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Матвіїв В. П.ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Матвіїв В. П.
ГрФУ-21сБуряник О. О.
ГРФЕ-21сдоцент Матвіїв В. П.

Опис курсу

В основі курсу знаходяться знання з нормативних курсів: «Вступ до фізичної географії», «Основи фізики», «Геологія», «Математики» та інших спільних за тематикою курсах, що викладаються на
географічному факультеті. Курс розроблений для студентів другого курсу, зі спеціальності Науки про Землю щоб надати теоретичні і методичні засади формування і поширення метеорологічних процесів, характеристик і явищ в атмосфері
у взаємозв’язку і взаємозалежності з функціонуванням географічної оболонки та людського суспільства. Такі знання необхідні, щоб вміти здійснювати заходи адаптації суспільно-господарської діяльності до зміни погодних і кліматичних умов на глобальному і регіональному рівнях. Тому в курсі особлива увага приділяється розгляду сутності і динаміки метеорологічних величин та кліматичних характеристик, пояснення їх фізичної сутності, вимірюванням та просторової інтерпретації в практичному курсі. Особливе місце відводиться розгляду теоретичних і методологічних засад взаємодії людського суспільства і
атмосфери, їх взаємовпливам і взаємозалежності на сучасному і майбутньому етапах їх розвитку

Мета:

вивчення нормативної дисципліни “Метеорологія і кліматологія” є навчити студентів застосовувати знання з теорії і
методики наук «Метеорологія» і «Кліматологія» для дослідження та пояснення погодних станів (на основі метеорологічних величин) та кліматичних особливостей (на основі взаємодії кліматотвірних факторів) на глобальному та регіональному (мікроклімат) рівнях. Виходячи з розуміння сутності погодних і кліматичних особливостей території дослідження, розробляються способи використання їх ресурсів та адаптації до їх особливостей, суспільно-господарської діяльності
людини виходячи з особливостей їх статичного і динамічного станів.

Завдання:

 •  Здатність освоїти понятійно-термінологічний апарат дисципліни, діагностувати основні категорії і їх застосування для
  оволодіння теоретико-методологічними засадами дисципліни.
 • Вивчити фізичні механізми, на основі теоретичних засад про процеси теплообігу, вологообігу і атмосферної циркуляції формування метеорологічних явищ та їх характеристик, особливо небезпечних; що можуть призвести до негативних наслідків в різних видах соціальноекономічної діяльності.
 • Освоїти структуру основних понять метеорології і кліматології, організацію гідрометслужби в світі і Україні. Місце Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) в організації роботи національних гідрометслужб і вирішенні глобальних проблем, які стоять перед людством.
 • Вивчити генезис атмосфери, її газовий склад, будову та властивості її основних шарів.
 • Вивчити радіаційний режим, закономірності формування і взаємозв’язку складових радіаційного балансу.
 • Вивчити температурний режим, закономірності формування і взаємозв’язку складових теплового балансу. Вивчити роль типів підстилаючої поверхні в формуванні і підсиленні небезпечних метеорологічних явищ та вироблення заходів протидії до їх небажаних наслідків в умовах глобальних і регіональних змін клімату.
 • Вивчити режим вологості, закономірності формування і взаємозв’язку характеристик вологості з термічним режимом.
 • Вивчити закономірності розподілу процесів теплообігу і вологообігу у вертикальному профілі атмосфери, типи стратифікації, формування інверсій.
 • Вивчити закономірності формування хмар, їх класифікації та їх роль у формуванні теплового режиму і режиму зволоження. Вивчити закономірності формування хмар, їх класифікації та їх роль у формуванні теплового режиму і режиму зволоження.
 • Вивчити закономірності формування, розподілу і поширення типів опадів, їх вплив на теплообіг та вологообіг.
 • Вивчити особливості формування термобаричного поля нижніх шарів атмосфери, закономірності горизонтальних рухів повітря та їх вплив на теплообіг та вологообіг.
 • Вивчити основи синоптичного прогнозу та аналізу типів погод.
 • Вивчити основи кліматичних класифікацій і районування, геологічну історію кліматів Землі.
 • Вивчити теоретичні засади кліматичного моделювання, пояснення кліматичних процесів, що характерні для сучасних тенденцій кліматичних змін.
 • Вивчити основні типи кліматів Земної кулі, їх регіоналізацію і місце в географічному аналізі території та система заходів соціальноекономічної діяльності людини до кліматичних змін сучасності і майбутнього.
 • Вивчити різні типи кліматів з метою аналізу їх властивостей для використання їх потенціалу при виробництві і впровадженні альтернативних джерел енергії (сонячна і вітрова енергетики).
 • Вивчити роль територіальної диференціацію зональних кліматів, як фактору для формування соціально-економічних особливостей територій.
 • Формувати вміння самостійно вивчати фактори формування зональних типів кліматів, процеси які в них відбуваються на основі використання теорій, парадигм та наукових концепцій включно з ландшафтною.
 • Освоїти вміння короткотривалого прогнозу погоди і довготривалого прогнозу клімату, з особливим акцентом на прогноз небезпечних метеорологічних явищ і стихійних процесів.
 • Вироблення комплексу заходів для адаптації соціальноекономічного розвитку територій до сучасних змін клімату.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні і методичні засади функціонування Метеорологічної служби України і світу;
 • еволюцію атмосфери в контексті формування географічної оболонки Землі, фізичні основи процесів в атмосфері і взаємозв’язки між її шарами;
 • обґрунтовувати на основі розподілу характеристик радіаційного балансу в атмосфері, закономірності формування та поширення процесів теплообігу та вологообігу, атмосферної циркуляції, вимірювання їх характеристик та їх інтерпретацію;
 • основи синоптичного аналізу і прогнозу, закономірності поширення синоптичних процесів та явищ;
 • основи аналізу і моделювання клімату, пояснення тенденцій сучасних змін клімату;
 • основні характеристики типів клімату, закономірності їх поширення та вплив на формування компонентів природи і соціально-економічних особливостей регіонів.

вміти:

 • здійснювати режимні спостереження в рамках роботи метеорологічної станції;
 • статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати метеорологічного дослідження з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • аналізувати синоптичну карту і здійснювати прогноз погоди;
 • здійснювати географічну інтерпретацію кліматичних характеристик і показників для прикладних цілей та вироблення заходів адаптації до кліматичних змін природи і господарської діяльності.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Шубер П. Курс лекцій з курсу метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / Таранова Н., Шубер П. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – 270 с.
 •  Таранова Н., Шубер П. Метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / Таранова Н., Шубер П. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – 290 с.
 •  Шубер П. М. Метеорологія і кліматологія. Практикум: навчальний посібник / Шубер П. М., Таранова Н. Б. – Тернопіль-Львів, 2008. – 219 с.
 •  Шубер П.М. Microsoft Teams. Команди: Метеорологія і кліматологія. Файли. Навчальні матеріали.
 •  Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. Економічна метеорологія: підручник. – К.: Майстер книг, 2019. -350 с.
 •  Жидкова Т.В. Міська кліматологія: Конспект лекцій.- Харків: ХНАГМ, 2011.- 36 с.
 •  Метеорологічне забезпечення та обслуговування. Основні положення. Видання офіційне. Державна гідрометеорологічна служба. Київ, 2006. – 33 с. https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc/
 •  Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Випуск 3. Частина 1. Київ, 2011-280 с. https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc
 •  Настанова з метеорологічного прогнозування. Український гідрометеорологічний центр. Київ, 2019.- 35 с. https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc
 •  Метеорологічні спостереження на станціях. – К.: Ніка – Центр, 2011, – 280 с

Базова

 •  Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”. 2006. – 82 с. https://faculty1.khai.edu/uploads/editor/3/37/liteko/meteorologiya_
 •  Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974.- 299 с.
 •  Блютген И. География климатов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146- 154.
 •  Метеорологія та кліматологія: текст лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. – НУЦЗУ, 2016. – 207 с. https://Метрология%20та%20климатология%20Текст%20лекций%20(Са рапина).pdf
 •  Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; Ч. 2, 1997.
 •  Монин А.С. Введение в теорию климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.- 246 с.
 •  Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984 .- с. 160-240.
 •  Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. 5-е изд. 2001.- 528 с.
 •  Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60.
 •  Щербань М.И. Микроклиматология.- К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985.-224 с

Допоміжна

 • Авиационная и супутниковая климатология. /Под ред. Г.В. Лесниковой и др./ – М.: Гидрометеоиздат, Моск. Отд-ние, 1986.-104 с.
 •  Агроклиматические ресурсы Украины. /Под ред. В.Н.Бабиченко, Л.И.Сакали.- М.: Гидрометеоиздат,, Моск. отд-ние, 1971.
 •  Алексеев В.А., Володин Е.М., Галин В.Я., Дымников В.П., Лыкосов В.Н. Моделирование современного климата с помощью атмосферной модели ИВМ РАН. Описание модели А5421 версии 1997 года и результатов эксперимента по программе АМІР ІІ РАН. Институт вычислительной математики. М., 1998.
 •  Антропогенные изменения климата. /Под ред. М.И.Будыко, Ю.А.Израэля.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
 •  Аристотель. Метеорологика. Под. ред. Рожанского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 240 с.
 •  Архипов П.Л. и др. Расчет влияния свойств подстилающей поверхности на формирование климатических полей. – М.: ВЦ АН СССР, 1987.- 24 с.
 •  Асеев А.А. Древние материковые оледенения Европы.- М.:Наука, 1974.-319 с.
 •  Атлас теплового баланса земного шара. Под ред. М.И. Будыко. – М., 1963.
 •  Атмосферный озон и изменения глобального климата /Э.Л. Александров, И.Л. Кароль, Л.Р. Ракипова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 •  Баранкова Е.П. Зависимость годовых сумм суммарной радиации от широты места и продолжительности солнечного сияния. // Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1991. № 533. – с.3-9.
 • Баргуладзе Н.Н., Громова Т.Н., Капитонова Т.М. О химическом составе атмосферных осадков над экватором в Атлантического океана. // Тр. Гл. геофиз. Обсерв. – 1991. – №534. – с. 49-59. – Рус.
 •  Дзердзевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. – М., 1975. – 286 с.
 •  Кислов А.В. Теория климата. – М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с.
 •  Кондратьев И.Я. Глобальный климат. М.: Наука, 1992. – 356 с.
 • Флинт Р. История Земли. – М.: Прогресс, 1978, с.130-164.
 • Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию. – Л.: «Недра», 1980. – 248 с. Рос.

Інтернет ресурси

 •  http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php?dv=metod-rob/
 •  https://public.wmo.int/en
 • https://public.wmo.int/en/programmes/global-observing-system
 •  https://eco-city.org.ua/
 •  https://www.ecad.eu/
 •  https://meteo.gov.ua/ua/33393
 •  http://twri.tamu.edu/reports/2011/tr406.pdf
 • http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
 •  http://meteo.gov.ua/ua/hmc_about
 •  http://www.meteoinfo.ru/
 • http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/04/1000405/
 •  http://www.knigafund.ru/books/18803
 •  http://www.twirpx.com/files/earth_science/climatolog
 •  http://ua.bookfi.org/g/метеорология+и+климатол
 •  http://planet.iitp.ru/mig/
 •  http://elibrary.ru/defaultx.asp
 •  http://www.wetterzentrale.de/
 •  http://www.momsu.ru/files/bulleten00809.pdf
 •  http://twri.tamu.edu/reports/2011/tr406.pdf
 •  http://meteo.gov.ua/ua/33345/hmc/hmc_main/
 •  https://agupubs.pericles-prod.literatumonline.com/journal/21698996/
 •  http://studentbooks.com.ua/content/view/1333/76/1/3/
 • https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc/Nastanova%20z%20gydrometz abezpechennja.pdf
 • https://www.academia.edu/10591081/Climate_model_simulates_global_cold_climate
  _and_largescale_North_Atlantic_seaice_anomalies_during_Late_Maunder_Minimum_1675-1710_?auto=download
 •  https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins
 • .https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en .pdf
 •  https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

 

Матеріали

Матеріали курсу доступні для зареєстрованих у команді “Метеорологія і кліматологія” на корпоративній платформі Університету MS Teams