Метеорологія та кліматологія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Шубер П. М.ГРН-21, ГрФ-22, ГрФ-21, ГрФ-23
34доцент Матвіїв В. П.ГрФ-21з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21доцент Шубер П. М.
ГрФ-22доцент Матвіїв В. П.
ГрФ-23доцент Шушняк В. М.
ГРН-21доцент Шубер П. М.
38ГрФ-21здоцент Матвіїв В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
32ГРО-21доцент Шубер П. М.

Опис курсу

Мета. Освоїти теоретичні і методичні засади формування і поширення метеорологічних процесів, характеристик і явищ, їх фізичний зміст, основ синоптичного прогнозу, кліматичної класифікації, моделювання, районування та характеристики кліматів.

Завдання Вивчити структуру основних понять метеорології і кліматології, організацію гідрометслужби в світі і Україні.

Вивчити генезис атмосфери, її газовий склад, будову та властивості її основних шарів.

Вивчити радіаційний режим, закономірності формування і взаємозв’язку складових радіаційного балансу.

Вивчити температурний режим, закономірності формування і взаємозв’язку складових теплового балансу.

Вивчити режим вологості, закономірності формування і взаємозв’язку характеристик вологості з термічним режимом.

Вивчити закономірності розподілу процесів теплообігу і вологообігу у вертикальному профілі атмосфери, типи стратифікації, формування інверсій.

Вивчити закономірності формування хмар, їх класифікації та їх роль у формуванні теплового режиму і режиму зволоження.

Вивчити закономірності формування, розподілу і поширення типів опадів, їх вплив на теплообіг та вологообіг.

Вивчити особливості формування термобаричного поля нижніх шарів атмосфери, закономірності горизонтальних рухів повітря та їх вплив на теплообіг та вологообіг.

Вивчити основи синоптичного прогнозу та аналізу типів погод.

Вивчити основи кліматичних класифікацій і районування.

Вивчити теоретичні засади кліматичного моделювання, пояснення кліматичних процесів, що характерні для сучасних тенденцій кліматичних змін.

Вивчити основні типи кліматів Земної кулі, їх регіоналізацію і місце в географічному аналізі території.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

теоретичні і методичні засади функціонування Метеорологічної служби України і світу;

еволюцію атмосфери в контексті формування географічної оболонки Землі, фізичні основи процесів в атмосфері і взаємозв’язки між її шарами;

обґрунтовувати на основі розподілу характеристик радіаційного балансу в атмосфері, закономірності формування та поширення процесів теплообігу та вологообігу, атмосферної циркуляції, вимірювання їх характеристик та їх інтерпретацію;

основи синоптичного аналізу і прогнозу, закономірності поширення синоптичних процесів та явищ;

основи аналізу і моделювання клімату, пояснення тенденцій сучасних змін клімату;

основні характеристики типів клімату, закономірності їх поширення та вплив на формування компонентів природи і соціально-економічних особливостей регіонів.

вміти:

здійснювати режимні спостереження в рамках роботи метеорологічної станції;

статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати метеорологічного дослідження з використанням сучасних інформаційних технологій;

аналізувати синоптичну карту і здійснювати прогноз погоди;

здійснювати географічну інтерпретацію кліматичних характеристик і показників для прикладних цілей та вироблення заходів адаптації до кліматичних змін природи і господарської діяльності.

Рекомендована література

Базова

1.. Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974.

 1. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. Л.: Гидрометеоиздат, 1983.
 2. Зайцева Н.А. Аэрология. Л., Гидрометеоиздат, 1990, – с. 4-30.
 3. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. 5-е изд. 2001.
 4. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. –Л., 1968, -с. 27-31.
 5. Блютген И. География климатов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146-154.
 6. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60.
 7. Дзердзевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. – М., 1975. – 286 с.
 8. Кислов А.В. Теория климата.-М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с.
 9. Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”. 2006. – 82 с.https://faculty1.khai.edu/uploads/editor/3/37/liteko/meteorologiya_
 10. Метеорологія та кліматологія: текст лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. – НУЦЗУ, 2016. – 207 с.  https://Метрология%20та%20климатология%20Текст%20лекций%20(Сарапина).pdf
 11.  Кондратьев И.Я. Глобальный климат.М.: Наука, 1992. – 356 с.
 12.  Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; Ч. 2 , 1997.
 13.  Монин А.С. Введение в теорию климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.-246 с.
 14.  Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984 .- с. 160-240.
 15. / https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315-6.epdf?referrer_access_token=mcdszwC18OeQVFNNzlIsgtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MpBFb5oK9YR4Jvx3dMn7ibn9GIWJWKwJdisCvkAMy74pIJt3_vQmju5a32oZMdOaB4AumGFByKTCda3C-YH1URkUOFUQ5q8qtGO1nDsl3bC0Ta00WgD2NJP0G7-LO4qlJ_oKsX3T_QzagX7cMIdrCq0Cq0kAU0OhZV_asVQkelCA7-nrjWAOfrS1fzgqZ1h2E76qNuNwPAuIczAjtzrdIKBwOEqUAIbDTj-RMCpN93GUN2_B5V7JyA-z-K-Va2SG0%3D&tracking_referrer=blogs.discovermagazine.com

 

Допоміжна

 1. Авиационная и супутниковая климатология. /Под ред. Г.В. Лесниковой и др./ – М.: Гидрометеоиздат, Моск. Отд-ние, 1986.-104 с.
 2. Агроклиматические ресурсы Украины. /Под ред. В.Н.Бабиченко, Л.И.Сакали.- М.: Гидрометеоиздат,, Моск. отд-ние, 1971.
 3. Алексеев В.А., Володин Е.М., Галин В.Я., Дымников В.П., Лыкосов В.Н. Моделирование современного климата с помощью атмосферной модели ИВМ РАН. Описание модели А5421 версии 1997 года и результатов эксперимента по программе АМІР ІІ РАН. Институт вычислительной математики. М., 1998.
 4. Антропогенные изменения климата. /Под ред. М.И.Будыко, Ю.А.Израэля.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
 5. Аристотель. Метеорологика. Под. ред. Рожанского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 240 с.
 6. Архипов П.Л. и др. Расчет влияния свойств подстилающей поверхности на формирование климатических полей. – М.: ВЦ АН СССР, 1987.- 24 с.
 7. Асеев А.А. Древние материковые оледенения Европы.- М.:Наука, 1974.-319 с.
 8. Атлас теплового баланса земного шара. Под ред. М.И. Будыко. – М., 1963.
 9. Атмосферный озон и изменения глобального климата /Э.Л. Александров, И.Л. Кароль, Л.Р. Ракипова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 10. Баранкова Е.П. Зависимость годовых сумм суммарной радиации от широты места и продолжительности солнечного сияния. // Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1991. № 533. – с.3-9.
 11. Баргуладзе Н.Н., Громова Т.Н., Капитонова Т.М. О химическом составе атмосферных осадков над экватором в Атлантического океана. // Тр. Гл. геофиз. Обсерв. – 1991. – №534. – с. 49-59. – Рус.

Матеріали

 1. http://twri.tamu.edu/reports/2011/tr406.pdf
 2. http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
 3. http://meteo.gov.ua/ua/hmc_about
 4. http://www.meteoinfo.ru/
 5. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articles/04/1000405/
 6. http://www.knigafund.ru/books/18803
 7. http://www.twirpx.com/files/earth_science/climatolog
 8. http://ua.bookfi.org/g/метеорология+и+климатол
 9. http://planet.iitp.ru/mig/
 10. http://elibrary.ru/defaultx.asp
 11. http://www.wetterzentrale.de/
 12. http://www.momsu.ru/files/bulleten00809.pdf
 13. http://twri.tamu.edu/reports/2011/tr406.pdf
 14. http://meteo.gov.ua/ua/33345/hmc/hmc_main/
 15. https://agupubs.pericles-prod.literatumonline.com/journal/21698996/
 16. http://studentbooks.com.ua/content/view/1333/76/1/3/

17.https://meteo.gov.ua/files/content/docs/meteo_kerdoc/Nastanova%20z%20gydrometzabezpechennja.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму