Кліматологія з основами метеорології (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Шубер П. М.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРО-21сБуряник О. О.

Опис курсу

Мета – вивчити властивості атмосфери, як складової географічної оболонки,  її фізичних процесів і явищ, які виникають і розвиваються в земній атмосфері  та їх ролі у формуванні  типів клімату, їх поширення та динаміку. Особливий наголос здійснюється на моделювання клімату, прогнозування змін клімату та його вплив насоціальну  і господарську сферу людини

Завдання:

 • розкрити фізичне життя атмосфери, аналіз процесів трансформації променевої енергії Сонця в атмосфері  і на поверхні Землі;
 • вивчити закономірності переходів променевої енергії Сонця в інші форми енергії: теплову і кінетичну енергію руху;
 • розглянути оптичні, звукові та електричні явища, що відбуваються в атмосфері;
 • вивчити  тепловий режим атмосфери поверхні грунту та грунту;
 • дослідження фазових переходів води в атмосфері і її фазових перетворень та географії її кругообігу;
 • вивчення  баричного поля та вітрового режиму;.
 • дослідження термодинамічних процесів в атмосфері, формування загальної та місцевої циркуляції атмосфери;
 • подаються основні відомості про закономірності формування і передбачення погоди (синоптична метеорологія), умови формування та класифікації типів кліматів Землі, коливання клімату в геологічному та історичному аспектах.
 • вивчається аналіз впливу людини на формування клімату, його моделювання та географія його типів .

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат, процеси, що відбуваються в атмосфері ї їх роль на формування станів погоди, взаємозв’язок між метеорологічними величинами та явищами, просторово-часову інтерпретацію метеорологічних величин, співвідношення чинників і процесів кліматоутворення у формуванні типів клімату, вміти пояснювати геологічну і сучасну його динаміку та географію кліматів.

вміти: здійснювати метеорологічні спостереження в об’ємі методики метеорологічної станції (одноденний практикум на РЛГС), математично-статистично опрацювувати кліматологічні ряди метеорологічних величин, проведити апівстаціонарні і експедиційні дослідження топоклімату (мікрокліматичний розділ практики на ЧГС, смт. Ворохта) , вміти адаптувати кліматичну інформацію до прикладних аспектів застосувати метеорологічні знання в суміжних науках і у виробничій сфері.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Таранова Н.Б., Шубер П.М. Курс лекцій з курсу метеорологія та кліматологія : Навчальний посібник.- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. -270 с.
 • Таранова Н.Б., Шубер П.М.  Метеорологія та кліматологія : Навчальний посібник.- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. -290 с.
 • Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум. Навчальний посібник. Тернопіль-Львів, 2008. – 219 с.
 • Шубер П.М Електронна версія практичних робіт по курсу «Метеорологія і кліматологія».
 • Шубер П.М. Електронна версія роздаткового матеріалу до лекційного курсу «Метеорологія і кліматологія»

Базова

 • Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. Изд. МГУ, 1974.
 • Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. Л.: Гидрометеоиздат, 1983.
 • Зайцева Н.А. Аэрология. Л., Гидрометеоиздат, 1990, – с. 4-30.
 • Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. 5-е изд. 2001.
 • Зверев А.С. Синоптическая метеорология. –Л., 1968, -с. 27-31.
 • Блютген И. География климатов. Т.1. – М.: Прогрес, 1972,- с. 58-84, с. 146-154.
 • Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – с. 29-60.
 • Дзердзевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. – М., 1975. – 286 с.
 • Кислов А.В. Теория климата.-М.: Изд-во Мгу, 1989.-147 с.
 • Кондратьев И.Я. Глобальный климат.М.: Наука, 1992.-356 с.
 • Несмелова Е.И., Филиппова М.Г. Микроклиматология: Учебное пособие. В 2-х ч. Ч.1, 1995; Ч. 2 ,1997.
 • Монин А.С. Введение в теорию климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.-246 с.
 • Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984.- с. 160-240.

Допоміжна

 • Авиационная и супутниковая климатология. /Под ред. Г.В. Лесниковой и др./ – М.: Гидрометеоиздат, Моск. Отд-ние, 1986.-104 с.
 • Агроклиматические ресурсы Украины. /Под ред. В.Н.Бабиченко, Л.И.Сакали.- М.: Гидрометеоиздат,, Моск. отд-ние, 1971.
 • Алексеев В.А., Володин Е.М., Галин В.Я., Дымников В.П., Лыкосов В.Н. Моделирование современного климата с помощью атмосферной модели ИВМ РАН. Описание модели А5421 версии 1997 года и результатов эксперимента по программе АМІР ІІ РАН. Институт вычислительной математики. М., 1998.
 • Антропогенные изменения климата. /Под ред. М.И.Будыко, Ю.А.Израэля.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
 • Аристотель. Метеорологика. Под. ред. Рожанского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983.- 240 с.
 • Архипов П.Л. и др. Расчет влияния свойств подстилающей поверхности на формирование климатических полей. – М.: ВЦ АН СССР, 1987.- 24 с.
 • Асеев А.А. Древние материковые оледенения Европы.- М.:Наука, 1974.-319 с.
 • Атлас теплового баланса земного шара. Под ред. М.И. Будыко. – М., 1963.
 • Атмосферный озон и изменения глобального климата /Э.Л. Александров, И.Л. Кароль, Л.Р. Ракипова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 • Баранкова Е.П. Зависимость годовых сумм суммарной радиации от широты места и продолжительности солнечного сияния. // Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1991. № 533. – с.3-9.
 • Баргуладзе Н.Н., Громова Т.Н., Капитонова Т.М. О химическом составе атмосферных осадков над экватором в Атлантического океана. // Тр. Гл. геофиз. Обсерв. – 1991. – №534. – с. 49-59. – Рус.
 • Белов П.Н. Перенос загрязняющих веществ и лучистой энергии в атмосфере. 1996.
 • Белов П.Н., Борисенков Е.П., Панин Б.Д. Численные методы прогноза. – Л., 1989.
 • Берлянд Т.Г., Строкина Л.А. Глобальное распределение общего количества облаков. – Л., Гидрометеоиздат, 1980.
 • Берлянд Т.Т. Распределение солнечной радиации на континентах. – Л., 1961.
 • Блютген И. География климатов. Т.2. – М.: Прогрес, 1973.- с.270-311.
 • Борезнкова К.И., Будыко М.И.,Э.К. Бютнер и др. Антропогенные изменеия климата.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-405 с.
 • Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстремальные природные явления в русских летописях ХІ-ХVІІ вв.- Л., 1983.-240 с.
 • Брукс К. Климаты прошлого.-М., 1952.
 • Будыко М.И. и др. Глобальные климатические катастрофы. – .:Гидрометеоиздат, Моск. от-ние, 1986.-158 с.
 • Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.
 • Будыко М.И. Климат и жизнь. –Л.Гидрометеоиздат, 1971.
 • Будыко М.И., Бютнер Э.К., Винников К.Я., Голицын Г.С., Дроздов О.А., Кароль И.Л. Антропогенные изменения глобального коимата. –Л.: Метеорология и гидрология, 1981, №3. – с.5-12.
 • Бурман Э.А. Местные ветры. – Л., 1969.
 • Бучинский И.Е. О климате прошлого Русской равнины. – Л.: Гидрометиздат, 1957.
 • Витвицкий Г.Н. Зональность климата Земли.- М.: Мысль, 1980.- 252 с.
 • Воейков А.И. Климаты земнго шара в особенности Росии. – М., т.1, 1948.
 • Возможности предотвращения изменения климата и его негативных последствий: проблема Киотского протокола: материалы Совета-семинара при Президенте РАН/
 • Волощук В.М., Бойченко С.Г., Степаненко С.М., Бортник С.Ю., Шищенко П.Г. Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. – К., 2002.- 116 с.
 • Вопросы климатологии. /Под ред. Т.Н. Анисимовой, Б.И. Костинской.- М.: Гидрометеоиздат, 1983.-67 с.
 • Ганопольский А.В., Мочалов А.А. Расчет сезонного хода климатической системы по совмесной модели атмосферы и океана. – М.: ВЦАН СССР, 1988.- 32 с.
 • Гарвей Дж. Атмосфера и океан. – М.: Прогресс. – 1982.-150 с.
 • Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха.- М., Наука, 1960.
 • Гидрометеорологическая служба Украины за 50 лет Советской власти. Л.: Гидрометцентр, 1970.-271 с.
 • Глаголев Ю.А. Справочник по физическим параметрам атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970, 211 с.
 • Глобальный климат. /Пер. с англ. /Дж. Т. Хотон, Р.Морль, С.У.Лийс и др./. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 500с.
 • Голицын Г.С. Введение в динамику планетарных атмосфер. –Л.: Гидрометеоиздат, 1973,-104 с.
 • Гуди Р., Уолкер Дж. Атмосферы. М., 1975.- 184 с.
 • Динамика климата. /Под ред. С.Монабе. Пер. с англ. Сб. статей. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
 • Дитмар А.Б. География в античное время. – М.: Мысль, 1980.-149 с.
 • Дроздов О.А. Губанова Ю.Ю., Масолова Г.И. К вопросу об оценке глобальной температуры приземного слоя воздуха. Весн. ЛГУ. Сер.7.- 1990. № 3. С.60-65.- Рус.
 • Дроздов О.А., Арапов П.П., Лугина К.М., Мосолова Г.И. Некоторые аспекты взаимодействия естественных и антропогенных изменений климата. – Український географічний журнал – 2000, №3. – с.54-69.
 • Дроздов О.А., Григорьева А.С. Влагооборот в атмосфере. – Л.: Гидрометеоиздат, 1963.
 • Зверева С.В. Задачник по общей метеорологии: атмосфера, оптика, электричество, акустика.- Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 125 с.
 • Зубенюк Л.И. Испарение на континентах. – Л., 1976.
 • Зубенюк Л.И. Тепловой баланс континентов.- Труды Всесоюзного научн. Метеоролог. Совещан., т.ІV.- Л., Гидрометеоиздат, 1962.
 • Исаев А.А. Экологическая климатология: Учебное пособие. 2001.
 • Исследование изменений климата и влагооборота. Под ред. М.И. Будыко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990.- 128 с.
 • Исследования генезиса климата.-М.: Наука, 1974.
 • Исследования теплообмена в атмосфере .- М., 1964.
 • Кантер Ц.А. Программа исследований глобальных атмосферных процессов (ПИГАП).- Саратов, 1976.- 17 с.
 • Кароль И.Л. Введение в динамику климата Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.-214 с.
 • Кастров В.Г. Избранные работы по физике атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968.
 • Кац А.Л. Циркуляция в стратосфере и мезосфере.- Л., 1968.
 • Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. 2001.
 • Кислов А.В. Модели климата для географических исследований (качество результатов моделирования) Вестник МГУ, сер. 5. География.2001. № 1, с. 3-10.
 • Климат полярных районов. /Под ред. Е.П.Борисенкова.- Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
 • Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии.-М.: Гидрометеоиздат, 1988.-338 с.
 • Климатология. /под ред. О.А.Дроздова/.- Л.,1989.-с.488-523.
 • Климаты Африки. /Под ред. А.Н.Лебедева, О.С.Сорочан.-Л.: Гидрометеоиздат, 1967.
 • Климаты Зарубежной Азии. /Под ред. А.Н.Лебедева, И.Д.Копанева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
 • Кобченко Ю.Ф. Російсько-український метеорологічний словник. – Х., 1998.-278 с.
 • Кобышева Н.Б., Наровлянский Г.Я. Климатическая обработка метеорологической информации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
 • Коваленко А.П., Мельничук .М. До характеристики радіаційного режиму криволісся з сосни гірської в Карпатах. Укр. ботан. журн., 1969, вип. 26, № 6.
 • Кондратьев И.Я. Международная геосферно-биосферная программа (МГБП): состояние и перспективы. Изв. Всес. Геогр. О-ва.-1991.-123, № 3. – с. 209-215.- Рус.
 • Кондратьев К.Я. Химия атмосферы и климат. // Фотохимические процессы земных атмосфер. – М., 1990. – с. 123-133. – Рус.
 • Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.К. Радиационный режим наклонных поверхностей. – Л., 1978.
 • Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
 • Костицын В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М., 1984, 96 с. Рос.
 • Котляков В.М., Лорнус К. Изменения климата за последний ледниково-межледниковый цикл по данным ледяных кернов.- Известия АН СССР, сер. Географическая.-1989, №3.
 • Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж.Е. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. – Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002 . – с. 224 – 272.
 • Критерии и характеристики экстремальных климатических явлений. /Под ред. В.Ф. Логинова, Б.И. Созонова/- Л.: Гидрометеоиздат, 1986.-192 с.
 • Крыстанов Л. Избранные труды по физике атмосферы. Под ред. акад. Е.К. Федорова. – Л., Гидрометеоиздат, 1968.
 • Ку Нан Лиоу. Основы радиационных процессов в атмосфере. – Л., 1984.
 • Кулібіда М.І., Космік Н.М. Порівняльна оцінка справджувальності довготермінових прогнозів погоди. Вісник аграрної науки, квітень 2009 р.- с. 80-81.
 • Курбаткин Г.П. Гидрологические модели климата. –М.: “Природа”, 1981, №10. – с. 43-55.
 • Ладюри де Руа. История климата с 1000 года.-Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
 • Лебедев А.Н. Характерные особенности климата Западной Европы. // Труды ГГО.- 1980.-Вып. 44.
 • Литкенс Е.С. Служба кислотных дождей.// Природа., 1991. – № 6.- с.84-85.
 • Ліпінський B.М. Держгідромет України. Укр. геогр. журнал.- 1993, №2, -с. 63-64.
 • Лоренц Э.Н. Природа и теория общей циркуляции атмосферы. Л., 1970.
 • Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня и завтра? – Л: Гидрометеоиздат, 1985.-176 с.
 • Любимова Е.А. Термика Земли и Луны.- М.: Наука, 1968.-279 с.
 • Марчук Г.И., Кондратьев К.Я., Козодеров В.В., Хворостянов В.И. Облака и климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 511 с.
 • Матвеев Л.Г. Курс общей метеорологии: физика атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1976.-639 с.
 • Махоткин Л.Г. Многолетний ход величин атмосферного электричества по наблюдениям ГГО.- Тр. Гл. Геофиз. обсерв. – 1990. – № 527. с. 3-7.- Рус.
 • Мелешко В.П., Голицын Г.С., Володин Е.М., Мохов И.И. и др. Расчет составляющих водного баланса на водосбореКаспийского моря с помощью ансамбля моделей общей циркуляции атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1998. Т.34, № 4.
 • Метеорология южного полушария. /Под ред. Ч.У.Нютона. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976.
 • Методика и аппаратура для метеорологических измерений. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986,-126 с.
 • Методика и технические средства обеспечения метеорологических наблюдений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 208 с.
 • Миховер З.М. Климатология тропосферы.- Л.: Гидрометеоиздат,1983.
 • Монин А.С. Вращение Земли и климат .- Л.: Гидрометеоиздат, 1972.
 • Монин А.С., Шишков Ю.А. История климата.-Л., 1979.- 405 с.
 • Нарвлянский Т.Я., Каунина М.Е., Кобышева Н.В. Климатология. Ч.2. Условия, формы развития и характеристика климатов земного шара.-Л.: Изд-во ЛВИКА, 1971.
 • Несмелова Н.А. и др. Климатические ресурсы и их прикладное использование. –М.: Изд-во МГУ, 1989.-159 с.
 • Оболенский В.Н. Основи метеорології. Держтехвидав України, 1937.- 376 с.
 • Пальмен Э., Ньютон Ч. Циркуляционные системы атмосферы.- Л., 1973.
 • Пищинка И.М. Географічний підхід до формування мережі метеорологічних спостережень. Укр. геогр. журнал.- 1994,- №3, -с. 34-41.
 • Пищолка В.М. Географічний підхід до формування мережі метеорологічних спостережень. Укр. геогр. журнал, 1994, – № 3, с.34 – 41.
 • Погода, климат, экология Москвы (совместно с МосЦГМС) / Под ред. Ф.Я.Клинова.1995.
 • Поляк И.И. Многомерные статистические модели клмата.- Л.: Гидрометеоиздат,1989.-183 с.
 • Приходько М.Г. Справочник инженера синоптика.- Л.: Гидрометеоиздат, 1986.- 327 с.
 • Радиационный климат Арктики. – Л., 1963.
 • Ракипова Л.Р., Ефимова Л.К. Динамика верхних слоев атмосферы. – Л., 1975.
 • Рамкова Конвекція ООН про зміну клімату. – Відомості Верховної Ради України, 1996. №50.-с.279.
 • Роджер Г. Барри Погода и климат в горах. – Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984.- 305 с.
 • Сазонов Б.И. Ритмика потеплений климата Евразии. Тр. Гл. геофиз. обсерв. – 1990. № 531.- с. 127-132. Рус.
 • Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи.- Л.:Гидрометеоиздат, 1991.-239 с.
 • Сбор, накопление и обработка гидрометеорологической информации. – М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ие, 1988.-128 с.
 • Селезнев С.М. Всемирная метеорологическая организация.-Л.: Гидрометеоиздат, 1973.
 • Семенченко Б.А. Физическая метеорология. 2002.
 • Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию. – Л.: «Недра», 1980. – 248 с. Рос.
 • Современное состояние и тенденции изменения климата. // Бюл. Всем. метеорол. орг. – 1990. 39, №1. – с. 40-44. Рус.
 • Соколихина Н.Н., Архипкин В.С., Алексеева Л.И. Основы гидрометеорологических баз данных: Учебное пособие. 2003.
 • Строение планетарного пограничного слоя атмосферы. – Л., 1979.
 • Суркова Г.В. Химия атмосферы: Учебное пособие. 2002.
 • Тверский П.Н. Курс метеорологии (Физика атмосферы). Л., Гидрометеоиздат, 1962.
 • Теория климата.-Л.: Гидрометеоиздат, 1967.
 • Торопов П.А. Усовершенствование типизации синоптических процессов Л.В. Клименко для условий современной циркуляции атмосферы. –М.: Весн. Моск. ун-та. Сер. География. 2001. №5. –с. 14-21.
 • Тронов М.в. Ледники и климат.- Л.: Гидрометеоиздат, 1966.
 • ТРОПЕКС – 74, т.1. Л., 1976
 • Фалькевич А.И. Динамика и энергетика внутритропической зоны конвергенции. – Л.: Гидрометидат, 1979.
 • Физика климата. / Под ред. С.С. Хмельцова /. – М., 1990, – 92 с.
 • Флинт Р. История Земли. – М.: Прогресс, 1978, с.130-164.
 • Ханевская Н.В. Температурный режим свободной атмосферы над Северным полушарием. – Л., 1968.
 • Хргиан А.Х. Очерки развития метеорологии. – Л., Гидрометеоиздат, 1959.- 325 с.
 • Хромов С.П. Мусоны в общей циркуляции атмосферы. – Л., 1956.
 • Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь.- Л.: Гидрометеоиздат, 1974.
 • Циркуляция атмосферы в тропиках. – Л., 1971.
 • Циркуляция в атмосфере и гидросфере Индийского океана. – Л., 1974
 • Чанышева С.Г. Местные ветры Средней Азии.- Л., 1966.
 • Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 147 с.
 • Шапаев В.М. Климатология. Взаимодействие океана с атмосферой и формирование климата. –Л.: Изд-во ЛГМИ, 1974.
 • Щербань М.І. Клімати земної кулі. – К., 1986.- 166 с.
 • Ясманов Н.А. Древние климаты Земли.- Л.: Гидрометеоиздат, 1966.

Матеріали

Матеріали курсу доступні для зареєстрованих у команді “Метеорологія з основами кліматології” на корпоративній платформі Університету MS Teams.

Силабус: Метеорологія з основами кліматології. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус