Магістерський семінар (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-22сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Мета проходження виробничої (переддипломної) практики на підприємстві чи в установі, з якими укладено договір: поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навички практичної роботи зі спеціальності; ознайомитись з виробничим напрямом роботи туристичної установи чи підприємства та практичною роботою; опрацювати, зібрати та узагальнити матеріал з теми магістерської роботи.
Основні цілі виробничої (переддипломної) практики: вивчення особливостей професійної діяльності в туристичних організаціях різного типу (туристичних підприємствах, в бюджетних установах, організаціях і підприємствах різних суб`єктів господарювання); закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення туристичної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення робочої документації.

У підсумку проходження практики студенти повинні знати:
– законодавчі та інструктивні документи в сфері туристичної діяльності;
– сучасні форми підприємницької діяльності в туризмі;
– проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в сфері туризму.

Вміти:
– прогнозувати та аналізувати можливості виникнення негативних та позитивних тенденцій розвитку туристичної галузі на різних рівнях;
– аналізувати основні показники туристичної діяльності і на їх основі прогнозувати перспективи роботи підприємства;
– аналізувати тенденції розвитку та перспективи туризму на міжнародному ринку;
– визначати доцільність використання зарубіжного досвіду стосовно умов роботи конкретного підприємства, фірми, підрозділу чи установи;
– оформляти документи, що стосуються питань туристичної діяльності;
– підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали.

Рекомендована література

Основна:

 • Бабарицька  В.  К.  Менеджмент  туризму.  Туроперайтинг.  Понятійно-термінологічні  основи,  сервісне  забезпечення  турпродукту:  навчальний посібник/ В Бабарицька, О. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 288 с. – (Бібліотека професійного менеджера)
 • Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 248 с.
 •  Герасименко  В.Г.  Ліцензування  туристичної діяльності в  контексті міжнародного  досвіду  /  В.Г.Герасименко,  С.С.Галасюк  // Журнал європейської економіки: науковий журнал. Том 10 (No4). – Тернопіль: ТНЕУ, 15 2011. – С.402-414.
 • Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч. пос./ В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.
 • Любіцева  О.О.  Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  – К.:Альтпрес, 2003. – 104 с.
 • Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 275 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • 8.Організація  туризму:  підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Любіцева О.О., Бабрицька В.К.  Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. –  К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с. 2.Мальська М.П., Худо В.В.  Туристичний бізнес: теорія та  практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол  Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. – К.: Рокор, 2001.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. – К. : Грамота, 2006. – 264 с.

Інформаційні ресурси:

 • Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
 • Департамент туризму та курортів при Мінекономрозвитку України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 • Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/