Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-22сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Мета курсу-  формувати у студентів систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у туризмі з метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами наукових досліджень. Забезпечити  набуття  студентами  вмінь  підготовки  наукових  доповідей  та їхнього рецензування.

Основними цілями вивчення дисципліни “Магістерський семінар” є формування в студентів системи вмінь щодо підготовки та представлення наукових доповідей, їхнього рецензування, доповнення, постановки запитань доповідачу; забезпечити засвоєння та поглиблення студентами знань про властивості індустрії туризму.

Після завершення цього курсу студент знатиме:

 • напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи;
 • основи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • види джерел інформації для провадження екологічних досліджень;
 • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
 • загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи.

Вмітиме:

 • визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі туризму, формулювати мету та завдання дослідження;
 • правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію;
 • оформлювати результати наукової роботи;
 • складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи;
 • складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної роботи.

Конкретизуються відповідно до спеціальності і випливають із поставленої мети. Зазначається перелік знань, умінь та навиків, необхідних для освоєння дисципліни, а також перелік конкретних нових знань, умінь та навиків, які отримує студент після її освоєння.

 

Рекомендована література

Основна:

 • Основи  наукових досліджень. Організація самостійної  та  наукової роботи студента: навч. Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С. Б. Рибак [та ін..] -К.:ВД «Професіонал», 2006. –208 с.2.Шейко В.М.
 • Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. –2-ге вид.,перероб.ідоп. –К.: Знання,2002. –295 с.
 • Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. –Суми: Університетська книга, 2011. –224с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. Навчально методичні матеріали для підготовки кваліфікацфйної роботи. Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра туризму. 2020.
 • Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів географічного факультету зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. –43 с.
 • Методика та організація  наукових досліджень  :  Навч.  посіб.  /  О.  П. Кириленко,  В.  В.  Письменний,  Н.  М.  Ткачуктаін.;  заред.  О.  П. Кириленко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 196 с.
 • Науменко О. М. Методика організації наукових досліджень в умовах запровадження компютерно-орієнтованих засобів навчання [Електорнний ресурс].–Режим доступу:  http://archive.  ndove.  gov.  ua/e-journals/ITZN/em20/content/10nomsof. Htm
 • Вимоги до оформлення статей. [Електорнний ресурс].–Режим доступу: https://nau.edu.ua › site › variables › docs › docsmenu

Допоміжна:

 • Кучик  О.  С.,  Мальський  М.  З. Основні  вимоги  до  написання  та оформлення  дипломної  роботи  (методичні  вказівки  для  студентів спеціальностей  “міжнародні  відносини”,  „міжнародне  право”, “країнознавство” факультету міжнародних відносин). -Львів: Факультет міжнародних  відносин  Львівського  національного  університету  імені Івана Франка. –Львів, 2001. –24 с.
 • Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2004. – 105 с.
 • Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Л.: ЛНІ, 2003. – 443 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус