Ландшафтознавство (014Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Яворський Б. І.ГРО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21сдоцент Матвіїв В. П.

Опис курсу

Мета: ознайомлення з теоретичними основами синтетичного, комплексного розділу фізичної географії – ландшафтознавства. Формування системного географічного мислення, комплексного бачення та розуміння рприроди земної поверхні.

Завдання: 1) ознайомлення з історією розвитку ландшафтних ідей; 2) вивчення закономірностей диференціації географічної оболонки; 3) ознайомлення з ієрархією природних територіальних комплексів; 4) освоєння структурно-генетичних та функціонально-динамічних аспектів вчення про ландшафт; 5) ознайомлення із систематикою ландшафтів; 6) вивчення закономірностей взаємодії людини і ландшафтів та їх наслідків.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію розвитку ландшафтних ідей і ландшафтознавства; закономірності регіональної та локальної диференціації географічної оболонки на природні територіальні комплекси різних рангів; закономірності структури, функціонування, динаміки і розвитку ландшафтів; принципи класифікації ландшафтів та їх механізми реакції на господарську діяльність людини.

вміти: картографувати морфологічні одиниці ландшафтів різних рангів, пізнавати їх генезис, сучасні функціонально-динамічні процеси, систематизувати природні територіальні комплекси, аналізувати їх горизонтальну і вертикальну структуру, давати рекомендації щодо регіонального використання змінених людиною ландшафтів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Роздатковий матеріал для практичних робіт: топографічні карти, космознімки, комплексні описи-характеристики природних територіальних комплексів;
 • Ландшафтні карти України та Українських Карпат.

Базова:

 • Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.
 • Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.
 • МіллерГ.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.-Львів, 2002.-172 с.

Допоміжна:

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с.
 • Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. – 182 с.
 • Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., Наука, 1980.-264с.
 • Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 505 с.
 • Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения//География и современность.-Ленинград, 1982.-С.17-50
 • Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с.
 • Ландшафтоведение: теория и практика // Вопросы географии. – М., 1982. – Сб. 12.1 – 208 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: Знання, 2003.-499с.
 • Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.
 • Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.-286 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 2002.-229 с.
 • Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 272 с.
 • Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. – Москва: Наука,1988.-192 с.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць.-К.,2000.-400 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.
 • Солнцев Н.А. К теориии природных комплексов // Вестник МГУ, Сер.5. География. – 1968.-№3. С.14-27
 • Солнцев Н.А. Проблема устойчивости ландшафтов// Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География.-1984.-№1-С.14-19.
 • Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, Наука, 1978. – 319 с.

Матеріали

Силабус навчальної дисципліни