Курсова робота (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
590ГРТ-31сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-32сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-33сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Курсова робота передбачає дослідження за обраною тематикою, зокрема проведення досліджень в закладах туристичного та готельно-ресторанного господарства, ознайомлення із тенденціями розвитку туристичної сфери. Курсова робота дає змогу студентам вивчити та глибше дослідити проблематику теми, яка становить більше зацікавлення студента. Наприклад, види та напрями діяльності туристичних фірм, дослідження історико-культурних та природних ресурсів регіонів і ін.

Метою курсової роботи є навчити студентів застосовувати наукові методи, принципи і підходи для дослідження обраної проблеми, аналізу і знаходження шляхів покращення.

Основні завдання курсової роботи:

–  освоїти польові і камеральні методи дослідження природних, історико-культурних та інфраструктурних туристичних об’єктів;

– ознайомитися   із   визначними  регіональними  туристичними центрами, маршрутами, виробничою матеріально-технічною  та  організаційно-функціональною структурою     управління рекреаційно-туристичними підприємствами.

– оволодіти здатністю аналізувати сучасний стан туристичної індустрії та ринку туристичних послуг виявляти перспективи розвиту, давати рекомендації та знаходити способи вирішення існуючих проблем.

У результаті написання курсової роботи студенти повинні:

знати:

 • основні принципи і методи польових і кабінетних досліджень туристичних ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів;
 • методи аналізу та опрацювання інформації;
 • проблеми освоєння  туристичних  ресурсів, туристичних підприємств, розвитку  туризму;

вміти:

 • використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму
 • аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території та використовувати його при створенні туристичного продукту
 • розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму;
 • надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного управління у сфері гостинності;
 • здійснити комплексну оцінку ефективності розвитку туризму на основі врахування різноманітних показників.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 275 с.
 • Любіцева  О.О.  Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  – К.:Альтпрес, 2003. – 104 с.
 • Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 248 с.
 • Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч. пос./ В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Організація  туризму:  підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007.
 • Стеченко Д. М.., Методологія наукових досліджень: підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
 • Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльность: підручник – 3-тє видання, К.6 Знання – Прес, 2003. – 205 с.
 • Білим П.А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П.А.Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім.. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 40 с.
 • Колесников О.В. Основи наукових досліджень./ О.В.Колесников. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 144 с.
 • Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін.-ВНТУ, 2014. -180 с.

 Допоміжна:

 • Любіцева О.О., Бабрицька В.К.  Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. –  К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В.  Туристичний бізнес: теорія та  практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол  Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. – К.: Рокор, 2001.

Інформаційні ресурси:

 • Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
 • Департамент туризму  та курортів при Мінекономрозвитку України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 • Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс] –
 • 16 режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Наукова  бібліотека  НУВГП  (м. Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75) / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії).