Курсова робота (106, геоекол. і фіз. геогр., 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
530ГрФ-31сдоцент Матвіїв В. П.
ГрФ-32сСмалійчук Г. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Курсова робота» є закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Метою курсової роботи є

 • закріпити знання з теорії та методики краєзнавства, геоекології, ландшафтознавства, рекреації і геоінформаційних систем набуті під час аудиторних занять;
 • здобути навики комплексних загальнонаукових і прикладних геоеколгічних досліджень;
 • встановити певні територіальні особливості ландшафтної оболонки, формулювати закономірності розвитку окремих складових господарства та ін.

Основні завдання курсової роботи:

це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в загальному підсумку повинні бути адекватні цій меті. В цілому завдання курсової роботи мають відображати її зміст та відповідати назвам розділів.

Оволодіти:

 • методикою збору та опрацювання фондових (картографічних, цифрових, звітних та інших фактичних) даних, інформації з літературних джерел, методами оцінки ресурсного, екологічного та інших потенціалів природних територіальних комплексів різного рангу та придатності їх для тих чи інших видів господарського використання, природоохоронних, дослідницьких чи освітніх цілей.
 • методикою опрацювання електронних карт, які складаються з графічної складової (межі територій або місцерозташування об’єктів) і пов’язаною з ними атрибутивною інформацією (текстовою, числовою та аудіовізуальною).
 • методикою загальнонаукового та прикладного велико- та середньомасштабного картографування – методикою складання структурних, інвентаризаційних, оціночних, рекомендаційних, прогнозних та інших прикладних загальногеографічних карт і профілів;

Навчитись:

 • систематизувати та узагальнювати зібрані матеріали й представляти їх у картографічній формі, таблицях і графіках, набути навиків опрацювання та створення банків географічної інформації на основі геоінформаційних технологій;
 • на основі зібраних власних матеріалів навчитись комплексно характеризувати територію, фізико-географічні об’єкти та явища, встановлювати взаємозв’язки, залежності та закономірності, розробляти рекомендації наукового та прикладного характеру, робити наукові висновки;
 • Виконати конкретні науково-дослідні завдання спрямовані на реалізацію індивідуальної дослідницької теми (тема і завдання узгоджуються з індивідуальним науковим керівником) і результати оформити у вигляді курсового проекту.

Після завершення цього курсу студент

Знатиме:

 • основні принципи і методи загальногеографічних досліджень;
 • чинники формування території дослідження;
 • будову геокомплексів території дослідження і ключової ділянки;
 • взаємозв’язки між компонентами геокомплексів;
 • антропогенні трансформації геокомплексів території дослідження.
 • краєзеавчу характеристику району дослідження;
 • парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.

Вмітиме:

 • використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем;
 • пояснювати особливості організації географічного простору, оцінювати потенціал території, у тім числі природний, ресурсний, демографічний, економічний, культурний;
 • застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства;
 • картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і процеси, проводити типологію, класифікацію, районування;
 • знати цілі сталого розвитку та пропонувати конкретні заходи для їх досягнення в Україні або регіонах.

Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Володіти навиками усного та писемного мовлення державною та іноземною мовою з використанням фахової географічної термінології

Рекомендована література

Основна:

Додаткова

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с.
 • Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. – 182 с.
 • Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., Наука, 1980.-264с.
 • Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 505 с.
 • Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения//География и современность.-Ленинград, 1982.-С.17-50
 • Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с.
 • Круглов І. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну Верхнього Дністра [Стаття] / І. Круглов // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 312–320.
 • Круглов І. С. Геоінформаційний аспект організації державного земельного кадастру України [Збірка доповідей] / І. С. Круглов // Budownictwo i Inzyneria Srodowiska (Rzeszow, Poland). – 1998. – Т. 29. – С. 85–93.
 • Ландшафтоведение: теория и практика // Вопросы географии. – М., 1982. – Сб. 12.1 – 208 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: Знання, 2003.-499с.
 • Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 2002.-229 с.
 • Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 272 с.
 • Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. – Москва: Наука,1988.-192 с.
 • Природа Українських Карпат.-Львів: Вид-во Львів. ун-ту.1968. 265с.
 • Природа Львівської (Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Рівненської, Тернопільської) області / Під ред. К.І. Геренчука. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. 1981.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць.-К.,2000.-400 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.
 • Солнцев Н.А. К теориии природных комплексов // Вестник МГУ, Сер.5. География. – 1968.-№3. С.14-27
 • Солнцев Н.А. Проблема устойчивости ландшафтов// Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География.-1984.-№1-С.14-19.
 • Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, Наука, 1978. – 319 с.