Курортологія (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Монастирський В. Р.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Монастирський В. Р.
ГРГ-41сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Метою дисципліни “Курортологія” є отримання майбутніми фахівцями сфери готельно-ресторанного бізнесу професійних знань у сфері історичного розвитку та сучасного стану санаторно-курортної справи в Україні та світі. Основна мета дисципліни “Курортологія” – надати студентам сучасне та систематичне викладення базових знань з питань сучасного стану курортної справи в Україні та світі.

Завданням вивчення дисципліни “Курортологія” є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань:

– теоретико-методологічних засад курортної справи;

– особливостей впливу природно-ресурсних факторів на розвиток курортної справи;

– вивчення гідромінеральних природних лікувальних ресурсів;

– ознайомлення з принципами організації курортної справи;

– загальних уявлень про курорти та їх типологію;

– характеристики рекреаційної сітки;

– методів санаторно-курортного лікування;

– географії курортів світу та України;

– раціонального використання та збереження курортних ресурсів.

Результатом вивчення дисципліни “Курортологія” володіють компетенціями майбутніх фахівців професійно оперувати інформацією стосовно визначення основ санаторно-курортної справи в Україні та в різних країнах світу, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів. Вивчення дисципліни “Курортологія” тісно пов’язано з усіма дисциплінами географічного блоку, а також буде сприяти більш якісному освоєнню студентами напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа” комплексу фахових дисциплін з організації галузі, менеджменту і маркетингу в туризмі, курортології.

Предмет вивчення з дисципліни є діяльність курортної інфраструктури

Студент повинен знати:

-структуру та зміст навчальної дисципліни;

-основні терміни, поняття і визначення;

-законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні;

-основні типи природних лікувальних чинників, їх поширення по території України та вплив на здоров’я й самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях курортних установ;

-принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів а також закономірності формування курортно-рекреаційних районів на території України;

-інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану здоров’я на курортах Світу та в Україні;

-основні тенденції розвитку курортів Світу. Студент повинен оволодіти знаннями:

– формулювати основні поняття та положення курсу;

– знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну а також Інтернет інформацію по основних темах курсу;

– використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності;

– аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;

– характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх лікувальний профіль та спеціалізацію.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Базова література:

 • Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2013. –202 с.
 • Заваріка Г.М. Курортна справа : навч.посіб. К.: «Центр учбової літератури»,2017.264 с.
 • Кравець О.М., РябєвА.А.Курортологія: підручник. Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.167 с.
 • Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 343 с.
 • Полчанінова І. Л. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –107с.

Допоміжна література:

 • Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. – К.: Обрії, 2007. -96 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України / О.О. Бейдик. – К.: ВЦ КНУ, 2001. – 396 с
 • Дахно I.I. Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. – К.: Мапа, 2004. – 606 с
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – Л.: Ліга-прес, 2005. – 819 с
 • Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Лібра, 1996. – 397 с.
 • Масляк П.О. Географія Африки / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – К.: Стафед-2, 2000. – 159 с
 • Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2004. – 105 с.
 • Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. – К.: Альтпрес, 2006. – 263 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 311 с.
 • Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Л.: ЛНІ, 2003. – 443 с.
 • Про курорти : Закон України від 05.10.2000р.No 2026-III. Дата оновлення:02.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14(дата звернення:27.08.2016).
 • Мендела І. Я. Розвиток курортів Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господар-ство.2017. Вип. 14(2). С. 40-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__10( дата звернення: 27.08.2016).
 • Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.2018. Вип.7. С. 130-135. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhMv_2018_7_21(дата звернення 28.08. 2016).