Інновації у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Жук Ю. І.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ГРГ-41сЖук Ю. І.
ГРГ-42сЖук Ю. І.

Опис курсу

Мета:оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними технологіями в ресторанному, готельному господарстві. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та повинні створити необхідні умови для розширення, прискорення і підвищення ефективності формування і реалізації різних інновацій (продуктових, технологічних, соціальних тощо), спрямованих на розробку і впровадження конкурентоспроможного продукту на рівні міжнародних стандартів.

 Завдання:

 • визначення особливостей і динаміки трансформації форматів закладів ресторанного господарства у відповідності до змін ресторанного бізнесу;
 • визначення напрямів розвитку інноваційних форм сервісу різноформатних закладів ресторанного господарства;
 • розширення і поглиблення знань щодо інноваційних форм надання професійних послуг;
 • оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними технологіями в готельному господарстві;
 • формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами індустрії гостинності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • особливості розвитку нових форматів закладів індустрії гостинності (ресторанні та готельні підприємства) та їх трансформацію на сучасному вітчизняному ринку;
 • інноваційні формио бслуговування та форми надання професійних послуг у закладах ресторанного та готельного господарства;
 • теоріїінноваційного розвиткуресторанних та готельних господарств, характеристику інноваційних ознак та форм розвитку економіки;
 • методи прогнозування і планування нововведень на рівні ресторанних та готельних підприємств як інструментарій реалізації інноваційних технологій;
 • основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій ресторанних та готельних підприємств;

вміти:

 • використовуючи міжнародний та вітчизняний досвід, формувати та впроваджувати інновації в діяльність підприємств індустрії гостинності;
 • керувати напрямами і варіантами розвитку підприємств індустрії гостинності у нестабільному ринковому середовищі;
 • формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств  індустрії гостинності.

Рекомендована література

 Базова

 • Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В.О. Василенко. – ЦУЛ ; Фенікс, 2003. – 440 с.
 • Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 131 с.
 • Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в готельному господарстві» / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 89 с.
 • Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудованиегостиниц и ресторанов / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 352 с.
 • Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. – Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 224 с.
 • Мальська, М. П. Готельнийбізнес: теорія та практика :підручник. / Мальська М. П. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с.
 • Новиков В.С. Инновации в туризме. -М.: ИЦ «Академия», 2007. – 208 с.

 

Допоміжна

 • Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №2(8).
 • Пащута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 118 с.
 • П’ятницька Г. Сучасні проблеми інноваційного розвитку ресторанного господарства України / Г. П’ятницька, О. Григоренко // Вісник КНТЕУ. – 2005. – №1. – С.5-11.
 • П’ятницька Г.Т Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька // Економіка розвитку. – 2013. – №1(65). – С.122-126.
 • Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства / О.М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №16. – С.224-228.
 • Організаціяобслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбовоїлітератури, 2011 – 584 с.

 

Інформаційні ресурси

 • Барабаш Є.В. Інноваційні технології в готельному бізнесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/barabash.htm.
 • Саненко Л.І. Принципи впровадження інноваційних технологій в готелях та їх переваги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/sanenko.htm
 • Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com/.
 • Сайт Європейської асоціації трансферу технологій, інновацій та промислової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.codris.ru
 • Сайт присвячений інноваціям та інвестиціям. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.innopolis.info
 • Сайд Державного агентства України з інвестицій та інновацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua