Готельне та ресторанне господарство України (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Безручко Л. С.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРГ-41сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-42сдоцент Безручко Л. С.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад функціонування готельного і ресторанного господарства України, тенденцій готельно-ресторанної справи у країні, сучасного стану та перспектив розвитку готельно-ресторанної інфраструктури у межах країни.
Цілі курсу:
• вивчення особливостей готельного і ресторанного господарства України;
• дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства країни;
• визначення територіальних особливостей розвитку готельно-ресторанного господарства у різних областях України;
• прогнозування перспектив розвитку готельно-ресторанної сфери.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати: особливості функціонування та розвитку сфери гостинності в Україні; закономірності розвитку готельно-ресторанного господарства в країні; територіальну диференціацію закладів готельного і ресторанного господарства в Україні; основні готельні ланцюги представлені на території країни.
вміти: визначити соціально-економічні чинники розвитку готельно-ресторанного господарства в країні; використовувати методику дослідження ринку готельних та ресторанних послуг у країні; аналізувати специфіку розвитку готельно-ресторанного господарства у різних областях та містах України; прогнозувати розвиток готельно-ресторанного господарства в Україні.

Рекомендована література

Основна:         

 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 472 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової лі- тератури, 2011 – 584 с.
 • Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013.-408 с.

Допоміжна:

 • Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутво-рення, конкуренцiя, державне регулювання: Навч. посiбник/ Л.Г. Ага-фонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
 • Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2006. ~ 448 с.
 • Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Муніч І.М, Уніфіковані технології готельних послуг / За ред.. проф. B.K. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос. – К: Центр учбової літератури, 2007.
 • Мунін Г.Б., Зимійов А.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О., Максимець К.П., Роглєв Х.И. Управління сучасним готельним комплексом: Навч.посіб. /За редакцією члена-кор. HAH України, д.е.н., професора СІ. Дорогунцова. – К.: Ліра – К, 2005. – 520 с.
 • Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навчальний посібник / під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.Кондор, 2008. – 460
 • Нечаюк Л.І., Нечаюк H.H. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 346 с.
 • Роглєв Х.Й., Маркелов В.М. Організація обслуговування в готельних комплексах. – К.: КУТЕП, 2004. – 174 с.
 • Ткаченко Т.І., Гаврилюк СП. Економіка готельного господарства і туризму / Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2005. – 179 с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. В.К.Федорченко. – К.: Вища шк., 2001. – 327 с.

 Інформаційні ресурси:

 • Аналітичні публікації з проблем гостинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com.ua.
 • Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 • Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wttc.org/.
 • Державна туристична Адміністрації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/.
 • Державний Фонд фундаментальних досліджень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dffd.gov.ua/.
 • Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Силабус: Готельне та ресторанне господарство України. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус