Геоурбаністика

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Грфм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грфм-52

Опис курсу

 

Мета: оволодіти знаннями з геоурбаністики, зокрема таких питань: урбанізація як міждисциплінарний об’єкт дослідження; поняття міського середовища та міського способу
життя; еволюція міст; загальні риси і регіональні особливості сучасної урбанізації; класифікація міст; особливості функціонування агломерацій, мегалополісів, метрополій,
розвиток глобальних міст; процеси субурбанізації; просторова структура міст; соціальнокультурні фактори урбанізації; соціальна сегрегація міського простору; проблеми
урбанізації в різних країнах світу; проблеми сталого розвитку міст; урбанізаційні процеси в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:головні теоретичні положення геоурбаністики, закономірності геопросторової організації міського населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України.
вміти:користуватися різноманітними джерелами інформації про міське розселення та урбанізаційні процеси, аналізувати їх і формулювати висновки, здійснювати
просторовий аналіз розвитку та функціонування окремих міських поселень, агломерацій, мегалополісів, метрополійних ареалів. Оцінювати характер і гостроту проблем міського
розвитку. Передбачати тенденції розвитку міст, агломерацій, мегалополісів. Рекомендувати заходи стосовно регулювання міського розселення та сталого розвитку міст. Графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

Рекомендована література

Базова
1. Гладкий О.В., Іщук С.І. Географія міст. Геоурбаністика. Підручник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 300 с.
2.Дронова О. Л.Геоурбаністика : навч. посіб. / О. Л. Дронова. – К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 419 с.
3.Україна. Огляд урбанізації. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк, 2015. – 195 с.

Допоміжна
1. Адамс Дж.Геоурбанистика в США: современные проблемы и направления исследований / Пер. с англ. – М., 1986.
2. Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.
3. Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010.
4. Боже-Гарнье Ж, Шабо Ж. Очерки по географии городов. – М.: Прогрес, 1967.
5. Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда. – М., 1982.
6. Влах М.Р. Географія населення: словник-довідник. – Видав. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
7. Габрель М. М.Простороваорганізаціямістобудівних систем. – К.: АСС, 2004.
8. Генеральна схема плануваннятериторіїУкраїни // Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
9. Генеральний план розвитку м. Львова до 2025 р. – Режим доступу: www.cityadm.lviv.ua
10. Географічна енциклопедія України.  К., 19891992.
11. Глазычев В. Урбанистика. – Москва: Европа, 2008.
12. Глобальный город: теория и реальность // Под ред. Слуки Н.А. – М.: “Авангпион”, 2007.
13. Гольц Г.А. Транспорт и расселение. – М., 1981.
14. Горин В.Б., Лисюченко В.В. Знаменитые столицы и города мира. Справочник. – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000.
15. Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
16. Гудзеляк І. І. Трансформація міського розселення Львівської області // Матеріали міжнародного наукового семінару “Львівська суспільно-географічна школа у
національному та європейському вимірах”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 333-338.
17. Гудзеляк І. І. Демоісторичний розвиток міста Львова // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць / Відп. Ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 105–107.
18. Гудзеляк І. І., Івах, Я.Є., Перхач О.Р. Проблеми формування Дублянського сектору Львівської міської агломерації // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 410–418. (співавт. Івах Я., Перхач О.)
19. Гудзеляк І.І. Глобалізаційні аспекти урбанізації // Географія в інформаційному суспільстві. Збірникнауковихпраць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – С. 280–282.
20. Гудзеляк І.І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 34). – 2013. – С. 101–106.
21. Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація у місті Львові / І.І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 41. – Львів, 2013. – С. 109–116.
22. Гудзеляк І.І. Геоурбаністичні дослідження Володимира Кубійовича // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис – Тернопіль, 2017. – Випуск 35. – С. 18 – 21.
23. Гутнов А.Е. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984.
24. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
25. Денисенко О.О. Процесиметрополізації: світогосподарський аспект: монографія. – К.: Інститутгеографії НАН України, 2012.
26. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2006.
27. Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). – К.: РВПС України НАН України, К.: «Фенікс», 2010.
28. Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Під ред. Данилишина Б.М. – К.: РВПС України НАН України, 2006.
29. Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Географія поселень Львівської області. Навч.посібн. – Львів: ВНТЛ, 2001.
30. Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Дуже малі поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : Монографія.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
31. Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение. – М., 1991.
32. Закон України “Про основимістобудування”.– Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
33. Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконаленя адміністративно-територіального устрою України: монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. ‒ 332 с.
34. Івченко А. Міста України. Довідник. – К.: “Картографія”, 1999.
35. Івченко А. Містечка України. Довідник. – К.:“Картографія”, 2000.
36. Изменениегородскогопространства в Украине / Под. ред. Л.Г. Руденко. – К.: Реферат, 2013. – 160 с.
37. Коваленко П.С. Развитие городов. – К., 1980.
38. Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины. – К., 1990.
39. Ле Корбюзье.Три формы расселения. Афинская хартия / Пер. с фр. – М., 1976.
40. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. – М., 1987.
41. Лаппо Г.М. Географиягородов: Учебн. Пособие для геогр. ф-товвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 480 с.
42. Львів. Комплексний атлас / О. Шаблій, С. Матковський, О. Вісьтак та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2012.
43. Методы изучения расселения // Под ред. Г.М. Лаппо, В.А. Шупера. – М., 1987.
44. Назарук М.М.Львів у ХХ столітті. Соціально-екологічнийаналіз. – Львів, 2008.
45. Перцик Е.Н. Города мира: География мировой урбанизации. – М.: Международн. отнош., 1999. – 373 с. 12
46. Перцик Е.Н. Районнаяпланировка (территориальноепланирование): учеб. пособие для студентоввузов. – М.: Гардарики, 2006.
47. Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация. Курс лекций. – М.: Изд-во РОУ, 1994.
48. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міського розселення в Українській РСР. – К., 1972.
49. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР. – К., 1977.
50. Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. – К., 1983.
51. Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільногеографічне дослідження: монографія. – К.: Наук. думка, 2016.
52. Політико-адміністративний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2006.
53. Посацький Б.С.Основиурбаністики. Навч. посібн. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2010.
54. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ століття): Монографія – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
Політехніка”, 2007.
55. Салій І. Українськіміста: питаннявласності і муніципальногоуправління. – К., 2001.
56. Соціально-економічна географія України: навч. посібн. // За ред. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000.
57. Степаненко А.В. Социально-экономическое развитие городов. – К., 1988.
58. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Планування території: навчальний посібник – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 268 с.
59. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: “Астропринт”, 2009.
60. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики – Одеса: “Астропринт”, 2005.
61. Фомин И.А. Город в системе населенных мест. – К., 1986.
62. Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. – 289 с.
63. Хорев Б.С. Мировой урбанизм на переломе. – М., 1992.
64. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
65. Шаблій О.І. Суспільна географія: у 2-х кн. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.
66. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА