Сталий розвиток ландшафтів Українських Карпат (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Буряник О. О.ГрФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрФМ-21сБуряник О. О.

Опис курсу

Мета курсу передбачає ознайомлення студентів з концепцією сталого розвитку гірських територій та практикою її застосування.
Основні цілі курсу:
1) ознайомлення з поняттям сталий розвиток;
2) розгляд прикладів застосування концепції сталого розвитку у практиці охорони природи;
3) вивчення основних принципів та підходів формування сталого розвитку.

Рекомендована література

Базова:

 • Future we want. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=R.
 • Глобальні цілі сталого розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// www. ua. undp. org/ content/ ukraine/ uk/ home/ sustainable- development-goals.html.
 • Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_164#Text
 • Національна екологічна політика України. http://www.un.org.ua /files/national_ecology.pdf.
 • Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Конвенцію ратифіковано Законом N 257/94-ВР від 29.11.94. Дата набуття чинності для України: 07.02.1995 –http://www.ecolife.org.ua/laws/inter/1992/06.php;
 • Проект Закону України “Про Державну програму збереження біорізноманіття України на 2005- 2025 роки” http://www.sukraine.kharkov.ua/bio_zu.html.
 • Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? / М. А. Голубець // Український географічний журнал. – 2006. – No 2. С. 66–69.
 • Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. 288 с.
 • Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. – К.: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. – 72 с.
 • Стратегіясталогорозвитку.Підручник(БоголюбовВ.М., КлименкоМ.О., МельникЛ.Г., Прилипко В.А., Клименко Л.В.). –Херсон: Олді-плюс, 2012 – 444 с.
 • Melnyk A., Lavruk M., Burianyk O.. Landscape research and education about nature based on the example of National Park Skole Beskids (Ukraine). Geography and tourism. 6. No. 2 (2018). S. 59-70.
 • Burianyk O.O., Melnyk A.V. Landscape-cognitive trail “To the mountain Vysoky Verkh” (National Park “Skole Beskids”). Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):571-586
 • Zoriana V. Hostiuk1, Olesia O. Burianyk2, Mykola M. Karabiniuk.3 Landscape Principles of Optimization of Functional Zoning of «Hutsulshchyna» National Nature Park. Geol. Geograph. Geology, 31(3). р. 450-459. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/44544/1/935-Article%20Text-1405-1-10-20220922.pdf
 • Буряник О. О., Карабінюк М. М., Гостюк З.В. Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків, 2021. Том 35. С. 83-93.

Додаткова:

 • Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства: навч.-метод. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 518 с.
 • Цілі розвитку тисячоліття (Україна: 2010) Національна доповідь. http://www.undp.org.ua/files/ua_52412MDGS_UKRAINE2010_REP_ukr.pdf http://ukraine2015.org.ua/about;
 • Національна екологічна політика України. http://www.un.org.ua/files/national_ecology.pdf.
 • Екологія. Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.