Фізична географія материків (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Костів Л. Я.ГРО-31с, ГРО-32с
664доцент Костів Л. Я.ГРО-31с, ГРО-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРО-31сдоцент Костів Л. Я.
ГРО-32сдоцент Костів Л. Я.
648ГРО-31сдоцент Костів Л. Я.
ГрФ-32сдоцент Костів Л. Я.

Опис курсу

Розглядаються основні чинники формування природи Африки, Австралії, Південної та Північної Америк, Антарктиди, Євразії та Світового океану: геолого-тектонічна будова та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі – диференціація природи материків та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн та областей,аналізуються основні екологічні проблеми регіонів, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи

Мета: формування у студентів системи знань про природу материків і океанів та їхніх великих підрозділів.

Основними завданнями курсу є: опанувати головні риси тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон, з’ясувати причини їхнього формування та закономірності розподілу; вивчити фізико-географічну диференціацію та з’ясувати її чинники; вивчити географічну номенклатуру.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • історію вивчення природи материків і океанів;
 • тектоніку, геологію, рельєф, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність, природні зони та фізико-географічні регіони та причини їхнього формування;
 • фізико-географічні підрозділи материків і океанів, їхні головні риси та сучасний стан;

вміти:

 • визначати критерії існуючого фізико-географічного районування суші;
 • складати покомпонентну та комплексну характеристику природи окремих материків та їхніх фізико-географічних підрозділів;
 • виявляти подібні та відмінні риси природи материків та океанів, їхніх фізико-географічних одиниць у цілому;
 • розкривати чинники формування природи материків, їхніх фізико-географічних регіонів;
 • пояснити причини територіальних відмінностей у розподілі властивостей компонентів та елементів по материках та їхніх фізико-географічних одиницях;
 • розкривати вплив природних умов на характер господарювання у різних частинах материків; визначати екологічні проблеми материків та океанів природного походження на основі аналізу тематичних карт;
 • аналізувати особливості територіального розподілу компонентів та елементів географічної оболонки, материків та їхніх фізико-географічних регіонів;
 • розкривати зв’язки між різними компонентами та елементами географічної оболонки у межах материків та  їхніх фізико-географічних одиниць.

Рекомендована література

Базова

 1. Атлас вчителя. К. : Картографія, 2010. 328 с.
 2. Физическая география материков и океанов / Под ред. А.М.Рябчикова. Москва: Высш. шк., 1988. 590 с.
 3. Костів Л.Я. Фізична географія материків і океанів. Африка : нав.-методичний посібник. Львів, 2017. – 184 с.
 4. Костів Л.Я. Регіональна фізична географія. Євразія: навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 336 с.
 5. Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природа мира. Ландшафты. Москва: Мысль, 1989.
  504 с.

Допоміжна

Матеріали

Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих в команді «Фізична географія материків і океанів» на платформі ЛНУ MS Teаms