Фізична географія материків та океанів

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Костів Л. Я.ГРО-31с
664доцент Костів Л. Я.ГРО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРО-31сдоцент Костів Л. Я.
648ГРО-31сдоцент Костів Л. Я.

Опис курсу

Розглядаються основні чинники формування природи Африки, Австралії, Південної та Північної Америк, Антарктиди, Євразії та Світового океану: геолого-тектонічна будова та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі – диференціація природи материків та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн та областей,аналізуються основні екологічні проблеми регіонів, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи

Мета: формування у студентів системи знань про природу материків і океанів та їхніх великих підрозділів.

Основними завданнями курсу є: опанувати головні риси тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон, з’ясувати причини їхнього формування та закономірності розподілу; вивчити фізико-географічну диференціацію та з’ясувати її чинники; вивчити географічну номенклатуру.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • історію вивчення природи материків і океанів;
 • тектоніку, геологію, рельєф, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність, природні зони та фізико-географічні регіони та причини їхнього формування;
 • фізико-географічні підрозділи материків і океанів, їхні головні риси та сучасний стан;

вміти:

 • визначати критерії існуючого фізико-географічного районування суші;
 • складати покомпонентну та комплексну характеристику природи окремих материків та їхніх фізико-географічних підрозділів;
 • виявляти подібні та відмінні риси природи материків та океанів, їхніх фізико-географічних одиниць у цілому;
 • розкривати чинники формування природи материків, їхніх фізико-географічних регіонів;
 • пояснити причини територіальних відмінностей у розподілі властивостей компонентів та елементів по материках та їхніх фізико-географічних одиницях;
 • розкривати вплив природних умов на характер господарювання у різних частинах материків; визначати екологічні проблеми материків та океанів природного походження на основі аналізу тематичних карт;
 • аналізувати особливості територіального розподілу компонентів та елементів географічної оболонки, материків та їхніх фізико-географічних регіонів;
 • розкривати зв’язки між різними компонентами та елементами географічної оболонки у межах материків та  їхніх фізико-географічних одиниць.

Рекомендована література

 • Атласвчителя. К. : Картографія, 2010. – 328 с.
 • Атласмира. – ГУГК, 1981.
 • Географическийатласдляучителейсреднейшколы. – М.: ГУГК, 1985. – 259 с.
 • Физическаягеографияматериков и океанов / Подред. А.М.Рябчикова. М.: Высш. шк., 1988. 590 с.
 • Власова Т. В.Физическаягеографияматериков (с прилегающимичастямиокеанов): в 2 ч. М. : Просвещение, 1986. Ч. 1–2.
 • Костів Л.Я. Фізичнагеографіяматериків і океанів. Африка : нав.-методинийпосібник. Львів, 2017. – 184 с.
 • РегіональнафізичнагеографіяповерхніЗемлі / Д. Ковалишин, О. Волік, П. Демʼянчуктаін. Тернопіль, 2013. – 512 с.
 • Допоміжна
 • Алексеева Н. Н. СовременныеландшафтызарубежнойАзии. М. : Геос, 2000.
 • Ананьєв Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфологияматериков и океанов. М. : МГУ, 1987. – 275 с.
 • Африка: энциклоп. справоч. Т. 1-2. / Гл. ред. А. Громыко. М. : Сов. энциклопедия, 1986.
 • Бабаев А.Г. Пустыни. Природамира. М. : Мысль, 1986.
 • Богданов Д.В. РегиональнаяфизическаягеографияМировогоокеана Л. : Гидрометеоиздат., 1985. – 312 с.
 • Власова Г.В. Физическаягеографияматериков. М.: Просвещение, 1976.
 • Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическаягеографияматериков и океанов, М. : Academia, 2005.
 • Гаврилюк В.С. ФізичнагеографіяПівденноїАмерики: навч. посібник. К. : Вищашкола, 1993. – 135 с.
 • Галай И. П., Жучкевич В. А., Рылюк Г. Я. Физическаягеографияматериков и океанов: учеб. пособие: В 2 ч. Минск : Университетское, 1988.
 • Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. ПриродаМира. М. : Мысль, 1987.
 • Глазовская М.А. Почвызарубежныхстран. М., 1983.
 • Долгушин Л.Д., Осипова Г.В. Ледники. Природамира. М.: Мысль, 1989.
 • Забродская М.П. Факторыпространственнойдифференциацииматериков. НапримереАфрики. Воронеж, 1983.
 • Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природамира. Ландшафты. М.: Мысль, 1989. 504 с.
 • Калесник С.В. ОбщиегеографическиезакономерностиЗемли. М. : Мир, 1970.
 • Кист А. Австралия и островаТихогоокеана. М. : Прогресс, 1980. 267 с.
 • Ковалишин Д.І. Практикум з фізичноїгеографіїматериків і океанів. Тернопіль : Підручники, посібники, 1999.
 • Кукурудза С. І. Біогеографія. Львів : Видавн. центр ЛНУ іменіІванаФранка, 2006. 504 с.
 • Леонтьев O. K. ФизическаягеографияМировогоокеана. М. : МГУ, 1982. 200 с.
 • Лобова Е.В., Хабаров А.В. Почвы. Природамира. М. : Мысль, 1983. 340 с.
 • Макунина А. А. Физическаягеография СССР. М. : Изд-воМоск. ун-та, 1985. 296 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. ФізичнагеографіяУкраїни: Підручник. К.: Знання, 2006. 510 с.
 • Міхелі С.В. ФізичнагеографіяПівнічноїАмерики: навч. посібник. Київ : Перун, 2019. 284 с.
 • Міхелі С.В. ФізичнагеографіяЄвразії: навч. посібник. Київ : Перун, 2019. 286 с.
 • Мильков Ф. Н., Гвоздецкий Н. А. Физическаягеография СССР. М. : Мысль, 1976. 448 с.
 • Мухин Г.И. Австралия и Океания. М.: Высшаяшкола, 1967.
 • Петрушина М. Н., Самойлова Г. С., Щербакова Л. Н. Физическая география России и сопредельных территорий. М. : Изд-во МГУ, 2002.
 • Половина І. П.ФізичнагеографіяЄвропи: Навч. посіб. К.: АртЕК, 1998. 272 с.
 • Притула Т. Ю. Еремина В. А., Спрялин А. Н. Физическаягеографияматериков и океанов. М. : Владос, 2003.
 • Раковская Э. М., Давыдова М. И. Физическая география России. Азиатская часть. Кавказ и Урал. М.: Владос, 2001, Ч. 2.
 • Романова, Э. Л. СовременныеландшафтыЕвразии. М. : Изд-во МГУ, 1997.
 • Тушинский Г. К., Давыдова М. И. Физическаягеография СССР. М. : Просвещение, 1976. 543 с.
 • Физическаягеография СССР. М. : Высшаяшкола, 1976. 272 с.
 • Шубаев Л. П. Общееземлеведение. М.: Высш. школа, 1977. 455 с.
 • Щербань М.І. Кліматиземноїкулі / Щербань М.І. – К. : Рад. школа, 1986. – 234 с.

Матеріали

Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих в команді «Фізична географія материків і океанів» на платформі ЛНУ MS Teаms

Силабус:

Завантажити силабус