Еволюція наукових концепцій в науках про Землю

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Яцишин А. М.ГрНМ-21с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21с-2

Опис курсу

Мета освітнього компонента ‒ через аналіз змін у методах, засобах геоморфологічних і палеогеографічних досліджень поглибити у магістрів розуміння геоморфології, палеогеографії як складових частин спеціальності 103 Науки про Землю, окреслити їхнє місце в системі Наук про Землю, розкрити трансформацію уявлень про наукові та прикладні аспекти геоморфологічних, палеогеографічних досліджень.

Цілі, які досягаються під час вивчення дисципліни “Еволюція наукових концепцій в науках про Землю”:

 • формується поглиблене розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку в умовах глобальних змін геоморфосистем;
 • формується здатність застосовувати набуті знання для розуміння циклічності природних умов в антропогені, розвитку геоморфологічних процесів в умовах глобальних змін клімату і породжених ними геозагроз;
 • магістри оволодівають сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні геоморфосистем.

Рекомендована література

Основна:

 • Амелічев Г. М., Климчук О. Б. Кримські печери // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу https:// esu.com.ua/article-1113
 • Андрейчук В. Н. Кадастр печер Західно-Українського регіону // Проблеми вивчення, екології та охорони печер. ‒ Київ, 1987. 243 с.
 • Богуцький А., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: етапи розвитку, здобутки та виклики // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01 (11). С. 30–70.
 • БондарчукВ. Г. Геоморфологія УРСР. – К. : Радянська школа, 1949. 243 с.
 • Бойко Р. Розвиток геоморфології в Західній Україні за останні 100 років // Історія української географії і картографії. 1995. С. 157‒158.
 • Веклич М. Ф. Палеогеографія: сучасний етап, головні завдання // Український географічний журнал. 1999. № 3. С. 12–18.
 • Виржиківський Р. Геологічна мапа України. Пляншети ХХVI‒6 і ХХVIІ‒6 (Наддністрянщина: Могилів‒Ямпіль). – К. : Укр. Геол.-разв. трест. 1933. 259 с.
 • Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання / відп. ред. І. В. Мельничук. ‒ К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999. 188 с.
 • Гляціал і перигляціал Волинського Полісся : матеріали ХІІІ українсько-польського семінару. Шацьк, 11–15 вересня 2005 р). – Львів : ВЦ Львів. ун-ту, 2005. 249 с.
 • Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття : зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 305 с.
 • Гофштейн І. Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров’я. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. 131 с.
 • Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. 560 с.
 • Климчук О. Б. Гідрогеологічні умови розвитку і генезис карстових порожнин в неогенових сульфатних відкладах Волино-Подільського артезіанського басейну // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук. – Київ, 1999. 25 с.
 • Ковальська Л. В. Геоморфологія сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя // Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук. – Львів, 2005. 20 с.
 • Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття. – Львів : Меркатор, 1999. 188 с.
 • Кравчук Я. Рельєф Українських Карпат : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021 576 с.
 • Крокос В. І. Матеріали до характеристики четвертинних покладів східної і південної України // Матеріали дослідження ґрунтів України. Секція ґрунтознавства. – Харків, 1927. Т. 9. Вип. 5. С. 1–325.
 • Лесовий покрив Північного Причорномор’я. Збірник наукових праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани, 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін, KARTPOL s.c. Lublin, 2013. 268с.
 • Лунгерсгаузен Л. Геологічна еволюція Поділля і південного Наддністров’я // Труди молодих учених. – Київ : Вид-во АН УРСР. 1941. С. 9–90.
 • Маринич О.М. Структура географiчноï науки та ïï сучасний стан в Украïнi // Украïнский географ. 1963. №  С. 4–8.
 • Нагірний В. Історичний розвиток палеогеоморфології в Україні та її місце в системі наук про Землю // Історія української географії і картографії. 1995. С. 98–101.
 • Найдавніші леси Поділля і Покуття : проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії : зб. наук. праць (до ХVІ українсько-польського семінару. Скала-Подільська, 13–16 вересня 2009 р). – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 246 с.
 • Палієнко В. П., Барщевський М.Є., Бортник С. Ю., Палієнко Е. Т., Вахрушев Б. О., Кравчук Я. С., Гнатюк Р. М., Зінько Ю. М. Загальне геоморфологічне районування території України // Український географічний журнал. 2004. №  С. 3‒11.
 • ПалієнкоВ.П., Спиця Р. О., Багмет О. Б. Геоморфологія в Національній академії наук України // Укр. геогр. журн. 2018, 3 (103). С. 3‒15.
 • Полянський Ю. Подільські етюди : Збірник матем.-прир.-лікар. секції наук. тов-ва ім. Шевченка. – Львів, Т.XX. 193 с.
 • Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу : матеріали ХIV українсько-польського семінару (Луцьк, 12–16 вересня 2007р.) / [гол. ред. А. Богуцький]. – Львів, 2007. 272с.
 • Проскурняк М. М., Андрейчук В. М. Структура закарстованих ландшафтів : Теорія. Методика. Регіональні особливості. – Чернівці : Рута, 1998. 120 с.
 • СоколовськийІ. Закономірності розвитку рельєфу України. – К.: Наук. думка, 1973. 215 с.
 • Рельєф України : навч. посібник / [Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв, Я. С. Кравчук, Е. Т. Палієнко, Г. І. Рудько, В. В. Стецюк]; За загальною редакцією В. В. Стецюка. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2010. 688 с.
 • ТутковськийП.А. Загальне землезнавство: Підручник для шкіл і для самоосвіти. – Харків : ДВУ, 1927. 496 с.
 • Цись П. М. Геоморфологія УРСР. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 223с.
 • Boggs Jr., Sam Principles of Sedimentology and Stratigraphy (3rd Edition). Prentice Hall, New Jersey, 2001. 770 p.
 • Bogucki Wołoszyn P., Gaigalas A., Meleszyte M., Zalesski I. Glacigeniczny kompleks Polesia Wołyńskiego, stanowiska Rostań i Kalinówka // Przewodnik Wycieczkowy IV Zjazdu Geomorfologów Polskich. Glówne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan actualny i perspektywy / Red. R. Dobrowolski. – Lublin, 1998. T. III. P. 65–81.
 • BridgeJohn, DemiccoRobert Earth Surface Processes. Landforms and Sediment Deposits. Cambridge University Press, 2008. 815 p.
 • Brodzikowski K., Van LoonJ. Glacigenic Sediments // Developments in sedimentology. 1991. Vol. 49. P. 1‒674.
 • Dаvis W. M. The Rivers and Valleys of Pennsylvania // National Geographic Magazine. 1889. 1. Р.183‒253.
 • Dаvis W. M. The Geographical Cycle // Geogr. Journ., 1899. Vol. XIV. P. 216–284.
 • Dаvis W. M. Die erklärende Besehreibund der Land-formeen, 2-te Aufl. Leipzig-Berlin, 1924. 234 p.
 • Davis W. M. Origin oflimestone caverns // Bull. off the Geol. Soc. of America, 1930. Vol. 41. № 3. P. 475– 626.
 • Klimchouk, FordD., Palmer A., Dreybrodt W. (eds.). Speleogenesis : Evolution of Karst Aquifere. Huntsville; Nalt, Speleol. Soc., 2000. 495 р.
 • ŁanczontM., BoguckiA., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A, Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. –  530, 15 September 2019, P. 59–77.
 • Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) // Studia geologica Polonica / [red. T. Madeyskiej]. – Kraków, 2002. Vol. 119. Cz. III. 391 s.
 • Nichols Gary Sedimentology and Stratigraphy. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, UK, 2009. 432 p.
 • Penck A. Die Formen der Landoberfläche und Verschiebungen der Klimagürtel // Sitz Ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss, 1913. № 4. Р. 7–29.
 • Penck A. Morpholaagie der Erdoberfläche teil 2. Stuttgart, 1894. 324 p.
 • Flint Richard Foster Glacial and Pleistocene geology. New York‒London, 1957. 575 p.
 • Ford, WilliamsP. Karst geomorphology and hydrology. London : Unwin hyman, 1989. 602 р.

Допоміжна:

 • БогуцькийА., Волошин П. Лесовий покрив Волинської височини // Українське Полісся : вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. праць. – Луцьк : Надстир’я, 1998. С. 105–107.
 • Богуцький А. Яцишин А., Ланчонт М., Плотніков А. Розріз перигляціального алювію в долині Дністра і його палеогеографічний аналіз // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ., 2007. Вип. 34. С. 12–18.
 • Богуцький А., ВолошинП. Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Рівне (Волинська височина) // Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2008. Вип. 35. С. 7–15.
 • Богуцький А., ВолошинП. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Коршів (Волинська височина) // Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2013. Вип. 42. С. 11–21.
 • Бончковський О. С. Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) // Фізична географія та геоморфологія. 2014. Вип. 4. С. 44–51.
 • Бончковський О. С. Особливості соліфлюкційних процесів у плейстоцені на території Волинської височини // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 3. С. 177–178.
 • ВекличМ. Ф. Основні етапи розвитку річкових долин // Геоморфологія річкових долин України. – Київ : Наук. думка, 1965. С. 7–26.
 • Веклич М. Ф., Веклич Ю. М. Деякі глобальні та регіональні закономірності і напрямки розвитку палеоклімату // Український географічний журнал. 2000. № 4. С. 3–12.
 • Волік О., Свинко Й. Травертинові відклади Поділля. – Тернопіль : Вид-во Підручники і посібники, 2008. 144 с.
 • Дублянський В. З історії досліджень печер в Україні // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. Вип. 1(1). С. 68‒75.
 • Кудрін Л. М. До питання про походження карстових печер Поділля // Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. – Тернопіль-Кременець, 1963. С. 46‒48.
 • Ломаєв О. О. Умови розвитку та районування карсту Волино-Поділля // Фізична географія та геоморфологія. 1970. Вип. 1. С. 33‒38.
 • Радзієвський В. О. У печерних лабіринтах Тернопільщини. – Київ, 1967. 63 с.
 • Рудницький С. Знадоби до морфології підкарпатського сточища Дністра. // Зб. Матем.-природописн. лікар. секції НТШ. – Львів, 1907. Т. 11. С. 1–80.
 • Рудницький С. Знадоби до морфольогії подільського сточища Дністра // Зб. матем.-природ.-лікар. секції НТШ. – Львів, 1908. Т. 16. 311 с.
 • Соколовський І. Л. Закономірності розвитку рельєфу України. – Київ, 1973. 174с.
 • ЯцишинА., П.Гембіца Вивченість голоценового етапу формування передкарпатської частини долини Дністра // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2020. Вип. 01 (11). С. 118–139.
 • GębicaP., JacyszynA., Krąpiec M., Budek A., Czumak N., Starkel L., Andrejczuk W., Ridush B. Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland // Quaternary International. Volume 415, 2016. P. 55–66.
 • Gębica, StarkelL., Jacyšyn A., Krąpiec M. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpatian Foreland // Quaternary International. 2012. Vol. 30. S. 1–12.
 • TerpiłowskiS., GodlewskaA., Łanczont M., Bogucki A., Hołub B., Jacyszyn A., Dmytruk R., Kusiak J., Mroczek P., Zieliński P., Woronko  Osady glacigeniczne maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego na Ukraińskim Podkarpaciu: aspekt paleośrodowiskowy i stratygraficzny // XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski “Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin, 2–6.09.2013 r. – Warszawa, 2013. S. 86–87.

Інформаційні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/.

Силабус: Еволюція наукових концепцій в науках про Землю. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус