Еолові процеси і проблеми опустинення

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дубіс Л. Ф.ГрНМ-21с-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21сдоцент Дубіс Л. Ф.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо формування та особливостей морфології сучасного і давнього (реліктового) еолового рельєфу, факторів розвитку та причин активізації еолових процесів, оволодіння методами їх дослідження. Важливими складовими курсу є набуття студентами розуміння прикладного значення вивчення еолових процесів, їхньої ролі у формуванні рельєфу Землі, а також висвітлення проблем опустелювання, зокрема території північної Африки, локальної активізації еолових процесів на території України, у тім числі на Поліссі.

Завдання дисципліни «Еолові процеси і проблеми опустелювання»:

 • ознайомити студентів з об’єктом, предметом дослідження та головними завданнями еолової геоморфології, її місцем і значенням в науках про Землю;
 • розкрити головні наукові концепції та теорії формування еолового рельєфу;
 • сформувати у студента знання про методи дослідження еолового рельєфу, сучасних і давніх еолових процесів, вміння їх використовувати у наукових і практичних дослідженнях;
 • розкрити закономірності розвитку і поширення еолових процесів на Землі, проаналізувати основні чинники їх формування;
 • сформувати у студента знання про закономірності формування вітропіщаного потоку, його ерозійну, транспортуючу та акумулятивну складові, його роль й формуванні сучасного та давнього (реліктового) рельєфу;
 • сформувати у студента знання про типи еолового рельєфу та закономірності поширення на Землі;
 • розкрити причини активізації еолових процесів та проблеми опустелювання, у тім числі на територіях Північної Африки та України;
 • проаналізувати зміни клімату та його вплив на розвиток еолових процесів у минулому та сьогоденні;
 • сформувати навики комплексного вивчення еолового рельєфу та оцінки розвитку сучасних і давніх еолових процесів;
 • показати вплив діяльності людини на активізації еолових процесів, у тім числі й внаслідок трансформації рельєфу внаслідок видобування бурштину та військових дій.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Основна:

 • Livingstone I., Warren A. Aeolian Geomorphology: A New Introduction / I. Livingstone, A. Warren (Editor). – Wiley-Blackwell, 2019. – 336 p.
 • Święchowicz J., Michno A. Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej / J. Święchowicz, A. Michno (red.). – Kraków, 2016. – 392 s.
 • Gutiérrez F., Gutiérrez M. Landforms of the Earth/ F. Gutiérrez, M. Gutiérrez. – Springer, 2016. – 270 p.
 • Parsons A. J., Abrahams D. Geomorphology of Desert Environments / A.J. Parsons, A.D. Abrahams. – Springer Netherlands, 2009. – 831p.
 • Герасименко Н. П. Палеогеографія четвертинного періоду України (палеоландшафти): підручник / Н. П. Герасименко. – Київ: Прінт-Сервіс, 2020. – 296с.
 • Dubis L. Genesa form ostańcowych – Biala Pustynia, obniżenie Farafry, pustynia Zachodnia (badania wstępne) / Dubis, M. Dłużewski, R. Jakubik // Warsztaty geomorfologiczne. Egipt 5-22.04.2002. – Warszawa, 2002. – S.11–15.
 • Barczuk A. Rozwój pól wydmowych Ergu Chebbi / A. Barczuk, M.Dłużewski, Dubis, К. Skotcki // Geograficzne i geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Maroka. Warsztaty geomorfologiczne Maroko 29.04-04.05.2006. – Warszawa, 2006. – S. 187–217.
 • Barczuk A. Natural and anthropogenic fagtors of the development of Erg Chebbi / A. Barczuk, M. Dłużewski, Dubis // Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco) ; [еd. by S. Skiba, K. Krzemień] ; Prace i Studia Geograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 119–133.
 • The World’s Largest Deserts / Geology.com https://geology.com/records/largest-desert.shtml
 • The Great Deserts of the World and Where They Are Located
 • https://www.mapquest.com/travel/great-deserts-of-the-world-and-where-they-are-located/
 • 1 New study finds world’s largest desert, the Sahara, has grown by 10 percent since 1920 / National Science Foundation https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=244804
 • Roskin J. Aeolian-fluvial processes control landscape evolution along dunefield margins of the northwestern Negev (Israel) since the late Quaternary / L. Robins, J. Roskin, L. Yu, R. Bookman, N. Greenbaum // Quaternary Science Reviews. – Volume 285. – 2022, 107520, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107520
 • Dubis L., Dłużewski M. Wybrane formy ostańcowe Północnej Sahary jako przykład działalności erozji eolicznej / L. Dubis, M. Dłużewski // VI Zjazd Geomorfologów Polskich „Środowiska górskie – ewolucja rzeźby” Jelenia Góra, 11-14 września 2002, Wrocław,  – P. 38–40.
 • Dubis L., Dłużewski M. Erozyjne formy ostańcowe – jardangi jako wskaźnik tempa deflacji / L. Dubis, M. Dłużewski // Warsztaty geomorfologiczne. Egipt 5-22.04.2002, Warszawa, 2002. – P. 28–42.
 • Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся: авт. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук / Л.Ф. Дубіс. – Київ, 2013. – 42 с.
 • Дубіс Л. Ф. Науково-методичні засади дослідження морфології реліктових дюн правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс, Ю. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 82–87
 • Дубіс Л. Палеогеографічні умови розвитку еолових процесів та утворення дюн правобережної частини Українського Полісся наприкінці пізнього плейстоцену / Л. Дубіс // Географія і сучасність. Сер. 4. – 2012. – Вип. 15 (27). – С. 39–52.
 • Дубіс Л. Фази інтенсивного розвитку еолових процесів і дюноутворення правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2012. – Вип. 612–613 ; Географія. – С. 40–45.
 • Дубіс Л. Ф. Еоловий палеоморфогенез: основні положення, проблеми та перспективи дослідження / Л. Ф. Дубіс // Наукові записки Таврійського ун-ту. Сер. Географія. – 2011. – Т. 24(63), № 2, ч. 1. – С. 66–73.
 • Бортник С. Ю. Ідеї еолового морфогенезу в працях П. А. Тутковського / С. Ю. Бортник, Л. Ф Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 55. – С. 87–98.
 • Дубіс Л. Ф. Дослідження мікроскопії кварцових зерен: історія розвитку та перспективи використання для палеогеографічних реконструкцій еолових процесів / Л. Ф. Дубіс // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 111–119.
 • Карпенко H.I. Рельєф морських берегів: навч. посіб.: [для вищих навч. закл.] / Н.І. Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.

Інформаційні ресурси:

 • Періодичні наукові фахові українські та міжнародні часописи, у тім числі Aeolian Research;
 • Інформаційні ресурси наукових бібліотек;
 • Ресурс Google Earth.

Силабус: Еолові процеси і проблеми опустелювання. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус