Енологія і барна карта (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Жук Ю. І.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРГ-21сЖук Ю. І.
ГРГ-22сЖук Ю. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Енолоія і барна карта» є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й планувати професійну діяльність; поглиблення,систематизація, закріплення і розширення фундаментальних теоретичних і практичних знань зі спеціальності; вироблення вміння практичного використання теоретичних матеріалів, роботи зі спеціальною нормативною літературою, довідковими виданнями тощо; відпрацювання навиків самостійної роботи й оволодіння методикою складання барної карти з елементами творчого пошуку та ініціативності; підготовка студентів до самостійної роботи в умовах сучасної діяльності закладів ресторанного господарства та підприємств, які виробляють продукти харчування на основі прогресивних досягнень науки і техніки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Енолоія і барна карта» є:

 • оволодіння теоретичними знаннями з енології;
 • виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку енології в сучасних умовах;
 • формувати знання з наукових основ зберігання і вживання алкогольних напоїв, особливо вина, шляхом поглибленого вивчення впливу такої продукції на організм людини,
 • підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від тематичного направлення бару;
 • засвоєння студентами знань з організаційних, економічних, технологічних, технічних, соціально-психологічних проблем, які виникають в результаті діяльності барів в Україні у сучасних умовах;
 • вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань.

Результати вивчення дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • визначення предмету, його структуру, базові поняття;
 • теоретичні питання, які розглядаються при опрацюванні лекційного курсу;
 • нові тенденції в обслуговуванні споживачів в барах;
 • місце і роль енології в індустрії гостинності;
 • вимоги до сомельє;
 • інновації в енології та при формуванні барних карт.

вміти:

 • організовувати та планувати інноваційну діяльність барів;
 • складати барну карту;
 • розрізняти і дегустувати різні сорти вин;
 • розрізняти різні види алкоголю та коктейлів;
 • розуміти важливість та відповідальність споживання алкоголю.

Рекомендована література

Базова

 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навч. пос. – К.: центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280с.
 • Матюшенко Р.В. Барна справа та організація роботи сомельє [Eлектронний ресурс]: конспект лекцій для студ.   напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч/ Р.В.Матюшенко.- К.: НУХТ, 2014. – 156 с.
 • Пятницька Н.О. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручн. для ВУЗів /За ред. проф. Н.О. Пятницької. К.: Київ. нац. торг. -екон. ун -т, 2005. – 632с.
 • Ростовський В.С. Барна справа: підручник [для студ. вищ. навч. закл] / Ростовський В.С, Шамян С.М. / -К.: Центр учбової літератури, 2008. – 312с.
 • Чалова Н.В. Сучасна енциклопедія найвідоміших алкогольних і безалкогольних напоїв, приготовлених власноруч /Н.В. Чалова /, – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2009. – 288с.

Допоміжна

 • Про захист прав споживачів : Закон України від 15.12.1993 р. – № 3682-ХІІ.
 • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. – № 4004-ХІІ.
 • Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» : Закон України від 20.06.1995 р.
 • Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23.12.1997 р. – № 771/97-ВР.
 • ДСТУ 3278- 95 «Стандартизація послуг. Основні положення».
 • ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К. : Держспоживстандарт України, 2004.
 • Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 р. – № 215.
 • Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. – № 108.
 • Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження правил обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування : Наказ Держ. ком. України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. – № 37.
 • Санітарні правила та норми 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов».
 • Санітарні правила та норми 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое».
 • Правила роботи підприємств громадського харчування : Наказ міністра зовніш. екон. зв’язків і торгівлі України від 03.07.1995 р. – № 129.
 • Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування : Наказ міністра зовніш. екон. зв’язків і торгівлі України від 24.06.1996 р. – № 349.
 • Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі : Наказ міністра зовніш. екон. зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. – № 369.
 • Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування : Наказ міністра економіки та з питань європ. інтеграції України від 03.01.2003 р. – № 2.