Екстремальні види туризму (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Красько А. Б.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-22сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Екстремальні види туризму» дає змогу студентам зрозуміти, що екстремальний туризм – один із самих перспективних видів туризму, що залучає до себе усе більше людей різного віку.

Мета дисципліни – сформувати у студентів теоретичні знання щодо туристичної діяльності і на основі вивчення та аналізу екстремально-курортного потенціалу країн, окреслити шляхи організації екстремального туризму в Україні.

Завдання курсу:

 • сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення екстремального туризму;
 • ознайомлення з найпоширенішими видами екстремального туризму: пішохідним, водним, гірським, повітряним, спелео-, кінним тощо;
 • розвивати уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
 • навчити працювати з географічними картами під час подорожей;
 • удосконалити технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань;
 • виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, туристичних походів тощо;
 • уміння організовувати туристичні походи.

         В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • географічні засади територіальної організації екстремальних видів
 • туризму;
 • історичні передумови розвитку екстремального туризму;
 • правові аспекти функціонування сучасного екстремального туризму в Україні;
 • особливості організації окремих видів екстремального туризму в Україні і світі: виявляти спільні і відмінні риси;
 • підходи до науково-дослідної роботи студентів з вивчення географії екстремального туризму України;
 • мотиви і цілі учасників екстремальних турів;
 • джерела інформаційного забезпечення дисципліни.

        вміти:

 • орієнтуватися на місцевості в конкретних умовах;
 • користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, вміти її опрацьовувати;
 • наносити на топографічну карту пішохідний туристичний маршрут;
 • оцінювати особливості екстремальних видів туризму в Україні за класифікаційними ознаками;
 • організовувати та проводити подорожі з окремих видів туризму (водних, гірських, повітряних, спелео, кінних тощо);
 • формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури.

Рекомендована література

 Базова література:

 • Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-
  Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.
 • Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.
 • Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2008. – 280 с.
 • Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Мальська М.П. Екстремальні види туризму : Навчально-методичні вказівки / М.П. Мальська, А.Б.Ховалко. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2016 – 51 с.
 • Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с.
 • Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.

 Допоміжна:

 •  Вахрушев Б.А. Узагальнення світового досвіду по створенню та функціонуванню карстово-спелеологічних національних парків і туристсько-екскурсійних спелеокомплексів карстових ландшафтів / Б.А. Вахрушев, Е.А. Топоркова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія. – 2001. – Вип. 2. – С.24-31.
 • Каздобін К.О. Річки України – деякі маршрути і поради // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 3. – С. 44-50.
 • Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 • Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес» , 2002.
 • Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. / О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130.
 • Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 • Пилипюк А.В. Види спелеокористування та стійкість спелеокомплексів / А.В. Пилипюк // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Обрій, 2015. Випуск V. – С. 67-68.
 • Пилипюк А.В. Стан, можливості та перспективи розвитку спортивного спелеотуризму в Україні / А.В. Пилипюк, І.О. Колотуха / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України” // Збірник наукових праць. – Кіровоград. – КЛА НАУ, 2015. – С. 202-211.
 • Пилипюк А.В. Практичні роботи з курсу «Географія спелеотуризму і спелеорекреації» (Навчально-методичний комплекс для студ.географ.ф-ту). Кропивницький : ФОП Піскова, 2017. – 172 с.: іл.
 • Положення про визначення туристських вітрильних суден як спортивних та порядок їх обліку (наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 21.05.2004 р. № 1561) // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2005. – № 8. – С. 6-8.
 • Постанова президії Федерації спортивного туризму України “Про перелік класифікованих печер України” // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 61-66.
 • Радзиевский В.О. Спелеологические исследования Тернопольской области / В.О. Радзиевский // Состояние и задачи карстово-спелеологических исследований. – Львов, 1975. – С. 65-66.
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344
 • Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.

Інформаційні ресурси:

 • Атлас печер України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://speleo.land.kiev.ua/atlas-caves.html
 • Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/turukr.htm.
 • Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/
 • Все про туризм – туристична бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infotour.in.ua/
 • Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/453464/
 • Лижні курорти неподалік Львова: траси, витяги, особливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvoemisto.tv/news/lyzhni_kurorty_nepodalik_lvova_trasy_vytyagy_osoblyvosti_75605.html#sthash.0pwoBQZJ.dpuf
 • Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gua.convdocs.org/docs/1311/index-6488.html
 • Презентація «Спортивний туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-drugie/9454-prezentaciya-na-temu-sportyvnyy-turyzm.html
 • Природа України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nature.land.kiev.ua/
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/
 • Спортивний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/.
 • Український інститут спелеології і карстології: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.institute.speleoukraine.net/
 • Українська спелеологічна асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.speleoukraine.org/
 • Шевченко Н.О. Особливості використання печер як екскурсійних об’єктів у спелеотуристичних регіонах світу [Електронний ресурс] / Н.О. Шевченко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/