Екскурсологія (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Іваник М. Б.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-21сЯрмолович В. В.
ГрТМ-22сЯрмолович В. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Екскурсологія» є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування; вирішувати складні і проблемні ситуації під час екскурсії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екскурсологія» є:

 • оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування в індустрії туризму;
 • виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку екскурсійного обслуговування в сучасних умовах;
 • набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо організації екскурсійної діяльності в туристичній індустрії;
 • вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань;
 • вміння вирішувати складні і проблемні ситуації під час екскурсії.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму;
 • принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії;
 • методику підготовки та проведення екскурсії;
 • вимоги до екскурсовода;
 • принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування;
 • інноваційні методики ведення екскурсій;
 • методи вирішення конфліктних ситуацій під час роботи екскурсовода;
 • основні екскурсійні платформи світу.

вміти:

 • організовувати та планувати інноваційну екскурсійну діяльність;
 • готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії;
 • розробляти та проводити сучасні різнопланові екскурсії;
 • складати технологічну карту екскурсії;
 • співпрацювати з основними екскурсійними конгломератами світу;
 • розуміти важливість тематичних екскурсій в сучасних політичних умовах.

Рекомендована література

Базова:

 • Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник / В. Бабарицька, А.Короткова, О.Малиновська. — К.: Альтерпрес, 2007. — 464 с.
 • Нездоймінов С.Г. Екскурсологія : навчально-методичний посібник / С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с.
 • Поколодна М.М. Екскурсологія : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.

Допоміжна: