Екологічний контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724ГРН-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГРН-43

Опис курсу

Головною метою курсу є сформувати в студентів загальне уявлення про особливості проведення екологічного контролю. Розглянути головні види екологічного контролю, логарифм його проведення на різних рівнях. Для цього розглядається система органів державного, самоврядного, громадського, виробничого екологічного контролю, їх повноваження, включаючи здійснення допоміжних способів перевірки дотримання вимог екологічного законодавства: екологічного моніторингу, екологічної експертизи, екологічного аудиту.

Основними завданнями курсує:

 • дослідження процедур здійснення екологічного контролю,
 • застосування органами державного екологічного контролю заходів державного примусу до порушників екологічного законодавства
 • аналіз основних складових та етапів екологічного контролю.

Результати навчання:

знати:

 • основні види, складові та особливості проведення екологічного контролю;
 • методологічні, організаційні засади та етапи проведення екологічного контролю;
 • прикладні аспекти екологічного контролю.

вміти

 • оцінювати вплив різних об’єктів господарювання на довкілля;
 • виявляти факти порушень природоохоронного законодавства різними об’єктами господарювання;
 • аналізувати матеріали ОВД, екологічного моніторингу, аудиту та робити правильні висновки;
 • брати активну участь у проведенні громадських слухань, екологічного аудиту об’єктів.

Рекомендована література

Базова

 1. Величко О.М. Контроль забруднення довкілля: навч. посібник / О.М. Величко, Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2002. – 256 с.
 2. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. ­– 310 с.
 3. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування /  під ред. проф . Ковальчука І. П. – Львів: Науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2009. – 608 с.
 4. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция : учеб- ник / А.И. Кораблева, Л.Г. Чесанов, Т.И. Долгова и др.; под. общ. ред. А.Г. Шапаря; НАН Украины, Ин-т природопользования и экологии. – Днепропетровск : Полиграфист, 2002. – 219 с.
 5. Моніторинг довкілля : підручник /  під ред. В. М. Боголюбова.. –  Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.
 6. Організація прикордонного екологічного контролю : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
 7. Правові форми екологічного контролю. Навчальний посібник / М. Краснова, Т. Коваленко, Е. Позняк. – Київ: Алерта 2012. – 760 с.
 8. Сівак В.К. Природоохоронне інспектування. Навч. посіб. / В.К. Сівак, В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 200 с.

 

Допоміжна

 1. Іванюк Д.П. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алеута, 2007. – 368 с.
 2. Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: В.О. Бараннік– Х.: ХНАМГ, 2012. – 18 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. https://zakon.rada.gov.ua/   – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 2. http://www.dei.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державної екологічної інспекції України.
 3. https://menr.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Міністерство екології та природних ресурсів України.
 4. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 5. http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА