Екологічний контроль (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Блажко Н. Б.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-41сдоцент Блажко Н. Б.
ГрФ-42сдоцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

 

Головною метою курсу є сформувати в студентів загальне уявлення про особливості проведення екологічного контролю. Розглянути головні види екологічного контролю, логарифм його проведення на різних рівнях. Для цього розглядається система органів державного, самоврядного, громадського, виробничого екологічного контролю, їх повноваження, включаючи здійснення допоміжних способів перевірки дотримання вимог екологічного законодавства: екологічного моніторингу, екологічної експертизи, екологічного аудиту.

Основні цілі курсу:

 •  розглянути головні види екологічного контролю, логарифм його проведення на різних рівнях
 •  дослідити процедуру здійснення екологічного контролю,
 •  проаналізувати основні складові та етапи екологічного контролю,
 •  оцінити ефективність роботи органів державного екологічного контролю, їхніх дій та заходів щодо порушників екологічного законодавства та переходу до збалансованого раціонального природокористування.

 Результати навчання:

знати:

 • основні види, складові та особливості проведення екологічного контролю;
 • методологічні, організаційні засади та етапи проведення екологічного контролю;
 • прикладні аспекти екологічного контролю.
 • про можливість впливу на прийняття важливих рішень через використання своїх лідерських навичок, вміння працювати в
  колективі.

вміти

 • оцінювати вплив різних об’єктів господарювання на довкілля;
 • виявляти факти порушень природоохоронного законодавства різними об’єктами господарювання;
 • аналізувати матеріали ОВД, екологічного моніторингу, аудиту та робити правильні висновки;
 • брати активну участь у проведенні громадських слухань, екологічного аудиту об’єктів.

Рекомендована література

Базова:

 • Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М. та ін. Екологічне інспектування: Підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Л.М. Стецюк, О.А Брежицька. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. -400 с.
 •  Нехорошков В. П. Природоохоронне інспектування. Навчальний посібник. – Одеса, 2011. – 156с.
 •  Організація прикордонного екологічного контролю : навч.- метод. посібник / Ольга Пилипович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
 •  Правові форми екологічного контролю. Навчальний посібник / М. Краснова, Т. Коваленко, Е. Позняк. – Київ: Алерта 2012. – 760 с.
 •  Проблемні питання процедури ОВД: аналіз і пропозиції / О. Тарасова, О. Бондаренко, В. Шаравара, Г. Проців, Р. Гаврилюк, Д. Гулевець, І. Тимченко, С. Савченко, О. Гусєв, К. Журбас – Київ : НЕЦУ, 2018. –16 с.

 Допоміжна:

 • Величко О.М. Контроль забруднення довкілля: навч. посібник / О.М. Величко, Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2002. – 256 с.
 •  Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. ¬– 310 с.
 •  Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / під ред. проф . Ковальчука І. П. – Львів: Науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2009. – 608 с.
 •  Іванюк Д.П. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алеута, 2007. – 368 с.
 •  Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення : дис. …
  канд. юрид. наук / Кичилюк Тетяна Станіславівна. – К. : Нац. аграр. ун-т, 2007. – 232 с.
 •  Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 •  Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: В.О. Бараннік– Х.: ХНАМГ, 2012. – 18 с.
 •  Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року : затв. Законом України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI // Офіційний вісник України. –2011. –№ 3. –С.158.
 •  Сівак В.К. Природоохоронне інспектування. Навч. посіб. / В.К. Сівак, В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 200 с.
 •  Тунік Т.М., Плисенко Т.М. Природоохоронне інспектування: Навчальний посібник. –Кіровоград: 2007. -250 с.
 •  Чернякова О. І. Екологічний аудит. –Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2011. –136с.
 •  Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. Екологічний аудит. – К.: Вища школа, 2000. –344 с.
 •  Юровська, В. Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування повязаних із цим екологічних та економічних інтересів // Підприємництво, господарство
  і право. –2018. –№2. –С. 90-95.

Інформаційні ресурси:

 • https://zakon.rada.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 • http://www.dei.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державної екологічної інспекції України.
 • https://menr.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Міністерство екології та природних ресурсів України.
 • http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 • http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.