Екологічні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Рожко І. М.Грфм-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Грфм-61доцент Рожко І. М.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів знання про основні напрямки зміни традиційних технологій на ресурсоощадні та екологічно безпечні види виробництва товарів та послуг.

Завдання: вивчити теоретико-методологічні підходи до можливості впровадження екологічних технологій у виробництві; сформувати основні поняття про сучасні проблеми виробництва; усвідомити необхідність і можливість заміни безперспективних з екологічної точки зору технологій виробництва, ознайомити з можливостями економії ресурсів в процесі виробництва; розглянути еколого-економічну ефективність екологізайії виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати: .теоретичні основи екологізації виробництва;сучасні технології вирощування екологічно безпечної продукції сільського господарства; впровадження сучасних технологій в енергетиці; закордонний досвід поводження з відходами; сучасні технології організації природоохоронної діяльності; причини та тенденції екологізації туризму; комплексні підходи до використання лісових ресурсів;сучасні підходи до застосування ресурсоощадних технологій.

вміти: провести аналіз екологічності технології виробництва;застосувати набуті знання в практичній діяльності..

Рекомендована література

Базова

  1. Панас Р.С. Агоэкологические основы рекультивации земель. – Львов, 1989. –160 с.
  2. Сухарєв С.М., Чудак С.Ю., Сударєва О.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Новий світ – 2000, 2004, – 256 с.
  3. Методы решения экологических проблем / под.ред. Л.Г.Мельника – Сумы: ИТД Универсальная книга, 2001. – 462 с.
  4. Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 261 с.
  5. Старовойда В.П., Дзюба П.П. Охорона земель при будівництві і експлуатації доріг. – К.: Урожай, 1987. – 136 с.
  6. Телешек Ю.К. и др. Хозяйское использование овражно-балочных земель / Ю.К. Телешек, А.И. Чернецкий, С.С. Иващенко. – К.: Урожай, 1985. – 160 с.
  7. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1999. – 167 с.
  8. Заповідні екосистеми Карпат / Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
  9. У біологічному протиборстві / М.Д. Зерова, А.Г. Котенко, В.Г. Толканіц та ін. – К.: Урожай, 1988. – 192 с.
  10. Альбер Сассон Биотехнология: свершения и надежды – М.: Мир, 1987– 441 с.

 

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА