Екологічні технології (106 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Рожко І. М.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Рожко І. М.

Опис курсу

Метою є формування у студентів знань про основні напрями заміни традиційних технологій на ресурсоощадні та екологічно безпечні види виробництва товарів та послуг, а також попередження негативного впливу на довкілля. Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологічні технології” є:
• вивчити теоретико-методологічні підходи до можливості впровадження екологічних технологій у виробництві;
• сформувати основні поняття про сучасні проблеми виробництва;
• усвідомити необхідність і можливість заміни безперспективних з екологічної точки зору технологій виробництва,
• ознайомити з можливостями економії ресурсів в процесі виробництва
Також у результаті навчання студенти мають набути таких загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові) компетентності:
СК 5. Здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку територій, проводити їхню геоекологічну й суспільно-географічну експертизу та моніторинг.
СК 6. Здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання і практичні навички системного аналізу і синтезу, географічного моделювання та прогнозування.
СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні проблем природокористування, геопланування, міського та регіонального розвитку, рекреації та туризму оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та екологічні наслідки управлінських рішень у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку.
СК.11. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення виробничій діяльності

Рекомендована література

Основна:

 • EcoTechnology: останні новини екотехнологій https:// веб-сайт. Режим доступу : ecotech.news/
 • Бегей, С. В. Екологічне землеробство : підручник / С. В. Бегей, І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 432 с.
 • Екологізація виробництва та зелені технології: Курс лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей всіх освітніх програм / Н. С. Ремез, А.О. Дичко, Т. В. Гребенюк, В. О. Броницький (1 файл: 6,13 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 209 с. Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48002/1/Ekolog.pdf
 • Закон України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр.
 • Зелені технології у промисловості: Монографія / І.А. Василенко, Є.В.Чупринов, А.В. Іванченко та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 366 с. Режим доступу : https://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/7/5-7-buk2.pdf
 • Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за ред.. М.М. Назарука – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
 • Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Основи екологічної безпеки економіки: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322 с.
 • Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. Суми: ВТД ”Університетська книга”, 2002, – 346 с
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. – К.: 2003. – 128 с.
 • Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР) // zakon.rada.gov.ua. – 53 с.
 • Паламарчук В. О. Коренюк П. І. Основи екологічної безпеки економіки: Навч. посібник. – Запоріжжя: Дике Поле, 2003. – 408 с.
 • Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 248 с.
 • Синякевич І.М. Основи екологічної безпеки економіки: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 19996. – 156 с.
 • Сухарєв С.М., Чудак С.Ю., Сударєва О.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Новий світ – 2000, 2004, – 256 с.
 • Сучасні екологічно чисті технології: Курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 16
 • «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.М. Павленко, В.Ю. Тобілко, А.І. Бондарєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,945 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45705/1/Suchasni%20ecolohichno%20chysti%20tekhnologii.pdf
 • Царенко О. М., Нєсвєтов О. О., Кабацький М. О. Основи екологій та Основи екологічної безпеки економіки. – Суми: Університетська книга, 2001. – 326 с.
 • Цілі сталого розвитку https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/

Допоміжна:

 • Koynova I., Rozhko I., Blazhko N. Ecological threats to the valley of the Bug river (Lviv region) // Natural Human Environment. Dangers, protection, education / Monograph, edited by Kazimierz H. Dygus. – Warszawa, 2012. – 55 -64 s.
 • Sviatoslav Ziuzin, Igor Rozhko. Historical aspects of tourist development in the Chornohora massif of Ukrainian Carpathians  /  Journal of Education, Health and Sport. – VOL.  9, NO 1 (2019). – Р. 335-345.
 • Дюк А.А., Бурлака Н.І. Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації : регіональний аспект // Дюк А. А., Бурлака Н. І. Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/55.pdf
 • І. Койнова, І Рожко Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Матеріали Національного форуму (Луганськ 24-25 жовтня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 53–55.
 • Койнова І. Б. Рожко І.М. Досвід поводження з ртутьвмісними побутовими відходами у місті Львові // Збірка матеріалів Національного форуму «Проблеми та перспективи формування Стратегії Поводження з небезпечними відходами в Україні» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 63-66.
 • Койнова І. Рожко І. Сучасні технології поводження з твердими побутовими відходами // Львівська область – регіон сучасного управління комунальними послугами: матеріали міжн. науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – Розділ 8. – С.144-155.
 • Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ, 2009. 296 с.
 • Рожко І. Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому національному парку / Рожко І., Безручко Л. // Вісник Львівського університету: серія географічна. – 2014. – №45. С. 192-199.
 • Рожко І.C., Рожко І.М. Реалізація сортової продуктивності Fragaria ananassa Duch. під впливом вітчизняних препаратів: ЗЗР, біоживлення, мікродобрив. Вісник ЛНУП. Серія : агрономія. Львів. 2022. № 26.
 • Рожко І.М. Вплив відходів на екологічний стан міста Дубляни. / І. М. Рожко // Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (м. Івано-Франківськ, 8‒10 жовтня 2020 р.). ‒ К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. ‒ С. 275‒278.
 • Рожко І.М., Койнова І.М. Екологічні загрози стабільності природних комплексів Чорногірського масиву Українських Карпат // Проблеми гірського ландшафтознавства. Збірник наук. праць. 2014. Випуск 1. С.126-132.
 • Рожко Ігор Розвиток активного туризму. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за ред.. М.М. Назарука – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018 С. 489-496.
 • Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Ч. 1 / Ю.Ю. Туниця. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 298 с.
 • У біологічному протиборстві / М.Д. Зерова, А.Г. Котенко, В.Г. Толканіц та ін. – К.: Урожай, 1988. – 192 с
 • .Назарук М.М., Теліш П.С. Філософія довкілля і природокористування: навч. посіб. для магістрів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2013. 54 с.
 • Руденко В.П., Швиденко А.Й., Євдокименко В.К. Екологічні основи оптимізації природокористування. К., 1999. 200 с.
 • Федерація органічного руху України (2015) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wwwhttps://organic.com.ua/
 • Рожко І.М., Чернявський М.В. Туризм і рекреація у системі рекреаційного лісокористування Українських Карпат // Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2005. – С. 375-380.
 • Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхівях Прута та Черемоша. // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут /Мат. н.-практ. Конф. 15-17 травня 2009 р. Львів-Ворохта, 2009. – С.214-219.
 • Ihor Rozhko, Iryna Koynova. The formation of an active tourism infrastructure in the basin of the Western Bug river, in the Ukraine / The water environment. Problems of evaluation and protection. Monograph. – Warsaw, 2011. – S.327-337.
 • Рожко І.М., Матвіїв В.П., Брусак В.П. Географо-екологічні маршрути Чорногори. Навч. посібн. – Львів: вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.