Екологічна геоморфологія: адаптація до глобальних змін (103-М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Томенюк О. М.ГрНМ-11с-1, ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрНМ-11с-1Томенюк О. М.
ГРНМ-11с-3Томенюк О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Екологічна геоморфологія» є нормативною дисципліною для галузі знань 10 Природничі науки зі спеціальності 103 Науки про Землю для магістерських освітніх програм «Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози», «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель», «Геоекологічний менеджмент», яка викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для їхньої наукової і практичної роботи, а також підготовки до слухання подальших навчальних курсів і виконання кваліфікаційних робіт.

Дисципліна забезпечує вивчення геоморфологічних процесів і явищ, які мають суттєвий вплив на діяльність людини. Водночас у курсі проаналізовано ті впливи людини на рельєф, у результаті яких відбувається порушення екосистем, оцінено можливості використання людиною геоморфологічних чинників або поверхневих відкладів як ресурсів та наслідки такого використання в глобальному вимірі, розглянуто застосування геоморфологічних принципів при плануванні землекористування та раціоналізації процесів геоекологічного менеджменту.

Метою курсу «Екологічна геоморфологія» є ознайомлення студентів із природним та антропогенним морфогенезисом та впливом рельєфу на розвиток людства; опанування навиками аналізу наслідків взаємовпливів людської діяльності на рельєф в умовах глобальних змін.

Під час вивчення дисципліни перед студентами постають наступні завдання:

 • вивчити особливості природного морфогенезису;
 • дослідити особливості антропогенного морфогенезису;
 • визначити вплив рельєфу на характер людської діяльності;
 • навчитися визначати генезис форм рельєфу та оцінювати його вплив на характер людської діяльності;
 • навчитися визначати вплив людини та характер розвитку певних форм рельєфу.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати: предмет і основні завдання екологічної геоморфології; історію та місце екологічної геоморфології в системі геоморфологічних і екологічних дисциплін; підходи до оцінки еколого-геоморфологічних ситуацій при різних видах природокористування; види техногенних впливів на рельєф; показники еколого-геоморфологічної напруги та ризику; основи екогеоморфологічного моніторингу та прогнозування; принципи еколого-геоморфологічної експертизи; стан поширення небезпечних морфодинамічних процесів в Україні та світі.

вміти: оцінювати природні та антропогенні фактори еколого-геоморфологічних ситуацій; використовувати еколого-геоморфологічні підходи у регіональних дослідженнях; оцінювати ступінь ризику і безпеки населення з позицій впливу негативних морфодинамічних процесів; розробляти програми еколого-геоморфологічних досліджень при різних видах природокористування.

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): критичне мислення, професійна самопрезентація, когнітивна гнучкість, формування та відстоювання власної думки.

У результаті вивчення цього курсу здобувачі набудуть таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації.

ЗК05 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності:

ФК09 Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів та екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавствав умовах активізації глобальних змін геоморфосистем і виникнення геозагроз

Програмні результати навчання:

ПР04 Розробляти, керувати та управляти проєктами з геопланування, природокористування, взаємодії природи і суспільства, оцінювати і забезпечувати якість робіт.

ПР06 Вміти здійснювати оцінку розвитку морфодинамічних процесів, прогнозувати розвиток екологічних, та соціальних наслідків на окремих об’єктах природокористування.

ПР14 Прогнозувати ризики виникнення небезпечних природних і природно-антропогенних процесів та планувати способи захисту від них.

Рекомендована література

Основна:

 1. Стецюк В., Рудько Г., Ткаченко Т. Екологічна геоморфологія України: навч. посібн. Київ: ВД «Слово», 2010. 366 с.
 2. Стецюк В. В., Рудько Г. І. Екологічна геоморфологія та охорона надр. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2004. 191 с.
 3. Байрак Г. Р. Прикладні дослідження (методи екологічної геоморфології) // Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 89–110.
 4. Адаменко О. М., Рудько Г. І., Ковальчук І. П. Екологічна геоморфологія. Івано-Франківськ: Факел, 2000. 401 с.
 5. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львів: Заповіт, 1997. 438 с.
 6. Environmental Geomorphology / Developments in Earth Surface Processes/ Edited by M. 1996. Vol. 4. 268 p.
 7. James L.A., Harden C.P., Clague J.J. Geomorphology of Human Disturbances, Climate Change, and Hazards // Treatise on Geomorphology: Second Edition / John (Jack) F. Shroder (Ed.). Academic Press, 2022. 1-19. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818234-5.00225-X.
 8. Slaymaker O., Spencer T., Embleton-Hamann C. Recasting geomorphology as a landscape science // Geomorphology. 2021. Vol. 384. Article number 107723. URL: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107723.
 9. Tarolli P., Sofia G., Wenfang CAO. The Geomorphology of the Human Age// Encyclopedia of the Anthropocene / Dominick A. Dellasala, Michael  Goldstein (Eds.). Elsevier, 2018. P. 35-43. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809665-9.10501-4.

Додаткова:

 1. Адаменко О.М., Рудько Г. І. Екологічна геологія. Київ: Манускрипт, 1999.
 2. Ковальчук І. П. Українська екогеоморфологія: статус, завдання, перспективи, проблеми // Українська геоморфологія: стан і перспек­тиви. Львів,: Меркатор, 1997. С. 37–41.
 3. Рего М. З., Некос А. Н. Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 1–2. С. 45–51.
 4. Стецюк В. В., Сілецький Ю. А. Основи екологічної геоморфології. Київ: Четверта хвиля, 2000. 348 с.
 5. Стецюк В., Ткаченко Т. Концепція і принципи еколого-геоморфо­логічного районування (на прикладі центральної частини Придніп­ровської височини) // Фізична географія та геоморфологія. Київ, 2003. Вип. 45. С. 87–99.
 6. Adeli Z., Khorshiddoust A. Application of geomorphology in urban planning: Case study in landfill site selection // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 19. P. 662–667.
 7. Beylich A. A. The International Association of Geomorphologists (IAG) Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE): Scientific need, research objective, key activities and products // Geomorphology. Vol. 373, 107476. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107476
 8. Brierley G., Fryirs K., Cullum C., Tadaki M., Huang H. Q., Blue B. Reading the landscape // Progress in Physical Geography: Earth and Environment. 2013. 37(5). P. 601–621. https://doi.org/10.1177/0309133313490007
 9. Bullard J. E., Harrison S. P., Baddock M. C., Drake N., Gill T. E., McTainsh G., Sun Y. Preferential dust sources: A geomorphological classification designed for use in global dust-cycle models // Journal of Geophysical Research. 2011. Vol. 116(F4). https://doi.org/10.1029/2011jf002061
 10. Downsand P., Booth D. B. Geomorphology in Environmental Management // The SAGE Handbook of Geomorphology / Gregory J. K., Goudie A. S. London: SAGE Publications LTD, 2011. Chapter 5. P. 81–107.
 11. Garcia P. M. B., Augustin C. H. R. R., Casagrande P. B. Geomorphological index as support to urban planning // Mercator. 2020. Vol. 19(1). P. 1–24. https://doi.org/10.4215/rm2020.e19003
 12. Hassan A., Alfaraj M., Fayad M., Allen D. Optimizing Site Selection of New Cities in the Desert Using Environmental Geomorphology and GIS: A Case Study of Kuwait. 2021. doi:10.20944/preprints202103.0574.v1
 13. Nyssen J., Poesen J., Haregeweyn N., Parsons T. Environmental change, geomorphic processes and land degradation in tropical highlands // CATENA. Vol. 75(1). P. 1–4. https://doi.org/10.1016/j.catena.2008.04.010
 14. Stocking M. Soil erosion in developing countries: where geomorphology fears to tread! // CATENA. Vol. 25(1–4). P. 253–267. https://doi.org/10.1016/0341-8162(95)00013-I
 15. Wei, Y., Liu, Z., Wu, X., Zhang, Y., Cui, T., Cai, C., Guo Z., WangJ., Cheng, D. Can Benggang be regarded as gully erosion? // CATENA. 2021. Vol. 207, 105648. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105648
 16. Zucca C., Middleton N., Kang U., Liniger H. Shrinking water bodies as hotspots of sand and dust storms: The role of land degradation and sustainable soil and water management // C 2021. Vol. 207 https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105669
 17. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування: ДБН В.1.1-24:2009. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 69 с. Інтернет-ресурс. URL: http://profidom.com.ua/v-1/v-1-1/1247-dbn-v-1-1-242009

Інформаційні ресурси:

 1. Міжнародна асоціація геоморфологів (The International Association of Geomorphologists). Офіційний сайт: http://www.geomorph.org/
 2. Робоча група DENUCHANGE (Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones) Міжнародної асоціації геоморфологів. Офіційна сторінка: http://www.geomorph.org/denuchange-working-group-4/
 3. Журнал «Environmental Earth Sciences».URL: https://www.springer.com/journal/12665
 4. Журнал «Global and Planetary Change». URL: https://www.journals.elsevier.com/global-and-planetary-change
 5. Журнал «Catena». URL: https://www.sciencedirect.com/journal/catena
 6. Журнал «Geomorphology». Special issue «Denudational processes and landscape responses to global environmental changes». URL: https://www.sciencedirect.com/journal/geomorphology/special-issue/10P2X98DS2K
 7. Журнал «Frontiers in Ecology and the Environment». URL: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/15409309
 8. Бібліотека географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 9. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 10. sciencedirect.com.
 11. http://onlinelibrary.wiley.com.

Силабус: Екологічна геоморфологія: адаптація до глобальних змін. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус