Екологічна геоморфологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Байрак Г. Р.ГрНМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрНМ-11сдоцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: вивчення екологічних підходів у взаємодії рельєфу з системою «господарство – населення» на методологічному та регіональному рівні.

Завдання: сформувати у студентів систему знань про напрями еколого-геоморфологічних досліджень; еколого-геоморфологічні проблеми регіонів України і світу; забезпечити оволодіння методами та оцінками стану еколого-геоморфологічних ситуацій; розвинути навики використання еколого-геоморфологічних підходів при регіональних дослідженнях.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: предмет і основні завдання екологічної геоморфології; історію та місце екологічної геоморфології в системі геоморфологічних і екологічних дисциплін; підходи до оцінки еколого-геоморфологічних ситуацій при різних видах природокористування; види техногенних впливів на рельєф; показники еколого-геоморфологічної напруги та ризику; основи екогеоморфологічного моніторингу та прогнозування; принципи еколого-геоморфологічної експертизи; стан поширення небезпечних морфодинамічних процесів в Україні та світі.

вміти: оцінювати природні та антропогенні фактори еколого-геоморфологічних ситуацій; використовувати еколого-геоморфологічні підходи при регіональних дослідженнях; оцінювати ступінь ризику і забезпечувати безпеку населення з позицій впливу негативних морфодинамічних процесів; розробляти програми еколого-геоморфологічних досліджень при різних видах природокористування.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Байрак Г.Р. Прикладні дослідження (методи екологічної геоморфології) // Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 89–110.– ISBN 978-617-10-0440-5.
 • Адаменко О.М. Екологічна геоморфологія / О.М. Адаменко, Г.І. Рудько, І.П. Ковальчук. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 401 с.
 • Евсеева Н.С. Экологическая геоморфология: учебное пособие / Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. – Томск: Томский государственный университет, 2013. – 184 с.
 • Стецюк В. Основи екологічної геоморфології / В. Стецюк, Г. Рудько, Т. Ткаченко. – Київ: Вища шк., – 367 с.

Рекомендована література:

 • Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Сергіївна Павловська; за ред. проф. І.П. Ковальчука. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с.
 • Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий / С.П. Горшков. – Москва: Недра, 1982. – 286 с.
 • Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів-Київ, 2002. – 624с.
 • Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг: навч. посібник / І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 254 с.
 • Ковальчук І.П. Досягнення і проблеми екологічної геоморфології // Геоморофологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 47–49.
 • Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів, 1997. – 440с.
 • Кружалин В.И. Экологическая геоморфология / В.И. Кружалин. – Москва: Научный мир, 2001. – 176 с.
 • Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А. и др. Эколого-геоморфологические критерии оценки городской территории // Геоморфология. 1999. – № 3. – С. 18–26.
 • Лихачева Э. А., Некрасова Л. А., Кладовщикова М. Е. Эстетическая геоморфология. Основные принципы // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития : материалы XII Международной ландшафтной конференции, Тюмень-Тобольск, 22-25 августа 2017 г. : в 3 т / Под ред. К. Н. Дьяконов, К. А. Мерекалова, Т. И. Харитонова. — Т. 2. — Издательство Тюменского государственного университета Тюмень, 2017. — С. 276–279.
 • Моніторинг довкілля: навч.-метод. посібник. – Київ: РВЦ Київ. ун-ту, 1998. – 99 с.
 • Палиенко В.П., Барщевский Н.Е., Швыдкий Ю. Принципы регионального эколого-геоморфологического анализа // Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии. – Москва: Изд-во МГУ,1995. – С. 39–41.
 • Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология: Учебник /Э.Т. Палиенко – Киев, 1978.
 • Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы / Е.А. Позаченюк. – Симферополь, 2003. – 473 с.
 • Симонов Ю.Г. Эколого-геоморфологический анализ: концепция и главные задачи // Эколого-геоморфологические исследования. – Москва: Изд-во МГУ, 1995. С. 87–92.
 • Стецюк В.В. Ковальчук І.П. Емоційне сприйняття рельєфу земної поверхні // Основи геоморфології: навч. посібн. – Київ, 2005. – С. 480–489.
 • Стецюк В.В. Основи екологічної геоморфології / В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький. – Київ: Четверта хвиля, 2000. – 368 с.
 • Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології.- К.,1997.-150с.
 • Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: предмет, обьект, цели исследований. Геоморфология, № 4, 1992.
 • Черванев И.Г. Концепция и аспекты экологической геоморфологии //  Новые методы и технологии в геоморфологии для решения геоэкологических задач. – Л., 1991. С. 48-50.
 • Швидкий Ю.М. Техногенний морфогенез та особливості його прояву на території України // Укр. геогр. журн. – 1995. – № 4. – С. 21–25.

Інформаційні ресурси:

 • ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування: ДБН В.1.1-24:2009. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://profidom.com.ua/v-1/v-1-1/1247-dbn-v-1-1-242009
 • Екологічна експертиза. Інтернет-ресурс. Точка доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_експертиза
 • Екологічний моніторинг довкіля. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://www.menr.gov.ua/monitoring
 • Лаврик В.І. Моделювання і прогнозування стану довкілля (“Академія”). – 400 с. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://academia-pc.com.ua/product/212
 • Лысенкова З.В., Рудский В.В. Количественные показатели оценки состояния антропогенных ландшафтов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №3. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13426
 • Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://pidruchniki.com/70729/bzhd/ekologichniy_rizik
 • СНиП 22-01-95 Категории опасности природных процессов. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://mirmonolita.ru/_files/22-01-95.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус