Давні і сучасні зміни клімату

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дмитрук Р. Я.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГРНМ-11с-3

Опис курсу

Завдяки навчальній дисципліні «Давні і сучасні зміни клімату» магістр має змогу поглибити знання в еволюції Землі та її геосфер, зокрема атмосфері та гідросфері. Зазвичай власне вони визначають особливості клімату тієї чи іншої частини суші та моря. Інформацію про клімати минулих геологічних епох отримуємо завдяки аналізу відкладів (теригенної, органічної та інших складових). У зв’язку з цим постає важливим питання здатності магістра оцінити можливість використання того чи іншого методу досліджень для здійснення палеокліматичних реконструкцій. Не менш важливим є розуміння циклічності природних ритмів і як наслідок кліматичних змін, а також зв’язок їх з земними та позаземними чинниками впливу. Розуміння цих питань дає змогу пояснити зміни кліматів у минулому (включаючи «сьогодні») та прогнозувати динаміку в майбутньому.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Давні і сучасні зміни клімату» є:

розкриття просторових та часових особливостей формування різноманітних типів осадових утворень і вплив на цей процес кліматичних умов;

ознайомлення з найбільш часто застосовуваними методами досліджень морських та континентальних утворень та отримання за їх допомогою палеокліматичної інформації;

виявлення зв’язку між кліматами минулих геологічних епох та майбутнього, розуміння впливу людини на кліматичні та мікрокліматичні особливості територій.

Дисципліна «Давні і сучасні зміни клімату» має формувати у студентів розуміння підходів до різностороннього вивчення морських і континентальних утворень для вирішення як наукових, так і практичних (зокрема у будівництві, розробці корисних копалин тощо) потреб.

Цілі, які досягаються при вивченні дисципліни, є наступними:

 • формується поглиблене розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку в умовах глобальних змін геоморфосистем;
 • формується здатність застосовувати набуті знання для розуміння циклічності природних умов в антропогені, розвитку геоморфологічних процесів в умовах глобальних змін клімату, породжених ними геозагроз.
 • магістри оволодівають сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні геоморфосистем.

Рекомендована література

 • Кравчук Я. Рельєф Українських Карпат : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 576 с.
 • Гоцанюк Г.І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. посібник / Г. І. Гоцанюк, А. В. Іваніна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 310 с.
 • Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені (за даними вивчення викопних ґрунтів) / Дорошкевич С.П. – Київ: Наукова думка, 2018. – 175 с.
 • Матвіїшина Ж.М. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Передерій В.І. [і ін.]. – київ: Наукова думка, 2010. – 192 с.
 • Метеорологія і кліматологія Підручник /Під редакцією д.ф.-м.н., професора Степаненка С.М. − Одеса, 2008. – 533 с.
 • Полянський Ю. Подільські етюди: Збірник матем.-прир.-лікар. секції наук. Тов-ва ім. Шевченка. Львів, 1929. Т. XX. – 193 с.
 • Рудницький С. Знадоби до морфології підкарпатського сточища Дністра. // Зб. Матем.-природописн. лікар. секції НТШ. – Т. 11. – Львів, 1907. – С. 1–80.
 • Рудницький С. Знадоби до морфольогії подільського сточища Дністра // Зб. матем.-природ.-лікар. секції НТШ. Т. 16. – 311 с.
 • Свинко Й. М. Геологія: Підручник / Свинко Й. М., Сивий М. Я.. — К.: Либідь, 2003. — 480 с.
 • Стратиграфічний кодекс України /відп. ред. П.Ф. Гожик. – 2-ге видання. – Київ: Інститут геол. наук України, 2012. – 66 с.
 • Хмелевський В.О. Літологія. Літоненез. Осадові породи : навчальний посібник / Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 536 с.
 • Яцишин А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-методич. посібник / Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.
 • Flint R. F. Glacial and Quaternary geology / Flint R.F. – New York: John Wiley and Sons Inc., 1971. – 892 p.
 • Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) // Studia geologica Polonica / [red. T. Madeyskiej]. Kraków, 2002. Vol. 119. – Cz. III. – 391 s.
 • Metodyka badan osadow czwartorzedowych / pod. red. E. Ruhlego. – Warszawa: Widawnictwa geologiczne, 1973. – 688 s.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / pod red. M. Lanczont i T. Madeyskiej. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – 972 p.
 • Schwarzbach M. Das klima der vorzeit. Eine Einführung in die Paläoklimatologie / Schwarzbach M. – Sruttgart, 1950. – 211 s.
 • Zasady polskej klasyfikacij I terminologii stratygraficznej czwartorzedu / pod.red. L. Marksa, A. Bera, L. Lindnera. – Warshawa, 2014. -72 s.

Силабус: Давні і сучасні зміни клімату. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус