Основи фізичної географії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Муха Б. П., , , , ,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
134Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.
Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.
Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.
Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.
Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.
Зяблікова (Булавенко) І. Г., Тиханович Є. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи фізичної географії”

Курс «Основи фізичної географії» належить до основних навчальних курсів у підготовці студентів геогафічних спеціальностей. Читається на всіх географічних факультетах України.

Мета: Подати студентам розуміння світу і Землі в ньому як цілісного та системно організованого об’єкту, викласти основи географічних знань у взаємозв’язку між компонентами та елементами його будови. Підготувати студентів до свідомого сприйняття галузевих географічних дисциплін, що викладаються окремими курсами, як поглиблене вивчення окремих аспектів функціонування географічного середовища, зокрема астрономії ,геології, геоморфології, гідрології, метеорології, кліматології, ґрунтознавства, геоботаніки, нозології, ландшафтознавства, геофізики ландшафтів, дистанційного дослідження Землі та інших. природничих і пов’язаних з ними наук та систем знань.

Завдання: подати студентам об’єкт і предмет курсу, систему географічних наук, їх розвиток, розглянути Земну кулю як складову світу, її планетарні особливості,  історію її формування та розвитку; подати характеристику Землі з позицій ґеосферного, ґеокомпонентного та ґеосистемного трактування; навчити студентів бачним географічні об’єкти як наслідок розвитку Землі географічні процеси , як взаємодію чинників географічного середовища. При вивченні усіх тем подається інформація про антропогенні зміни природного середовища.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

знати: головні дати з історії розвитку географії, важливі персоналії географічної науки від найдавніших часів до сучасності світового значення, вчених-географів України, Львівського університету ім.. Івана Франка. Місце Землі в космосі, географічні наслідки рухів Землі в космосі. Внутрішню будову Землі і телуричні процеси, мати поняття про циркуляцію магматичної речовини. Знати тектонічну будову Землі, її розвиток, формування платформних та геосинклінальних областей, рифтові зони, їх функціонування. Рельєф суші та океанів Землі. Прояви тектонічних процесів в літосфері та на земній поверхні. Розподіл сонячного тепла по земній поверхні та його наслідки в атмосфері, гідросфері та біосфері; схему планетарної циркуляції атмосфери, схему загальної циркуляції океанічних вод, розподіл температури та солоності в океанічних водах. Географічна зональність та вертикальна поясність: її відображення в ґрунтовому та рослинному покривах. Ландшафти світу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення.

Інформаційний та матеріал лекцій. Оглядовий матеріал у вигляді комп’ютерних презентацій з використанням мультимедійного проектора. Навчальні тематичні фільми  серії «Земля – наша планета». Підручники та посібники українських ,російських польських, німецьких авторів та видавництв.

 1. Муха. Б. Завдання до лабораторних робіт з курсу “Основи фізичної географії.

Список літератури

Підручники

 1. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. Київ: Вища школа, 199 – 223 с.
 2. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Київ, Знання-Прес, 2003. 247 с.
 3. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. Київ: Либідь, 2000.- 463 с.
 4. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. Москва: Мысль, 1970. – 284с.
 5. Коротун І.М.Основи загального землезнавства.Рівне: 1999. – 308с.
 6. Медина В.С. Основи загального землезнавства. Київ: Вища школа, 1974. – 232с.
 7. Медина В.С. Загальна фізична географія. Київ: Радянська школа, 1974.- 214с.
 8. Загальне землезнавство. Практикум. За ред. Кулаковської М.Ю. і Шкрябія П.Ю. Київ: Вища школа, 1981. – 247 с.
 9. Геренчук К.И. Боков В.А. Черванев И.Г. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1984. -255с.
 10. Неклюкова Н.П. Общее землевединие. Москва: Просвещение, 1976. – 336с.
 11. Шубаев Л.П. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1977. – 455с.
 12. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. Москва: Высшая школа, 1990. – 336с.
 13. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. Москва: Высшая школа, 1982. – 223с.

Рекомендована література

 1. Das Gesicht der Erde. Mit einem ABC. Red. Dr. E.Neef. Leipzieg: F.A. Brockhaus Verlag, 1962.- 926 s.
 2. Die Entwicklungs Geschichte der Erde. Mit einem ABC der Geologie. –Leipzieg:A. Brockhaus Verlag, 1961.-772 s.
 3. Kant Physische Gejgraphie/ Konigsberg 1802/
 4. Mitchel Beazley Anatomie Zeme/ Albatros, Praha: 1981. – Z anglickeho originalu The joy of Knoowledge – The Anatomy of the Earth. vydaneho v Londyne roku 1976.
 5. Ratcel Die Erde und das Leben/ Leipzig, 1901/02
 6. Ursula Kossowska-Cezak Podstawy meteorologii i klimatologii. Warszawa, wydawn. Szkoły Wyższej Przymiera Rodzin_ 2007.179 s.
 7. Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и развитие океана. Москва: Мысль,1978. – 157 с.
 8. Будыко М.И. Эволюция биосферы. Ленинград: Гидрометиздат, 1984. – 488с.
 9. Валяев Б.М. Материки и океаны в истории Земли. Москва: Знание, 1986. – 48с.
 10. Головна астрономічна обсерваторія НАН України Українська астрономічна асоціація. Астрономічний календар 2000. Випуск сорок шостий. Київ: 1999. – 238 с.
 11. Гончаренко С.У. Фізика атмосфери для допитливих. Київ, Техніка, 1981.159 с.
 12. Дольницький Мирон Основи фізичного землезнання. Ч. 1 Витяг з лекцій , читаних на математ. – природничому відділі Педаґнґічного інституту ім.. М.Драгоманова у Празі у шк. Р. 1925 – 26. На правах рукопису. Прага, Сіяч,1926 195 с.
 13. Джон Гарвей Атмосфера и океан. Наша жидкая окружающая середа. Перевод с английского. Краснопевцева А.Ю. , Сюзюмова А.Е. Москва, Прогресс, 1982. 183 с.
 14. Климишин І., Козаренко Б., Олійник П. Цікава астрономія. Київ: Техніка, 1972. – 218 с.
 15. Котляков В.М. Проблемы гляциологии в системе взаимодействия природной среды и общества. Москва: Знание, 1980. – 48с.
 16. Крубер А.А. Общее землеведение, Москва – Петроград, 1923.
 17. Минору Озима История Земли. Происхождение Земли и атмосферы, возникновение ядра и мантии, дрейф континентов. Перевод с японского Н.И.Жукова. Москва: «Знание», 1983. – 203 с.
 18. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники рунтотворення. Львів, Видав. Центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2007.237 с.+ ілюстр.
 19. Ретеюм А.Ю.Земные миры. Москва: Мысль, 1988. – 267с.
 20. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы. ее естественное развитие и измененное человеком. Москва: Мысль, 1972. – 223 с.
 21. Спенглер О.А. Слово о воде. Ленінград, Гидрометиздат, 1980.152 с.
 22. Струве О., Линдс Б.,Палланс Э. Элементарная астрономия. Изд. Второе. Перевод с английскогоЩерьиной-Самойловой И.С. под ред. М с дополн. Каплана С.А. Москва, Наука, 1967.483 с.
 23. Сузюмов А.Е. Земной магнетизм и тектоника дна океана. Москва: Знание, 1981. – 47с.

Словники

 1. БАРКОВ О.С. Словник-довідник з фізичної географії.- Київ: Радянська школа, 1954.287 с.
 2. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. Сост. Щукин И.С. =Москва: Советская Энциклопедия, 1980.- 703с.
 3. Словарь общегеографических терминов. Ред. Д.Стамп. Том 1. Перевод с английского. –Москва: Прогресс, 1975. – 407 с.
 4. Словарь общегеографических терминов. Ред. Д.Стамп. Том 1. Перевод с английского. –Москва: Прогресс, 1976. – 400 с.
 5. Черваньов І.Г. Довідковий словник термінів із землезнавства. Харків: Основа, 1997. – 32с.