Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології

Наукова школа заснована у 1950 р. на базі кафедри геоморфології географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Засновником наукової школи є Петро Миколайович Цись. Дослідження мають як фундаментальний, так і прикладний характер та спрямовані на вивчення й оцінку рельєфу, процесів рельєфоутворення, їх впливу на геоекологічний стан довкілля, обґрунтування системи процесорегулювальних заходів збереження та охорони пам’яток природи, розробку проектів організації і функціонування національних природних парків і природних заповідників.

2021

Зараз працюють проф. Я. Кравчук, проф. Л. Дубіс, доц. Г. Байрак, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, доц. П. Горішний, доц. О. Колтун.

Опубліковано: 3 монографії, зокрема 1 монографія, 5 розділів у закордонній монографії та 2 розділи у монографії виданій в Україні, 2 збірники наукових праць; 2 інші наукові видання; 2 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 8 – включені баз даних Web of Science, Scopus та ін.; 4 – в інших закордонних виданнях; 12 – фахових виданнях України; 3 с в інших виданнях України; 28 – тез доповідей конференціях.

2020

У рамках цієї школи працюють проф. Я. Кравчук, проф. Л. Дубіс, доц. Г. Байрак, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, доц. П. Горішний, доц. М. Іваник, доц. О. Колтун.

У 2020 році опубліковано: 1 розділ у монографії (1,1 друк. арк.), 1 збірник наукових праць «Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019, Вип. 2 (10)»; 3 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 3 статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; 4 статі в інших закордонних виданнях; 17 статей у фахових виданнях України; 12 статей в інших виданнях України; 6 тез доповідей на міжнародних конференціях.