Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології

Наукова школа заснована у 1950 р. на базі кафедри геоморфології географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Засновником наукової школи є Петро Миколайович Цись. Дослідження мають як фундаментальний, так і прикладний характер та спрямовані на вивчення й оцінку рельєфу, процесів рельєфоутворення, їх впливу на геоекологічний стан довкілля, обґрунтування системи процесорегулювальних заходів збереження та охорони пам’яток природи, розробку проектів організації і функціонування національних природних парків і природних заповідників. У рамках цієї школи працюють проф. Я. Кравчук, проф. Л. Дубіс, доц. Г. Байрак, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, доц. П. Горішний, доц. М. Іваник, доц. О. Колтун.

У рамках школи інженерної, екологічної та регіональної геоморфології діє науковий напрям палеогеографії плейстоцену, заснований професором А. Богуцьким у 1988 р. Основними напрямами досліджень є комплексне вивчення опорних розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії України, її стратиграфії, розвитку у ній палеокріогенних процесів; дослідження гляціальних та перигляціальних утворень, встановлення і кореляція границь плейстоценових зледенінь на території України, Польщі і Білорусі. Важливе місце у дослідженнях школи займає вивчення алювіальних і покривних відкладів річкових терас, плейстоценової малакофауни, обґрунтування об’єктів геоспадщини тощо. Сьогодні у галузі палеогеографії плейстоцену дослідження проводять Професор А. Богуцький, Доцент А. Яцишин, Доцент Р. Дмитрук, с. н. с. О. Томенюк. Дослідження ведуться спільно з польськими, литовськими, французькими, білоруськими вченими.

У 2020 році опубліковано: 1 розділ у монографії (1,1 друк. арк.), 1 збірник наукових праць «Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019, Вип. 2 (10)»; 3 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 3 статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; 4 статі в інших закордонних виданнях; 17 статей у фахових виданнях України; 12 статей в інших виданнях України; 6 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Архів 2019 рік